English

Hwb

Cadw'n ddiogel ar-lein

Sefydliadau a phartneriaid dibynadwy

Mae mwy o gymorth a chanllawiau ar gadernid digidol ar gael ar wefannau’r sefydliadau a’r partneriaid dibynadwy canlynol.

Barnardo’s Cymru

Mae Barnardo’s yn credu mewn dull sy’n canolbwyntio ar y teulu cyfan. Maen nhw’n helpu gofalwyr ifanc a’r rhai sy’n gadael gofal; y rhai sy’n cael eu cam-drin a’r rhai sydd mewn perygl o gael eu hecsbloetio. Yn cefnogi’r rhai sy’n dioddef problemau iechyd meddwl; y rhai sydd wedi profi trawma masnachu pobl ac yn llywio pobl ifanc agored i niwed oddi wrth droseddu cyfundrefnol.

@barnardos https://www.barnardos.org.uk/online-safety

Agor gan ddefynddio Google Maps

BBFC (British Board of Film Classification)

Rheoleiddiwr annibynnol yw’r BBFC â mwy na 100 mlynedd o brofiad. Mae’r BBFC yn helpu pawb yn y DU i ddewis ffilmiau, fideos a gwefannau sy’n briodol i’r oedran, ble bynnag a sut bynnag maen nhw’n eu gwylio neu’u defnyddio

@BBFC https://bbfc.co.uk/

Agor gan ddefynddio Google Maps

Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn - Mae'n cynnig cyngor a chymorth ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

0808 80 10 800 @LiveFearFree https://llyw.cymru/byw-heb-ofn

Agor gan ddefynddio Google Maps

Childline

Mae Childline yn wasanaeth cwnsela a ddarperir ar gyfer pobl ifanc hyd at eu pen-blwydd yn 19 oed yn y DU.

0800 1111 https://www.childline.org.uk/

Agor gan ddefynddio Google Maps

Childnet

Mae Childnet yn elusen sy’n gweithio i wneud y rhyngrwyd yn lle gwych a diogel i blant. Mae Childnet yn un o bartneriaid Canolfan y DU ar Ddefnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, ac mae’n canolbwyntio ar addysg/ymwybyddiaeth, polisïau a llais pobl ifanc.

@childnet https://www.childnet.com/

Agor gan ddefynddio Google Maps

Common Sense Education

Mae Common Sense Education yn cefnogi ysgolion i rymuso’r genhedlaeth nesaf o ddinasyddion digidol, gan gynnig gwersi arobryn sy’n seiliedig ar ymchwil i ddatblygu arferion a sgiliau gydol oes i fyfyrwyr, yn ogystal ag adnoddau defnyddiol i rieni.

@CommonSenseEd https://www.commonsense.org/education/

Agor gan ddefynddio Google Maps

Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC)

Mae’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) yn darparu canllawiau a chymorth ar seiberddiogelwch er mwyn helpu i wneud y DU yn un o’r lleoedd mwyaf diogel i fyw a gweithio ar-lein.

@NCSC https://www.ncsc.gov.uk/section/about-this-website/general-enquiries https://www.ncsc.gov.uk/

Agor gan ddefynddio Google Maps

Learn My Way

Mae Learn My Way (LMW) yn llwyfan sgiliau digidol sylfaenol, dwyieithog sy’n cynnig cyrsiau i’ch helpu i feithrin sgiliau digidol er mwyn manteisio i’r eithaf ar y byd ar-lein.

https://cymru.learnmyway.com/

Agor gan ddefynddio Google Maps

Meic Cymru

Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc yng Nghymru hyd at 25 oed yw Meic. Bydd Meic yn helpu drwy roi gwybodaeth, cyngor defnyddiol a chymorth ichi i newid pethau.

080880 23456 @meiccymru https://www.meiccymru.org/

Agor gan ddefynddio Google Maps

National Crime Agency - CEOP

NCA CEOP yw’r prif sefydliad yn y DU sy’n mynd i’r afael â cham-drin a chamfanteisio’n rhywiol ar blant, ac mae’n darparu rhaglen addysg Thinkuknow. Gall plant riportio cam-drin a chamfanteisio rhywiol drwy Ganolfan Ddiogelu Click CEOP.

@CEOPUK ceopeducation@nca.gov.uk https://www.ceop.police.uk/safety-centre/

Agor gan ddefynddio Google Maps

NSPCC Cymru

Yr NSPCC yw’r brif elusen i blant yn y DU, sy’n gweithio i atal camdriniaeth a helpu’r rheini sy’n dioddef i wella.

@NSPCC_Cymru https://www.nspcc.org.uk/

Agor gan ddefynddio Google Maps

Parent Zone

Mae Parent Zone yn darparu cymorth a gwybodaeth i rieni, plant ac ysgolion, gan weithio gyda phawb i helpu teuluoedd i ddefnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel a hyderus. Maen nhw’n gweithio gyda rhieni, ysgolion, llywodraethau a busnesau i astudio, deall ac ymdrin ag effaith technolegau newydd ar bobl ifanc.

@TheParentsZone https://parentzone.org.uk/

Agor gan ddefynddio Google Maps

ProMo-Cymru

Mae ProMo-Cymru yn gweithio i sicrhau bod pobl ifanc yn cael gwybodaeth, fod ganddynt ddiddordeb, eu bod wedi’u cysylltu a’u bod yn cael eu clywed. Mae ProMo-Cymru yn cydweithio i greu cysylltiadau rhwng pobl a gwasanaethau gan ddefnyddio creadigrwydd a thechnoleg ddigidol.

@ProMoCymru https://www.promo.cymru/

Agor gan ddefynddio Google Maps

SchoolBeat Cymru

Partneriaeth yw SchoolBeat Cymru rhwng Llywodraeth Cymru a phedwar Heddlu Cymru. Nod SchoolBeat Cymru yw diogelu plant, meithrin gwytnwch ynddynt, a’u cadw allan o’r gyfundrefn cyfiawnder troseddol.

‘Heddlu’n diogelu plant Cymru drwy addysg atal troseddu’

@SchoolBeat https://schoolbeat.cymru/

Agor gan ddefynddio Google Maps

Stop it now! Cymru

Mae Stop It Now! Wales yn brosiect i atal cam-drin plant yn rhywiol, sy’n gweithredu ar draws y wlad i sicrhau bod rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn y sefyllfa orau bosibl i ddiogelu plant rhag camdriniaeth a chamfanteisio rhywiol.

0808 1000 900 @StopItNowWales wales@stopitnow.org.uk https://www.stopitnow.org.uk/wales/

Agor gan ddefynddio Google Maps

SWGfL (South West Grid for Learning) Trust Ltd

Elusen yw SWGfL sy’n canolbwyntio ar alluogi pobl i ddefnyddio technoleg mewn modd saff a diogel drwy wasanaethau, offer, cynnwys a pholisïau arloesol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

@SWGfL_Official onlinesafety@swgfl.org.uk https://swgfl.org.uk/

Agor gan ddefynddio Google Maps

Tarian Regional Cyber Crime Unit

Mae gan TARIAN Regional Cyber Crime Unit (RCCU) dîm o swyddogion ‘Seiber Atal’. Eu rôl yw atal pobl ifanc rhag cyflawni seiberdroseddau a/neu aildroseddu. Mae’r RCCU yn gweithio’n agos gyda’r National Crime Agency sy’n cydlynu’r ymateb cenedlaethol Seiber Atal

@TarianROCU https://www.tarianrocu.org.uk/

Agor gan ddefynddio Google Maps

UK Safer Internet Centre

Partneriaeth rhwng tair elusen – Childnet, Internet Watch Foundation (IWF) ac SWGfL – ei chenhadaeth yw gwneud y DU y lle mwyaf diogel i fod ar-lein ynddo.

@UK_SIC enquiries@saferinternet.org.uk https://www.saferinternet.org.uk/

Agor gan ddefynddio Google Maps

WISE KIDS

Mae WISE KIDS yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc, rhieni, ysgolion a gweithwyr proffesiynol eraill er mwyn hyrwyddo Llythrennedd Digidol, Diogelwch Ar-lein, Dinasyddiaeth Ddigidol a Lles trwy ein rhaglenni hyfforddiant, ein rhwydweithiau, ein hadnoddau a'n gwaith ymchwil.

@wisekids info@wisekids.org.uk https://wisekids.org.uk/wk/

Agor gan ddefynddio Google Maps

Youth Cymru

Mae Youth Cymru yn elusen fawr o waith ieuenctid sy'n gweithredu yng Nghymru gyfan. Maent yn cefnogi eu haelodau a'u pobl ifanc i gael mynediad at adnoddau ychwanegol, gan ddarparu mwy o ddewisiadau a chyfleoedd ar gyfer dysgu, datblygu a thyfu.

01443 827840 @youthcymru mailbox@youthcymru.org.uk https://youthcymru.org.uk

Agor gan ddefynddio Google Maps