English

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella diogelwch a gwydnwch digidol ein holl blant a phobl ifanc drwy eu helpu i adnabod risgiau ar-lein a chwilio am gymorth pan fydd ei angen arnynt.  Mae'r egwyddor hon yn ganolog i'n cynllun gweithredu gwella cadernid digidol mewn addysg. Er mwyn cyflawni nodau'r cynllun gweithredu, mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio ag arbenigwyr a sefydliadau partner i gynnig ystod eang o ddeunyddiau ac adnoddau dwyieithog yn ardal Cadw'n ddiogel ar-lein Hwb.

Drwy Hwb, Llywodraeth Cymru yw'r llywodraeth gyntaf i ymuno â chymuned yr Internet Watch Foundation (IWF) a’i haelodaeth fyd-eang. Bydd aelodaeth Hwb yn cefnogi gwaith hollbwysig yr IWF.  Bydd ei aelodaeth hefyd yn helpu i gadw platfform Hwb yn ddiogel ar gyfer ein holl ddefnyddwyr.

Elusen yw'r IWF sy'n gweithio i ddileu delweddau a fideos o gam-drin plant yn rhywiol ar-lein ac mae'n un o dri phartner sy'n ffurfio’r Ganolfan Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn y DU. Fel rhan o'i waith, mae'r IWF yn darparu llinell gymorth lle gall unrhyw un roi gwybod yn ddiogel ac yn ddienw am ddelweddau cam-drin plant yn rhywiol. Drwy gydweithio â diwydiant, asiantaethau gorfodi'r gyfraith, llywodraethau, elusennau a llinellau cymorth eraill, gall yr IWF wedyn ganfod, asesu a dileu delweddau a fideos ar-lein o gam-drin plant yn rhywiol, gan helpu dioddefwyr ledled y byd.

Mae ymchwil a chodi ymwybyddiaeth hefyd yn rhan o gylch gwaith yr IWF. Mae ei adroddiadau diweddar yn dangos cynnydd o 77% yn nifer y plant sy'n cael eu paratoi i bwrpas rhyw, eu twyllo neu eu gorfodi i rannu delwedd rywiol neu fideo ohonynt eu hunain. Mewn ymateb i'r dystiolaeth hon, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth ac adnoddau i rymuso plant a phobl ifanc a rhieni a gofalwyr yng Nghymru i adnabod arwyddion meithrin perthynas amhriodol a chamfanteisio ar-lein, sy'n cynnwys deunyddiau dwyieithog i gefnogi ymgyrchoedd Gurls out Loud a Home Truths yr IWF.

Wrth gydnabod a chefnogi aelodaeth Llywodraeth Cymru, mae Susie Hargreaves OBE, Prif Weithredwr yr IWF, wedi ysgrifennu erthygl a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y gyfres Barn yr arbenigwyr.

Atal cam-drin plant yn rhywiol ar-lein - ein gwaith gyda'r IWF

Barn yr arbenigwyr - Susie Hargreaves OBE, Prif Weithredwr yr IWF

Darllenwch yr erthygl hon i gael gwybod mwy gan Susie Hargreaves OBE, Prif Weithredwr Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd (IWF) am ei rôl o ran gwneud y rhyngrwyd yn lle mwy diogel i blant ledled y byd a'r ymchwil y tu ôl i'w hymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth.