English

Hwb

Cyfathrebu a hyrwyddo

3. Cyfathrebu a hyrwyddo

Codi proffil diogelwch ar-lein i gyrraedd cynulleidfa eang ac atgyfnerthu pwysigrwydd defnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel a chyfrifol.


 • Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi digwyddiadau ymgysylltu â rhanddeiliaid ym maes addysg sy’n cynnwys ffocws ar ddiogelwch ar-lein.

  Er mwyn cadw pobl yn ddiogel yn ystod y pandemig ni chynhaliwyd unrhyw ddigwyddiadau wyneb yn wyneb. Fodd bynnag, rydym wedi parhau i ymgysylltu â chonsortia rhanbarthol, awdurdodau lleol ac ysgolion yn rhithwir i hyrwyddo cyfleoedd addysg cadernid digidol.

  Rydym wedi cynnal 5 gweminar fyw i roi arweiniad a chyngor ymarferol yn y meysydd canlynol:

  Gwnaethom gefnogi tri 'Briff Diogelwch Ar-lein' pellach a gyflwynwyd fel rhan o waith allgymorth Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU gan ddarparu gwybodaeth am y diogelwch, tueddiadau, technolegau, materion ac ymchwil ar-lein diweddaraf. Rydym yn cefnogi hyn drwy hyrwyddo'r sesiynau a'u hargaeledd ar ardal Cadw'n ddiogel ar-lein Hwb.

  Rydym wedi ymgysylltu ac ymuno â grŵp Cyflawni Technoleg Addysg a Grŵp Safoni Technegol Hwb i archwilio a chyflwyno cyfleoedd cadernid digidol, a byddwn yn parhau i ymgysylltu â'r grwpiau hyn.

  Byddwn hefyd yn parhau i weithio'n agos gyda chonsortia rhanbarthol i archwilio cyfleoedd i gydweithio ar ymgyrch cadernid digidol i ysgolion.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus

  Ym mis Mawrth 2020, ar y cyd â SWGfL, aethom i ddau Ddigwyddiad Dysgu Digidol Rhanbarthol yn Venue Cymru, Llandudno, a Chanolfan yr Holl Genhedloedd, Caerdydd. Cynhaliwyd y digwyddiadau, wedi’u cynnal gan y consortia rhanbarthol, yn lle’r Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol, gyda’r nod o ddod ag athrawon a’r rhai sy’n gweithio ym maes addysg ynghyd i rannu enghreifftiau ac arferion gorau mewn perthynas â’r dysgu digidol sy’n digwydd ledled Cymru.

  Gwnaethom gyflwyno dau linyn ym mhob digwyddiad dan arweiniad y Gangen Cadernid Digidol mewn Addysg a SWGfL, gan godi ymwybyddiaeth o’r gweithgarwch cadernid digidol. Cafodd dau ddigwyddiad arall, y bwriadwyd eu cynnal ym mis Mawrth, eu canslo o ganlyniad i effaith COVID-19. Drwy SWGfL, rydym yn parhau i sicrhau presenoldeb yn y sesiynau CwrddHwb, a gaiff eu lletya gan y consortia rhanbarthol, sy’n ymdrin ag agweddau ar ddiogelwch ar-lein.

  Yn ystod 2019–20, gwnaethom gefnogi deg o’r sesiynau briffio diogelwch ar-lein a gynhaliwyd fel rhan o waith maes Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU, gan ddarparu gwybodaeth am y tueddiadau, y technolegau, y materion a’r ymchwil diweddaraf mewn perthynas â diogelwch ar-lein. Rydym yn cefnogi hyn drwy hyrwyddo’r sesiynau a’u hargaeledd ar barth Cadw’n ddiogel ar-lein Hwb.

  Statws y cam gweithredu:  Parhaus.

