English

Hwb

Taflu goleuni ar…

Bob mis, bydd y dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am fater sy’n ymwneud â diogelwch ar-lein, seiberddiogelwch neu ddiogelu data a fydd yn helpu i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel ar-lein.


Canllawiau diwygiedig ar ffrydio byw a fideogynadledda

Wedi’u cyhoeddi’n wreiddiol ym mis Mai 2020 (o dan y teitl Ffrydio byw – arferion ac egwyddorion diogelu i ymarferwyr addysg) yn ystod argyfwng COVID-19, roedd y canllawiau hyn yn amlinellu ystyriaethau ar gyfer ymarferwyr o ran ffrydio byw diogel gyda dysgwyr o gartref. Roedd y ddogfen yn rhan o raglen ‘Cadw’n Ddiogel, Dal Ati i Ddysgu’, rhaglen yn ymwneud â pharhad dysgu, ac roedd yn targedu lleoliadau a gynhelir yng Nghymru.

Ym Medi 2020, diweddarwyd y canllawiau i adlewyrchu achosion lle mae ymarferwyr a dysgwyr yn ôl yn y dosbarth. Fodd bynnag, maent yn dal i gynnwys cyfarwyddyd ar weithio a dysgu o amgylchedd cartref.

Cyfrannodd nifer o randdeiliaid at y canllawiau diwygiedig, gan gynnwys Estyn, Swyddfa’r Comisiynydd Plant, prosiect E-sgol, y Grŵp Diogelu mewn Addysg, SWGfL, Ysgol Hendredenny, yn ogystal â’r Consortia Addysg Rhanbarthol.

Roedd y prif ddiwygiadau yn cynnwys:

  • Canllawiau newydd ar Google Meet, sydd bellach yn rhan o arlwy Hwb
  • Adran newydd ar ffrydio’n fyw gyda sefydliadau allanol
  • Adran newydd yn rhoi eglurder ar nifer yr ymarferwyr sy’n ofynnol mewn gwahanol sefyllfaoedd
  • Canllawiau pellach ynghylch y diffiniadau o sesiynau a gwersi
  • Eglurder ynghylch fideogynadledda a ffrydio byw
  • Eglurder ynghylch sesiynau ar gyfer y rheini sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol
  • Ehangu cynulleidfa’r ddogfen i gynnwys therapyddion, seicolegwyr addysg, cydlynwyr anghenion addysgol arbennig (AAA)/cydlynwyr anghenion dysgu ychwanegol (ADY), cynorthwywyr cymorth a chynorthwywyr addysgu, gweithwyr ieuenctid, staff cymorth ieuenctid, staff ymgynghori sy’n cefnogi dysgwyr a gwasanaethau peripatetig.

Mae canllawiau ymarferol newydd ar gael i gefnogi ymarferwyr i ddechrau ac ar ddefnyddio Microsoft Teams a Google Meet yn ein Canolfan Gymorth.