English

Hwb

Canllawiau diogelwch ar-lein i rieni a gofalwyr

Cadw’n ddiogel ar-lein

Yn ystod y cyfnod hwn rydyn ni’n cydnabod bod plant a phobl ifanc yn debyg o dreulio mwy o amser ar-lein. Gallai hynny fod i gael adloniant, i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu neu i gefnogi eu dysgu gartref. Yn amlwg mae nifer o fanteision i gadw cysylltiad, ond mae treulio mwy o amser ar-lein hefyd yn cynyddu’r risg o ddod ar draws problemau diogelwch ar-lein.

Rydyn ni’n cydnabod efallai fod gennych chi fel rhiant neu ofalwr bryderon am hyn, a nod y canllawiau hyn yw eich cefnogi chi i ddod o hyd i’r adnoddau addysg a chanllawiau diogelwch ar-lein sydd ar gael a chael gafael ar yr wybodaeth a'r cyngor sydd eu hangen arnoch chi. Mae hynny’n cynnwys cyngor ymarferol ar sut mae gosod rheolaethau rhieni sy’n briodol i oed eich plant ar ddyfeisiau, a chanllawiau ar faterion ar-lein penodol. Mae adnoddau ar gael i gefnogi anghenion pob dysgwr, gan gynnwys y rhai ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).


Os bydd angen rhagor o gefnogaeth a chanllawiau arnoch chi neu eich plentyn ar fater penodol, gallwch ddod o hyd i fanylion sefydliadau partner a gwasanaethau cymorth cymeradwy, sydd i gyd yn weithredol yn ystod y cyfnod hwn, o dan y pennawd ‘Rhagor o gymorth a chefnogaeth’. Mae lles plant a phobl ifanc yn parhau i fod yn flaenoriaeth a rydych chi a'ch plentyn yn cael eich annog i gysylltu i gael cyngor pellach neu adrodd unrhyw beth sy'n eich poeni ar-lein.

Os ydych yn poeni bod plentyn neu berson ifanc yn cael ei gam-drin neu ei esgeuluso, dylech roi gwybod am eich pryderon i'r gwasanaethau plant. Os credwch fod plentyn neu berson ifanc mewn perygl uniongyrchol yna cysylltwch â'r heddlu ar 999.


Efallai fod rheoli dysgu eich plentyn gartref yn rhywbeth hollol newydd i chi. Rydyn ni eisiau eich sicrhau bod digon o adnoddau a chanllawiau ar gael ar Cadw'n ddiogel ar-lein ar Hwb i’ch helpu chi a'ch plentyn i gadw’n ddiogel ar-lein. Mae’r adnoddau hyn wedi cael eu dylunio i gefnogi sgyrsiau rheolaidd gyda’ch plentyn am bwysigrwydd defnyddio technoleg yn ddiogel ac yn gyfrifol.

Mae'r rhestr chwarae hon ar gyfer rhieni a gofalwyr yn darparu arweiniad a gweithgareddau defnyddiol i ddatblygu dealltwriaeth o faterion diogelwch ar-lein a chefnogi plant pan fyddant gartref. Gellir defnyddio'r gweithgareddau i ddysgu plant am bwysigrwydd defnyddio technoleg yn ddiogel ac yn gyfrifol.

Mae’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol wedi darparu pecynnau gweithgareddau i chi weithio arnyn nhw gyda’ch plentyn gartref. Mae pob un yn cynnwys gweithgareddau syml a hwyliog sy’n para 15 munud.

Gweithgareddau i blant 4-5 oed
Gweithgareddau i blant 5-7 oed
Gweithgareddau i blant 8-10 oed
Gweithgareddau i blant 11-13 oed
Gweithgareddau i bobl ifanc 14+ oed

Mae’r canllawiau isod yn edrych ar rai ystyriaethau diogelwch ar-lein ac yn eich cyfeirio at adnoddau addysg defnyddiol sy’n gallu eich helpu i ddysgu gyda’ch plentyn.