  Cynhaliwyd Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018 yng Ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd, ddydd Mercher 20 Mehefin 2018. Thema’r digwyddiad oedd ‘Rhannu arferion digidol i gefnogi cwricwlwm sy’n datblygu’ ac roedd 229 o gynrychiolwyr yn bresennol. Cafodd y digwyddiad ei gynllunio ar sail ‘Marchnad Ddigidol’. Roedd 40 o stondinau dan arweiniad ymarferwyr ac arbenigwyr (a 38 o ddysgwyr) a oedd yn cynnal sesiynau byr ac ymarferol gyda grwpiau bach o gyfranogwyr. Roedd y stondinau’n dangos enghreifftiau arloesol o’r arferion digidol sy’n cael eu datblygu mewn ysgolion ledled Cymru. Roedd un stondin yn canolbwyntio ar ddiogelwch ar-lein, ac yn cael ei chynnal gan swyddogion Llywodraeth Cymru a SWGfl. Nod y stondin oedd codi ymwybyddiaeth o’n gweithgareddau diogelwch ar-lein, y Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb a’i gasgliad helaeth o adnoddau diogelwch ar-lein.

  O dymor y gwanwyn 2020 ymlaen, cynhelir pedwar Digwyddiad Dysgu Digidol Rhanbarthol – bydd un yn cael ei gynnal gan bob un o’r pedwar consortiwm rhanbarthol. Mae’r digwyddiadau hyn yn disodli’r Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol ac yn sicrhau ein bod yn cyrraedd cynulleidfa addysg ehangach ledled Cymru. Mae’r digwyddiadau wedi’u hanelu at athrawon a’r rhai sy’n gweithio ym maes addysg yng Nghymru, gyda’r nod o godi proffil dysgu digidol er mwyn ceisio nodi a rhannu enghreifftiau o arferion da ac arbenigedd ym maes dysgu digidol. Yn ogystal, mae cynlluniau ar y gweill i gynnal digwyddiadau tebyg wedi’u hanelu at ddysgwyr, gan gynnwys sesiynau a gyflwynir gan ddysgwyr.

  Bydd y consortia rhanbarthol yn parhau i gynnal CwrddHwb. Fel rhan o’u cylch gwaith, mae CwrddHwb yn cynnwys agweddau ar ddiogelwch ar-lein.

  Yn ystod 2018–19, gwnaethom gefnogi’r 11 o sesiynau briffio diogelwch ar-lein a gynhaliwyd fel rhan o waith maes Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU, gan hyrwyddo’r sesiynau a’u hargaeledd yn y Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb.

  Yn ystod 2019–20, bydd Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU yn cyflwyno deg sesiwn yng Nghymru. Bydd y sesiynau’n darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau, technolegau, materion ac ymchwil gyfoes yn ymwneud â diogelwch ar-lein, yn ogystal â chyfeirio cynrychiolwyr i adnoddau a chyngor. Byddwn yn parhau i ddarparu cymorth cyfathrebu i godi ymwybyddiaeth o’r ddarpariaeth hon gan Ganolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Caiff amrywiaeth o ddigwyddiadau rhanddeiliaid digidol eu cynnal ledled Cymru, gan gynnwys:

  • digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol blynyddol – digwyddiad blaenllaw, wedi’i anelu at athrawon a’r rhai sy’n gweithio ym maes addysg yng Nghymru, i godi proffil dysgu digidol, gyda’r nod o nodi a rhannu enghreifftiau o arferion da ac arbenigedd ym maes dysgu digidol
  • CwrddHwb – sesiynau rhwydweithio wyneb yn wyneb i athrawon sy’n hwyluso’r broses o rannu arferion da ac yn galluogi athrawon i ddysgu gan eraill; fe’u darperir ar y cyd â chonsortia rhanbarthol

  Sesiynau Briffio Diogelwch Ar-lein – bydd SWGfL, fel rhan o Ganolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU, yn cynnal sesiynau Briffio Diogelwch Ar-lein (Saesneg yn unig) yng Nghymru.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ddarparu parth diogelwch ar-lein deinameg ar Hwb, sy’n cynnwys ffynonellau newyddion, digwyddiadau ac adnoddau i blant, pobl ifanc, gweithwyr proffesiynol ym maes addysg, llywodraethwyr, rhieni a gofalwyr mewn perthynas â diogelwch ar-lein. 

