English

Hwb

Teimlo’n bryderus? Angen gwybodaeth? Eisiau cyngor?

Wyt ti’n poeni am y sefyllfa ar hyn o bryd? Mae digonedd o gymorth cyfrinachol ar gael yn rhad ac am ddim.

Meic

Meic

Mae Meic yn llinell gymorth gyfrinachol, ddwyieithog, rhad ac am ddim i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.

O gael gwybod beth sy’n mynd ymlaen yn dy ardal leol i gael help i ddelio â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando pan na fydd neb arall yn gwneud. Bydd neb yn dy farnu, ac fe fydd yn helpu drwy roi’r wybodaeth, cyngor a chymorth defnyddiol sydd eu hangen arnat ti.

Gelli gysylltu yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Mae Meic ar agor rhwng 8am a chanol nos, 7 diwrnod yr wythnos. Gelli gysylltu dros y ffôn, neges destun neu negeseuon gwib. Mae Meic yn wasanaeth cyfrinachol, dienw, rhad ac am ddim, ar dy gyfer di.

Ffonia yn rhad ac am ddim ar 0808 80 23456

Neu anfon neges destun at 84001

Negeseua gwib/Sgwrs ar-lein: www.meic.cymru

Childline

Childline

Mae Childline yn wasanaeth cyfrinachol, preifat, rhad ac am ddim sydd ar gael i bawb dan 19 oed yn y DU, lle gallwch drafod unrhyw beth. Beth bynnag sy’n dy boeni, maen nhw yna i wrando ac i dy gefnogi.

Os wyt ti’n poeni am y coronafeirws yn benodol, mae Childline wedi cyhoeddi canllawiau am y coronafeirws.

Mae llawer o wahanol ffyrdd o siarad â chwnselydd Childline neu gael cymorth gan bobl ifanc eraill.

Gelli ffonio 0800 1111 yn rhad ac am ddim, ac ni fydd y rhif yn ymddangos ar y bil. Llinellau ar agor rhwng 9am – 12pm.

Gelli siarad â chwnselydd mewn man diogel ar-lein am beth bynnag sy’n dy boeni mewn sgwrs 1 i 1

Gelli hefyd ymuno â phobl ifanc eraill ar y byrddau negeseuon.

Gelli hefyd anfon e-bost.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau hyn, ewch i wefan Childline.

Gelli hefyd gysylltu â Childline yn Gymraeg.

Y Samariaid

Y Samariaid

Mae’r Samariaid yn llinell gymorth sydd ar gael 24/7 i unrhyw un sy’n cael trafferth dygymod neu sydd angen rhywun i wrando heb farnu na rhoi pwysau.

Gelli siarad gyda’r Samariaid am yr hyn sy’n digwydd, ac am dy deimladau, ac fe fyddant yn dy helpu i ddod o hyd i ffordd ymlaen.

Beth bynnag yw dy brofiadau, gelli ffonio’r Samariaid yn rhad ac am ddim unrhyw bryd, o unrhyw ffôn, ar 116 123.

Neu gelli anfon e-bost at y Samariaid ar jo@samaritans.org. Cei ymateb o fewn 24 awr.

Pe bai’n well gen ti ysgrifennu llythyr, gelli ei anfon at:

Chris

Freepost RSRB-KKBY-CYJK

PO Box 9090

STIRLING FK8 2SA

Bydd y Samariaid yn ceisio ymateb i lythyrau o fewn 7 diwrnod.

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Gall Byw Heb Ofn ddarparu cymorth a chyngor ar gyfer:

  • unrhyw un sy'n dioddef cam-drin domestig
  • pobl sy'n adnabod rhywun sydd angen cymorth.Er enghraifft, ffrind, aelod o'r teulu neu gydweithiwr
  • ymarferwyr sydd am gael cyngor proffesiynol

Mae pob sgwrs â staff Byw Heb Ofn yn gyfrinachol ac yn cael eu cynnal â staff sy'n brofiadol iawn ac wedi'u hyfforddi'n llawn.

Ffoniwch: 0808 80 10 800

Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Gwybodaeth am y llinell gymorth

Testun: 07860077333

Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Gwybodaeth am y gwasanaeth neges destun

E-bost: gwybodaeth@llinellgymorthbywhebofn.cymru

Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Gwybodaeth am y gwasanaeth e-bost

Gwasanaeth sgwrsio byw

Mae sgwrsio byw ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Os na fedrwch siarad yn ddiogel, ond bod angen cymorth arnoch ar unwaith, bydd heddluoedd ledled Cymru yn ymateb i alwad 999 dawel – ffoniwch 999 ac yna pwyswch 55 i ddangos nad oes modd i chi siarad, ond bod angen cymorth arnoch.