Mae'n bwysig bod y dyfeisiau a'r feddalwedd a ddefnyddir gan eich plant i gadw mewn cysylltiad yn ddiogel. Dyma rai camau ymarferol y gallwch eu cymryd i leihau'r risg o seiber-ymosodiadau:

 • sicrhau bod y feddalwedd ar ddyfeisiau yn gyfoes, gan gynnwys diogelwch gwrthfeirws
 • defnyddio cyfrineiriau cryf (dylid newid unrhyw gyfrineiriau awtomatig), eu diogelu a pheidio â rhannu manylion mewngofnodi
 • lle bo'n bosibl, ystyried galluogi dilysu dau ffactor
 • cadw gwybodaeth y mae eich plant yn ei rannu ar-lein i leiafswm

Negeseuon e-bost gwe-rwydo

Neges yw e-bost gwe-rwydo sy’n gofyn i ddefnyddwyr ddilyn dolen i wefan anghyfarwydd a allai lawrlwytho maleiswedd i gyfrifiadur, neu ddwyn cyfrineiriau. Er mwyn osgoi hyn, gofalwch beidio â dilyn dolen i wefan anghyfarwydd. Ar hyn o bryd, mae yna nifer uchel o negeseuon e-bost gwe-rwydo yn cylchredeg am y Coronafeirws, ac argymhellir eich bod yn ofalus iawn wrth ddelio â negeseuon o gyfeiriadau nad ydych yn eu hadnabod.

Mae canllawiau a chynghor pellach ar sut i gadw'n ddiogel ar-lein yn ystod y cyfnod hwn ar gael ar wefan Cyber Aware (NCSC).

Os credwch eich bod wedi'ch targedu drwy dwyll neu ymosodiadau seiber, gallwch riportio hyn i Action Fraud, canolfan adrodd genedlaethol y DU ar gyfer seiber-droseddu.


Mae rhannu cynnwys yn rhan bwysig o’r hyn rydym yn ei wneud ar y rhyngrwyd ac er bod hynny’n cynnig cyfleoedd cadarnhaol, mae’n gallu creu heriau. Mae’n bwysig bod eich plentyn yn deall risgiau rhannu gwybodaeth bersonol ar-lein. Mae’r adnoddau isod yn trafod materion fel rhoi cydsyniad, rheoli preifatrwydd a rhannu gwybodaeth, a byddan nhw'n eich helpu chi a'ch plentyn i wneud dewisiadau gwybodus.

Arweiniad i rieni a gofalwyr:

Adnoddau dysgu ar gyfer dysgwyr cynradd ac uwchradd:


Gall chwarae gemau gynnig nifer o fanteision. Gall wella sgiliau datrys problemau, gwella prosesu gweledol, gwella pŵer y cof ac mae’n ddifyr ac yn hwyl. Fodd bynnag, mae’n bwysig bod eich plentyn yn cadw'n ddiogel wrth chwarae gemau drwy gael egwyl yn rheolaidd, gwybod gyda phwy mae’n siarad a rhoi gwybod am unrhyw bryderon wrth gymedrolwyr y gêm neu wrth oedolyn dibynadwy.

Mae’r adnoddau isod yn rhoi gwybodaeth am fanteision a risgiau chwarae gemau ar-lein a’r camau y gellir eu cymryd i sicrhau bod eich plentyn yn ddiogel. Darperir dolenni hefyd i rai gemau addysgol diogel sydd ar gael ar Hwb.

Arweiniad i rieni a gofalwyr:

Adnoddau dysgu ar gyfer dysgwyr cynradd ac uwchradd:

Gemau addysgol ar Hwb:


Wrth i’ch plentyn wneud mwy ar-lein, mae’n fwy posibl y bydd yn dod ar draws cynnwys sy’n ei ypsetio. Efallai fod rhywfaint o hwn yn anghyfreithlon neu’n annymunol.

Os byddwch yn dod ar draws cynnwys sy’n annymunol neu sy’n ypsetio fel cam-drin neu fygythiadau ar-lein, cynnwys am hunan-niweidio neu hunanladdiad neu gynigion rhywiol digroeso, gallwch roi gwybod am y cynnwys hwnnw ar y wefan Report Harmful Content.

Os byddwch chi neu’ch plentyn yn dod ar draws unrhyw ddelweddau neu fideos amhriodol neu rywiol o rywun rydych chi’n meddwl sydd dan 18 oed, gallwch roi gwybod am hynny’n ddienw i’r Internet Watch Foundation.

Bydd yr adnoddau isod yn eich helpu i feddwl am effaith cynnwys anghyfreithlon ac annymunol ac edrych ar strategaethau i reoli’r amgylchedd ar-lein i leihau’r risgiau hyn.

Arweiniad i rieni a gofalwyr:

Adnoddau dysgu ar gyfer dysgwyr cynradd ac uwchradd:


Yn ystod y cyfnod hwn, efallai bydd ysgol eich plentyn yn dewis ffrydio rhai gwersi yn fyw.

Yn union fel yn yr ysgol, rhaid i agwedd broffesiynol a diogelu fod yn ganolog i’r broses o gyflwyno gwersi sy’n cael eu ffrydio’n fyw, a dylai athrawon sicrhau bod y wers yn ddiogel i’ch plentyn.

Mae’r canllawiau Ffrydio byw a fideogynadledda – arferion ac egwyddorion diogelu wedi cael eu cyhoeddi ar gyfer ysgolion er mwyn sicrhau bod eich plentyn yn cael ei ddiogelu’n briodol.

Dyma ambell ffordd i chi helpu i gefnogi eich plentyn i gymryd rhan weithredol a diogel mewn gwers sy’n cael ei ffrydio’n fyw:

 • Ymgyfarwyddwch â nodweddion y llwyfan ffrydio byw cyn y wers.
 • Os oes modd, gadewch i'ch plentyn weithio o’r gegin neu'r ystafell fyw, os nad yw'r mannau hyn yn rhy brysur.
 • Gan ddibynnu ar oed eich plentyn, byddai’n fuddiol os byddech chi neu oedolyn dibynadwy arall yn yr ystafell neu wrth law ac ar gael.
 • Os nad ydy eich plentyn eisiau rhoi’r camera ymlaen, mae modd ei ddiffodd.
 • Os bydd eich plentyn yn dewis defnyddio’r camera, helpwch eich plentyn i feddwl beth mae’r camera yn gallu ei weld, gan sicrhau nad yw’n gallu gweld delweddau neu wybodaeth arall na fyddech chi eisiau eu rhannu.
 • Yn Microsoft Teams yn Hwb mae modd pylu’r cefndir ac mae’n syniad da i’ch plentyn ddefnyddio’r nodwedd hon.
 • Os ydy eich plentyn yn gallu defnyddio clustffonau a meicroffon (fel y rheini sydd ar gael gyda nifer o ffonau symudol), bydd hyn yn gwneud y sain yn gliriach.
 • Anogwch eich plentyn i ymddwyn yn dda yn ystod y wers sy’n cael ei ffrydio’n fyw, yn union fel petai mewn gwers yn yr ysgol.
 • Gwyddom nad yw pethau'n hawdd ar hyn o bryd, os yw eich plentyn yn methu â chymryd rhan mewn gwersi byw wedi'u ffrydio'n fyw, gall eich cartref fod yn brysur iawn neu fe allai fod yn anodd dod o hyd i le addas. Cysylltwch gyda'r athro/athrawes i esbonio, byddant yn deall.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon, dylech chi gysylltu ag ysgol eich plentyn i drafod hynny.


Mae llawer ohonom yn dibynnu ar lwyfannau cymdeithasol i gyfathrebu â ffrindiau a theulu drwy aps a gwefannau fel FaceTime, Skype, Houseparty, Whatsapp neu Facebook Messenger. Mae ffrydio byw yn dod yn ffordd boblogaidd i blant a phobl ifanc aros mewn cysylltiad.

Ffrydio byw yw darlledu fideo amser real, byw gan ddefnyddio'r rhyngrwyd. Pan fyddwch yn ffrydion’n fyw, gall eich cynulleidfa weld beth rydych yn ei wneud a rhoi sylwadau ar eich darllediad.

Mae plant a phobl ifanc yn defnyddio gwasanaethau ffrydio byw i ddarlledu a gwylio eraill yn fyw, gall hyn gynnwys enwogion, blogwyr fideo (neu 'vloggers'), ‘gamers’ yn ogystal â ffrindiau a theulu.

Er y gall ffrydio byw fod yn brofiad cadarnhaol i blant a phobl ifanc fynegi eu hunain a chysylltu â phobl sydd â diddordebau tebyg, gall hefyd gael canlyniadau difrifol. Mae'r adnoddau isod yn archwilio beth yw ffrydio byw, y risgiau a'r cyfleoedd y mae'n eu cyflwyno a sut y gall plant a phobl ifanc aros yn ddiogel i sicrhau eu bod yn cael profiad cadarnhaol.