  Rydym yn parhau i ddatblygu ac esblygu ardal Cadw'n ddiogel ar-lein Hwb i sicrhau ein bod yn darparu'r wybodaeth, y canllawiau a'r gefnogaeth ddiweddaraf ar faterion cadernid digidol.

  Ym mis Ionawr 2021, fe wnaethom ni lansio nodwedd newydd 'Barn yr arbenigwyr' gan gyhoeddi erthyglau rheolaidd ar gadernid digidol gan sefydliadau arbenigol ac yn tynnu sylw at farn arbenigwyr ar amrywiaeth o bynciau perthnasol. Mae'r erthyglau canlynol wedi'u cyhoeddi:

  Ym mis Ebrill 2021, fe wnaethom ni ddatblygu ymgyrch 'Atal camwybodaeth rhag lledaenu' gan gydnabod dibyniaeth gynyddol pobl ar y platfformau ar-lein a’r  cyfryngau cymdeithasol am y newyddion. Ceisiodd yr ymgyrch dynnu sylw at bwysigrwydd gwirio ffynonellau cyn rhannu gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus

  Ym mis Mai, cafodd y Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb ei ailenwi’n Cadw’n ddiogel ar-lein er mwyn adlewyrchu cylch gwaith estynedig y parth. Mae’r parth Cadw’n ddiogel ar-lein yn cefnogi plant a phobl ifanc, rheini a gofalwyr, ymarferwyr a llywodraethwyr mewn perthynas â diogelwch ar-lein, seiber ddiogelwch a diogelu data, gan gynnig amrywiaeth o adnoddau, canllawiau a dolenni i ffynonellau cymorth pellach.

  Yn ystod tymor yr haf 2020, gwnaethom gynnal adolygiad o’r parth Cadw’n ddiogel ar-lein er mwyn ystyried sut y gellid gwella profiad y defnyddiwr. Yn dilyn yr adolygiad hwn, lansiwyd parth Cadw’n ddiogel ar-lein ar ei newydd wedd ym mis Medi 2020.

  Ers lansio’r Parth Diogelwch Ar-lein yn 2017, rydym bellach wedi cyhoeddi dros 150 o adnoddau gan gynnwys 112 o adnoddau rhestrau chwarae, 4 pecyn addysg ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, yn ogystal ag 16 o ganllawiau i ymarferwyr a 19 o ganllawiau i rieni a gofalwyr.

  Edrychwyd ar dudalennau parth Cadw’n ddiogel ar-lein dros 307,000 o weithiau yn ystod 2019–20, gan gyrraedd dros 770,000 o edrychiadau tudalen i’r parth erbyn hyn.

  Yn ystod 2020–21, bydd parth Cadw’n ddiogel ar-lein yn parhau i gynnal yr holl newyddion, adnoddau, canllawiau a gwybodaeth i ysgolion yng Nghymru mewn perthynas â diogelwch ar-lein, seiber ddiogelwch a diogelu data.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Mae Hwb, y llwyfan dysgu digidol ar gyfer Cymru, yn darparu amrywiaeth eang o offerynnau ac adnoddau digidol dwyieithog a ariennir yn ganolog i randdeiliaid addysg er mwyn helpu i drawsnewid arferion addysg. Mae Hwb wedi datblygu i fod yn gyfrwng digidol strategol unigol ar gyfer addysg yng Nghymru, gan gynnal Cwricwlwm i Gymru, datblygiad proffesiynol i staff, a chymorth ar gyfer seilwaith digidol. Caiff Hwb ei ddefnyddio’n rheolaidd gan dros 96 y cant o ysgolion yng Nghymru.

  Mae’r Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb yn parhau i fod yn stop un siop ar gyfer adnoddau dwyieithog am ddiogelwch ar-lein. Ers ei lansio yn 2017, rydym wedi cyhoeddi dros 105 o adnoddau gan gynnwys 66 o adnoddau rhestr chwarae, tri phecyn addysg ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, yn ogystal â 10 o ganllawiau i athrawon a 10 o ganllawiau i rieni a gofalwyr.

  Edrychwyd ar dudalennau’r Parth Diogelwch Ar-lein dros 50,000 o weithiau yn ystod 2018–19, a hyd yma mae’r nifer o weithiau yr edrychwyd ar ei dudalennau wedi cyrraedd dros 366,000.

  Yn ystod 2019–20, byddwn yn parhau i greu a chynnal yr holl newyddion, adnoddau, canllawiau a gwybodaeth mewn perthynas â diogelwch ar-lein ar gyfer rhaglenni addysg yng Nghymru. Byddwn hefyd yn cynnal adolygiad o’r Parth Diogelwch Ar-lein, gan ystyried ffyrdd o wella profiad y defnyddiwr presennol.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Ym mis Mai, cafodd y Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb ei ailenwi’n Cadw’n ddiogel ar-lein er mwyn adlewyrchu cylch gwaith estynedig y parth. Mae’r parth Cadw’n ddiogel ar-lein yn cefnogi plant a phobl ifanc, rheini a gofalwyr, ymarferwyr a llywodraethwyr mewn perthynas â diogelwch ar-lein, seiber ddiogelwch a diogelu data, gan gynnig amrywiaeth o adnoddau, canllawiau a dolenni i ffynonellau cymorth pellach.

  Yn ystod tymor yr haf 2020, gwnaethom gynnal adolygiad o’r parth Cadw’n ddiogel ar-lein er mwyn ystyried sut y gellid gwella profiad y defnyddiwr. Yn dilyn yr adolygiad hwn, lansiwyd parth Cadw’n ddiogel ar-lein ar ei newydd wedd ym mis Medi 2020.

  Ers lansio’r Parth Diogelwch Ar-lein yn 2017, rydym bellach wedi cyhoeddi dros 150 o adnoddau gan gynnwys 112 o adnoddau rhestrau chwarae, 4 pecyn addysg ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, yn ogystal ag 16 o ganllawiau i ymarferwyr a 19 o ganllawiau i rieni a gofalwyr.

  Edrychwyd ar dudalennau parth Cadw’n ddiogel ar-lein dros 190,000 o weithiau yn ystod 2019–20, gan gyrraedd dros 740,000 o edrychiadau tudalen i’r parth erbyn hyn.

  Yn ystod 2020–21, bydd parth Cadw’n ddiogel ar-lein yn parhau i gynnal yr holl newyddion, adnoddau, canllawiau a gwybodaeth i ysgolion yng Nghymru mewn perthynas â diogelwch ar-lein, seiber ddiogelwch a diogelu data.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yng Nghymru bob blwyddyn er mwyn codi proffil a phwysigrwydd diogelwch ar-lein ledled Cymru.

  Er mwyn paratoi ar gyfer Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel (SID) 2021, aethom ni, mewn partneriaeth â Chanolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU (UKSIC), i arwain ymgyrch i annog plant a phobl ifanc, staff ysgol, rhieni a gofalwyr, a busnesau yng Nghymru i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

  Cynhaliwyd digwyddiad gwybodaeth SID rhithwir mewn partneriaeth ag UKSIC ym mis Tachwedd 2020. Diben y digwyddiad oedd rhoi trosolwg o weithgareddau SID 2021 a gwybodaeth i ysgolion, sefydliadau a busnesau ar sut gallant gymryd rhan.

  Gan weithio gyda Childnet, fe wnaethom ariannu cyfieithiad o becynnau Addysg SID UKSIC. Mae'r pecynnau dwyieithog, sy'n darparu amrywiaeth o adnoddau i ysgolion gyflwyno sesiynau i blant a phobl ifanc ar draws yr ystodau oedran, ar gael yn yr ardal Cadw'n ddiogel ar-lein ar Hwb.

  Y thema ar gyfer Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2021 oedd 'Rhyngrwyd yr ydym yn ymddiried ynddo: archwilio dibynadwyedd yn y byd ar-lein.’

  Cynhaliwyd cystadleuaeth a oedd yn herio plant a phobl ifanc i ddefnyddio eu creadigrwydd naill ai drwy greu ffilm, ysgrifennu stori neu recordio clip sain i egluro beth yw camwybodaeth, pam y gallai fod yn broblem, sut gallwn ei hadnabod a beth allwn ni ei wneud i amddiffyn ein hunain a'i hatal rhag lledaenu.

  Daeth y gystadleuaeth i ben ym mis Ionawr 2021 ac roedd y panel beirniaid yn cynnwys cynrychiolwyr o amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys y BBC, Bwrdd Dosbarthu Ffilmiau Prydain (BBFC), Britannica Digital Learning, Canolfan Cydweithredol Cymru, Motion Pictures, yr awdur Jasper Fforde, SWGfL a chithau. Cyhoeddwyd enillwyr y gystadleuaeth mewn rhith-ddigwyddiad a gynhaliwyd ar Ddiwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

  Yr enillydd yng nghategori'r blynyddoedd cynnar oedd Ysgol Y Ddwylan, gyda'u ffilm yn cyfleu neges bwysig i ddysgwyr ifanc ei dilyn wrth wirio gwybodaeth ar-lein.

  Yr enillwyr yn y categori cynradd oedd Ysgol Dyffryn Cledlyn gyda'u ffilm yn cynnig cipolwg ar sut gall camwybodaeth esblygu'n gyflym gan ddefnyddio gêm boblogaidd i blant ac Ysgol Bro Pedr gyda'u recordiad sain yn darparu amrywiaeth o enghreifftiau digrif o gamwybodaeth ac yn amlinellu camau ymarferol y gallwn eu cymryd i wirio gwybodaeth.

  Yr enillydd yn y categori uwchradd oedd Ysgol Syr Hugh Owen gyda cherdd acrostig yn cyflwyno neges bwysig a phwerus am gamwybodaeth.

  Mae cynlluniau ar gyfer SID 2022, a gynhelir ddydd Mawrth 9 Chwefror 2022, ar y gweill a bydd y diweddaraf am yr ymgyrchu ar gael ar y dudalen arbennig i Ddiwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ar Hwb.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Wrth baratoi ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2020, gwnaethom arwain ymgyrch, mewn partneriaeth â Chanolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU, i annog plant a phobl ifanc, staff ysgolion, rheini a gofalwyr, a busnesau yng Nghymru i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

  Gwnaethom gynnal digwyddiad gwybodaeth am Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel mewn partneriaeth â Chanolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU ym mis Tachwedd 2019. Diben y digwyddiad oedd rhoi trosolwg o weithgareddau Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2020, a rhoi gwybodaeth i ysgolion, sefydliadau a busnesau am y ffordd y gallent gymryd rhan. Daeth 60 o sefydliadau i’r digwyddiad.

  Gan weithio gyda Childnet, gwnaethom ariannu’r gwaith o gyfieithu pecynnau Addysg Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel Chanolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU. Mae’r pecynnau dwyieithog, sy’n cynnig amrywiaeth o adnoddau i ysgolion gynnal sesiynau i blant a phobl ifanc ar draws yr ystodau oedran, ar gael ar barth Cadw’n ddiogel ar-lein Hwb, ac edrychwyd arnynt bron 6,000 o weithiau hyd yma.

  Gwnaethom gynnal cystadleuaeth i herio plant a phobl ifanc i greu hysbyseb gyhoeddus wedi’i hanelu at ffrindiau a theulu. Y thema oedd ‘Rhyngrwyd well: sut i ofalu amdanoch chi eich hun ac eraill’.