Arweiniad i rieni a gofalwyr:

Adnoddau dysgu ar gyfer dysgwyr cynradd ac uwchradd:

Am ragor o wybodaeth am ffrydio byw ac aps fideo a sut i gadw eich plentyn yn ddiogel ewch i wefan NSPCC (saesneg yn unig).


Mae mwy a mwy o ymchwil sy’n edrych ar effaith y rhyngrwyd ar dymer ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Nid y rhyngrwyd ei hun yw’r prif reswm dros iechyd meddwl gwael ond mae’r ffordd mae plant a phobl ifanc yn defnyddio’r rhyngrwyd yn gallu effeithio arnyn nhw.

Mae’r adnoddau isod yn edrych ar sut gallwch chi helpu eich plentyn i feddwl am effeithiau cadarnhaol a negyddol profiadau ar-lein.

Arweiniad i rieni a gofalwyr:

Adnoddau dysgu ar gyfer dysgwyr cynradd ac uwchradd:


Rydyn ni’n cael mwy a mwy o newyddion a gwybodaeth drwy blatfformau cyfryngau cymdeithasol na thrwy ffynonellau traddodiadol. Mae hyn yn gallu golygu bod gwybodaeth gamarweiniol yn gallu ein drysu. Mae’n bwysig annog eich plentyn i wirio ffynhonnell a dibynadwyedd wybodaeth a datblygu ei sgiliau meddwl yn feirniadol.

Am fwy o wybodaeth ac adnoddau ewch i'n tudalen atal camwybodaeth rhag lledaenu.


Mae nifer ohonom yn dod o hyd i ffyrdd newydd o gyfathrebu a chadw mewn cysylltiad. Yn union fel y byddech chi’n ei wneud gydag ymddygiad all-lein eich plentyn, mae’n syniad da cadw llygad ar ei ymddygiad ar-lein hefyd.

Arweiniad i rieni a gofalwyr:

Adnoddau dysgu ar gyfer dysgwyr cynradd ac uwchradd:


Mae casineb ar-lein yn golygu unrhyw gyfathrebu neu fynegiant ar-lein sy’n annog neu’n hyrwyddo casineb, gwahaniaethu neu drais, yn erbyn unrhyw unigolyn neu grŵp. Gall y casineb ar-lein ymwneud â hil, crefydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, rhywedd neu hunaniaeth o ran rhywedd. Mae’r adnoddau isod yn edrych ar beth yw iaith casineb ar-lein, yr hyn sy’n ei gymell, yr effaith ar y rheini sy’n cael eu targedu a sut gallwch chi gefnogi eich plentyn i’w herio’n gadarnhaol ac yn ddiogel.

Arweiniad i rieni a gofalwyr:

Adnoddau dysgu ar gyfer dysgwyr cynradd ac uwchradd:

Mae modd defnyddio’r wefan Report Harmful Content i roi gwybod am gynnwys annymunol, fel cam-drin neu fygythiadau ar-lein. Mae’r gwasanaeth yn gallu eich cefnogi i gael gwared â’r cynnwys os nad yw’n dilyn safonau cymunedol y platfform. Cydnabyddir efallai na fydd hyn yn datrys y broblem a, gan ddibynnu ar eich sefyllfa, efallai byddwch chi hefyd eisiau rhoi gwybod amdano fel trosedd casineb er mwyn i’r heddlu allu ymchwilio.


Efallai fod eich plentyn yn treulio mwy o amser ar-lein nag erioed o’r blaen. O blatfformau chwarae gemau i rwydweithiau cymdeithasol a phlatfformau eraill, mae technoleg ddigidol yn caniatáu i ni gadw mewn cysylltiad. Fodd bynnag, nid yw’r holl ryngweithio ar-lein yn gadarnhaol.

Mae’r adnoddau isod yn cynnwys canllawiau i drafod y pwnc hwn â’ch plentyn a’i helpu i feddwl am ei berthynas ag eraill ar-lein.

Arweiniad i rieni a gofalwyr:

Adnoddau dysgu ar gyfer dysgwyr cynradd ac uwchradd:

Mae amddiffyn plant a phobl ifanc rhag cael eu cam-drin yn dal yn flaenoriaeth i’r heddlu yn ystod y cyfnod yma.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon am gyfathrebu amhriodol ar-lein, gallwch hefyd roi gwybod am hyn i’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol – CEOP (Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein).