  Caeodd y gystadleuaeth ym mis Rhagfyr 2019 ac roedd y panel beirniadu’n cynnwys cynrychiolwyr o amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys Comisiynydd Plant Cymru, y NSPCC, y BBC, Bwrdd Dosbarthu Ffilmiau Prydain (BBFC), IntoFilm, SWGfL, y Swyddfa Gartref a ni. Ar 15 Ionawr 2020, cyhoeddwyd bod deg ysgol (pump ysgol gynradd a phump ysgol uwchradd) wedi cyrraedd y rownd derfynol, a chawsant eu gwahodd i ddarllediad o’r ffilm a seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd ar Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel (11 Chwefror 2020).

  Cyflwynwyd y gwobrau yn y digwyddiad gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, a chafodd y ffilmiau buddugol eu rhannu ar Hwb.

  Enillydd y categori uwchradd oedd Ysgol Nantgwyn, gyda’i ffilm sy’n ystyried effaith rhannu delweddau heb ganiatâd.

  Enillydd y categori cynradd oedd Ysgol Bro Pedr, gyda’i ffilm sy’n amlinellu pwysigrwydd cadw cyfrineiriau yn gyfrinachol a diogelu eich data ar-lein.

  Mae’r gwaith cynllunio ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2021, a gynhelir ddydd Mawrth 9 Chwefror 2021, yn mynd rhagddo, a bydd diweddariadau am yr ymgyrch ar gael ar dudalen benodedig Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel gwefan Hwb.

  Ymhlith y cynlluniau mae cynnal digwyddiad cynllunio rhithwir i randdeiliaid yn ystod tymor yr hydref a chystadleuaeth adrodd stori ddigidol, a fydd ar agor i ysgolion, lleoliadau addysg a lleoliadau ieuenctid yng Nghymru, ar thema ‘Mynd i’r afael â chamwybodaeth’.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Cynhaliwyd Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2019 ddydd Mawrth 5 Chwefror 2019. Thema fyd-eang y diwrnod oedd ‘Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel: gwella’r we gyda’n gilydd’, a thema’r DU oedd ‘Ein rhyngrwyd ni, ein dewis ni: Deall cydsyniad mewn byd digidol’.

  Ddydd Iau 8 Tachwedd 2018, roedd Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU wedi cynnal digwyddiad Cynllunio Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ar gyfer Rhanddeiliaid yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd. Roedd y digwyddiad hwnnw, a oedd yn cynnwys amrywiaeth o randdeiliaid, yn cynnig y cyfle iddynt glywed yn uniongyrchol gan Ganolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU am yr hyn y byddai ymgyrch Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2019 yn ei gynnwys, sut y gallent ei gefnogi, ac i rannu syniadau am sut y gallent gyfrannu ato.

  Cyhoeddwyd fersiynau dwyieithog o Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2019: Pecynnau Addysg ar Barth Diogelwch Ar-lein ar Hwb, gan gynnwys Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel: Pecyn addysg atodol, a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer ysgolion, a gwybodaeth i rieni a gofalwyr.

  Ffilmiodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, neges o gefnogaeth ar gyfer y diwrnod, a chyhoeddodd ddatganiad ysgrifenedig i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am waith sy’n mynd rhagddo ledled Cymru mewn perthynas â diogelwch ar-lein.

  Cynhelir Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2020 ddydd Mawrth 11 Chwefror 2020. Thema fyd-eang y diwrnod yw ‘Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel: gwella’r rhyngrwyd gyda’n gilydd’.

  Mae’r gwaith cynllunio ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2020 eisoes wedi dechrau, a bydd diweddariadau’r ymgyrch ar gael ar dudalen benodedig Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ar Hwb.

  Byddwn yn cynnal digwyddiad ar 13 Tachwedd 2019, mewn partneriaeth â Chanolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU, i gyflwyno’r cynlluniau ar gyfer ymgyrch Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel a helpu ysgolion a sefydliadau i gymryd rhan. Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar yr hyn y gall Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ei wneud ar gyfer eich sefydliad, eich gweithwyr neu eich ysgol. Mae rhagor o fanylion ar gael yn y Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn cael ei ddathlu’n fyd-eang ym mis Chwefror bob blwyddyn er mwyn hyrwyddo’r defnydd diogel a chadarnhaol o dechnoleg ddigidol ar gyfer plant a phobl ifanc, ac ysbrydoli sgwrs genedlaethol. Byddwn yn parhau i gefnogi’r diwrnod hwn bob blwyddyn. Cynhelir Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2019 ar 5 Chwefror 2019.

  Fel rhan o’r digwyddiad hwn, sy’n cael ei gydgysylltu yn y DU gan Ganolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y DU, mae cannoedd o sefydliadau yn uno i godi ymwybyddiaeth o faterion diogelwch ar-lein a chynnal digwyddiadau a gweithgareddau ledled y DU.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i gyfathrebu a chodi ymwybyddiaeth o’r amrywiaeth helaeth o’r gweithgareddau diogelwch ar-lein sy’n digwydd ledled Cymru.

  Rydym yn parhau i ddefnyddio nifer o blatfformau cyfathrebu a chyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar-lein, seiberddiogelwch a chyfleoedd ac adnoddau diogelu data.

  Cyhoeddir ein herthyglau newyddion diweddaraf yn yr ardal Cadw'n ddiogel ar-lein ar Hwb, gan gynnwys erthygl newyddion bob hanner tymor sy'n crynhoi'r cyfleoedd a'r adnoddau o bob hanner tymor.

  Yn ogystal, mae diogelwch ar-lein, seiberddiogelwch a chyfleoedd ac adnoddau diogelu data wedi cael eu hyrwyddo drwy'r sianeli canlynol.

  Yn ystod 2021, byddwn yn parhau i gyfathrebu a chodi ymwybyddiaeth o'r ystod eang o gyfleoedd ac adnoddau drwy ein sianeli cyfathrebu, cylchlythyrau a phlatfformau’r cyfryngau cymdeithasol.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus

  Yn ystod 2019–20, gwnaethom ddefnyddio nifer o lwyfannau cyfathrebu a chyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth o gyfleoedd ac adnoddau mewn perthynas â diogelwch ar-lein, seiber ddiogelwch a diogelu data.

  Cyhoeddwyd dros 200 o erthyglau newyddion ar barth Cadw’n ddiogel ar-lein ar Hwb, gan gynnwys erthyglau newyddion bob hanner tymor, sy’n crynhoi’r cyfleoedd a’r adnoddau ym mhob hanner tymor.

  Hefyd, mae cyfleoedd ac adnoddau mewn perthynas â diogelwch ar-lein, seiber ddiogelwch a diogelu data wedi’u hyrwyddo drwy’r sianeli canlynol.

  Yn ystod 2020–21, byddwn yn parhau i gyfathrebu a chodi ymwybyddiaeth o’r amrywiaeth helaeth o gyfleoedd ac adnoddau drwy ein sianeli cyfathrebu, cylchlythyrau a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Yn ystod 2018–19, gwnaethom ddefnyddio nifer o lwyfannau cyfathrebu a chyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar-lein, gan gynnwys y canlynol.

  Y Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb
  Mae dros 145 o erthyglau newyddion wedi’u cyhoeddi ar y Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb i hyrwyddo’r gweithgareddau diogelwch ar-lein, gan gynnwys yr hyfforddiant a’r adnoddau sydd ar gael.

  Dysg
  Mae cylchlythyr addysg Dysg hefyd wedi hyrwyddo digwyddiadau ac adnoddau ar ddiogelwch ar-lein, gan gynnwys Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, gan gyrraedd cynulleidfa o dros 23,000 ar gyfer pob rhifyn.

  Y cyfryngau cymdeithasol
  Rydym wedi defnyddio’r cyfrif twitter @HwbNews yn helaeth i godi ymwybyddiaeth o’r gweithgarwch diogelwch ar-lein. Mae eitemau wedi’u rhannu hefyd ar twitter drwy ein sianel addysg @LlC_Addysg a thudalen Facebook Addysg Cymru. Mae sianel y Gweinidog Addysg, sef @wgmin_education, wedi hyrwyddo gweithgareddau mewn perthynas â diogelwch ar-lein o bryd i’w gilydd hefyd.