Os ydych chi’n poeni bod eich plentyn wedi cael ei gam-drin yn rhywiol, ar-lein neu all-lein, dylech chi roi gwybod i'r heddlu drwy ffonio 999 neu gysylltu â’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol – CEOP.

Os ydy eich plentyn eisiau siarad yn ddienw am rywbeth sy’n ei boeni, mae gwybodaeth gyswllt sefydliadau arbenigol ar gael yn yr adran ‘Rhagor o gymorth a chefnogaeth’.


Mae pawb ohonom yn gwybod pa mor bwysig yw'r rhyngrwyd i bobl ifanc. Fodd bynnag, mae llawer o bobl ifanc yn gallu cael eu rhwydo mewn ymddygiadau ar-lein annerbyniol, neu ddioddef ymddygiadau o’r fath, sy'n gallu gwneud iddyn nhw deimlo dan fygythiad, eu bod yn cael eu hecsbloetio, eu rheoli drwy orfodaeth, wedi'u bychanu, yn ofidus, eu rhywioli neu eu bod yn destun gwahaniaethu.

Gellir diffinio aflonyddu rhywiol ar-lein fel ymddygiad rhywiol digroeso ar unrhyw lwyfan digidol. Gall aflonyddu rhywiol ar-lein gynnwys ystod eang o ymddygiadau sy’n defnyddio cynnwys digidol (lluniau, fideos,
postiadau, negeseuon, tudalennau) ar amrywiaeth o lwyfannau ar-lein gwahanol (preifat neu gyhoeddus).

Mae Will Gardner, Prif Swyddog Gweithredol Childnet, yn trafod y broblem sy'n wynebu pobl ifanc yn yr erthygl 'Barn yr arbenigwyr'.


Mae pornograffi a’r graddau y gallai eich plentyn ddod ar ei draws yn rhywbeth sy’n poeni nifer o rieni a gofalwyr.

Arweiniad i rieni a gofalwyr:

 1. Canllaw i deuluoedd ar siarad am bornograffi

Nod yr adnoddau isod yw darparu ffyrdd addas i oedran y gallwch siarad am bwnc pornograffi gyda'ch plentyn.

Adnoddau dysgu ar gyfer dysgwyr cynradd ac uwchradd:


Mae gallu cyfathrebu â chynulleidfa eang drwy'r rhyngrwyd yn gallu bod yn werth chweil ac yn gadarnhaol, ond i rai, mae’n eu galluogi i berswadio eraill i gefnogi eithafiaeth neu wrthwynebu gwerthoedd Prydeinig.

Arweiniad i rieni a gofalwyr:

Gallwch roi gwybod am gynnwys sy’n ymwneud â therfysgaeth i Uned Atgyfeirio Gwrthderfysgaeth ar y Rhyngrwyd yr heddlu. Os ydych chi’n poeni bod eich plentyn neu aelod arall o’ch teulu neu ffrind yn cael ei radicaleiddio, gallwch ofyn am gyngor gan yr heddlu drwy ffonio 101 ac, os oes angen, llenwi ffurflen atgyfeirio Prevent er mwyn iddyn nhw gael cefnogaeth diogelu leol.


Os ydyn ni’n dysgu neu’n gweithio ar-lein, yn siarad â ffrindiau a theulu, yn chwarae gemau neu’n chwilio am wybodaeth, mae technoleg yn chwarae rhan fawr yn ein bywydau bob dydd. Mae cydbwyso amser o flaen sgrin wedi dod yn ystyriaeth bwysig i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn defnyddio technoleg mewn ffordd gadarnhaol ac iach.

Mae’r adnoddau isod yn edrych ar effaith bosibl amser o flaen sgrin a thechnoleg ar iechyd meddwl plant a phobl ifanc ac yn ystyried ffyrdd o helpu i hyrwyddo defnydd cadarnhaol ac iach o dechnoleg.

Arweiniad i rieni a gofalwyr:

Adnoddau dysgu ar gyfer dysgwyr cynradd ac uwchradd:


Gyda mwy ohonom â dyfeisiau symudol a hynny o oed cynharach, mae nawr yn haws nag erioed tynnu llun a’i rannu. Mae rhannu delweddau yn gallu bod yn hwyl, fodd bynnag mae’n bwysig i’ch plentyn ystyried yr hyn maen nhw’n ei rannu a sut mae hynny’n adlewyrchu arno.

Mae'r adnoddau isod yn trafod rhannu delweddau, yn edrych ar rai o’r risgiau sy’n wynebu pobl ifanc ac yn darparu cyngor ymarferol ar sut gallwch gefnogi eich plentyn i fod yn ddiogel ar-lein.

Arweiniad i rieni a gofalwyr:

Adnoddau dysgu ar gyfer dysgwyr cynradd ac uwchradd:

Mae rhannu delweddau noeth a hanner noeth – sydd weithiau’n cael ei alw yn ‘secstio’ – yn cyfeirio at bobl ifanc o dan 18 oed yn creu ac/neu’n rhannu delweddau, fideos neu ffrydiau byw noeth neu hanner noeth. Mae’r adnodd Rhannu delweddau yn cynnwys gwybodaeth am y canlyniadau yn ogystal â chyngor ymarferol os bydd eich plentyn yn dod yn rhan o sefyllfa o'r fath.

Arweiniad i rieni a gofalwyr:


Mae apiau a phlatfformau cyfryngau cymdeithasol yn dal yn boblogaidd ymysg plant a phobl ifanc – ac mae ganddyn nhw nifer o fanteision os ydyn nhw’n cael eu defnyddio’n ddoeth. Mae'r adnoddau canlynol yn egluro rhai o risgiau a manteision defnyddio cyfryngau cymdeithasol a sut mae helpu eich plentyn i’w defnyddio mewn ffordd gadarnhaol.

Rhestrau gwirio rhwydweithiau cymdeithasol - Mae'r rhestrau gwirio defnyddiol hyn, sydd wedi cael eu diweddaru, ar sut mae defnyddio Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat a Roblox wedi'u hanelu at unrhyw un sy'n defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol ac maen nhw o gymorth i ymarferwyr addysgol, rhieni/gofalwyr a dysgwyr. Mae modd lawrlwytho'r rhestrau gwirio ac maen  nhw'n rhoi gwybodaeth am reoli eich data a'ch preifatrwydd, a defnyddio'r nodweddion diogelwch ac adrodd sydd ar gael ar y rhwydweithiau cymdeithasol hyn.

Arweiniad i rieni a gofalwyr:

Adnoddau dysgu ar gyfer dysgwyr cynradd ac uwchradd:

Mae 10 o Ganllawiau diogelwch ar-lein NetAware yr NSPCC ar gael ar Hwb, gan gynnwys ganllawiau ar YouTube a WhatsApp. Mae'n nhw'n rhoi gwybodaeth am fyd ar-lein eich plentyn a sut gallwch chi ei helpu i gadw’n ddiogel.

Mae hwn yn faes sy’n newid yn gyflym ac, er mwyn cydnabod hyn, ac er mwyn cefnogi teuluoedd i gadw’n ddiogel ar-lein yn ystod y cyfnod unigryw hwn, bydd gwybodaeth am blatfformau cyfryngau cymdeithasol poblogaidd ac adnoddau ategol yn cael eu cyhoeddi ym mis Mai. Bydd hyn yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf am Snapchat, Instagram, TikTok, Roblox, Twitter, Facebook, Camwybodaeth, a Houseparty.


Cadw'n ddiogel ar-lein ar Hwb yn cynnwys ystod eang o gyngor, canllawiau ac adnoddau gallwch chi eu defnyddio i ddysgu rhagor am gadw eich plentyn yn ddiogel ar-lein.

Mae nifer o sefydliadau eraill hefyd sy’n darparu gwahanol fathau o gefnogaeth:

Os bydd eich plentyn eisiau siarad â gweithiwr proffesiynol yn hollol ddienw

Childline

Help i oedolion sy’n poeni am blentyn neu i blentyn sydd eisiau siarad â gweithiwr proffesiynol yn hollol ddienw

NSPCC

Os bydd angen cefnogaeth a chyngor ar eich plentyn am unrhyw bryderon

Meic

Ar gyfer pryderon am gam-drin rhywiol ar-lein

CEOP

I gael cymorth a chefnogaeth i gael gwared â chynnwys niweidiol ar-lein

Report Harmful Content

I gael cefnogaeth gyda theimlo’n unig ac wedi datgysylltu sy’n gallu arwain at hunanladdiad

Samariaid Cymru

I gael cyngor a chymorth ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Byw Heb Ofn

Ceir rhagor o gymorth cyffredinol ar rianta yn https://llyw.cymru/magu-plant-rhowch-amser-iddo/cymorth