  Mae’r sianel ar gyfer ymgysylltu â rhieni, sef Mae addysg yn dechrau yn y cartref, @dechraucartref, a thudalen Facebook Mae addysg yn dechrau yn y cartref, wedi rhoi sylw i faterion diogelwch ar-lein hefyd.

  I ennyn rhagor o ddiddordeb yn ystod 2019–20, bydd gwefan llyw.cymru yn rhoi sylw i ddatblygiadau ac adnoddau sy’n ymwneud â’r ein gweithgareddau diogelwch ar-lein.

  Yn ystod 2019–20, byddwn yn parhau i gyfathrebu a chodi ymwybyddiaeth o’r amrywiaeth helaeth o adnoddau a’r gwahanol ddigwyddiadau yn ymwneud â diogelwch ar-lein drwy ein sianeli cyfathrebu, ein cylchlythyrau a’n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Mae ein ffrwd twitter @HwbNews yn cael ei defnyddio’n helaeth i hyrwyddo gweithgareddau diogelwch ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau diogelwch ar-lein sydd yn yr arfaeth, a manylion adnoddau sydd wedi’u cyhoeddi drwy’r parth Cadw’n ddiogel ar-lein.

  Hefyd, mae’r cylchlythyr addysg Dysg yn cael ei ddefnyddio’n helaeth i hyrwyddo gweithgareddau diogelwch ar-lein.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda SWGfL i ddarparu cylchlythyr dwyieithog misol ar ddiogelwch ar-lein.

  Yn ystod 2021, fe wnaethom barhau i gyhoeddi cylchlythyr diogelwch ar-lein dwyieithog misol ar Hwb. Roedd y cylchlythyr a gynhyrchwyd gan SGWfL yn rhoi crynodeb o'r newyddion, adnoddau a digwyddiadau diogelwch ar-lein diweddaraf, yn ogystal â diweddariadau ar Ddiwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel a gweithgareddau diogelwch ar-lein eraill.

  Ym mis Mawrth 2021, daeth ein contract â SWGfL i ben, byddwn yn parhau i ddarparu diweddariad dwyieithog bob hanner tymor yn rhoi crynodeb o'r newyddion, yr adnoddau a'r digwyddiadau cadernid digidol diweddaraf a fydd yn cael eu cyhoeddi ar ardal Cadw'n ddiogel ar-lein Hwb.

  Statws y cam gweithredu: Cwblhawyd

  Gweler y cam gweithredu newydd

  Yn 2019–20, rydym wedi cyhoeddi cylchlythyr dwyieithog misol ar ddiogelwch ar-lein ar Hwb. Mae’r cylchlythyr yn cynnig crynodeb o’r newyddion, adnoddau a digwyddiadau diweddaraf ar ddiogelwch ar-lein. Yn ychwanegol at hynny, ceir diweddariadau ar Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, a materion eraill sydd o ddiddordeb sy’n ymwneud â gweithgareddau diogelwch ar-lein eraill.

  Darperir y cylchlythyr gan SWGfl, a gaiff ei gontractio gennym hyd at fis Mawrth 2020 i gynnal y prosiect i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar-lein yng Nghymru.

  Yn ystod 2020–21, byddwn yn parhau i weithio gyda SWGfL i ddarparu cylchlythyr dwyieithog misol ar ddiogelwch ar-lein, a’i gyhoeddi ar y parth Cadw’n ddiogel ar-lein ar Hwb. I gofrestru i dderbyn y cylchlythyr, ewch i hwb.llyw.cymru/parthau/cadwn-ddiogel-ar-lein/cymerwch-ran/cylchlythyr-diogelwch-ar-lein.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Yn 2018–19, cyhoeddwyd gennym cylchlythyr dwyieithog misol ar ddiogelwch ar-lein yn y Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb. Mae’r cylchlythyr yn cynnig crynodeb o’r newyddion, adnoddau a digwyddiadau diweddaraf ar ddiogelwch ar-lein. Yn ychwanegol at hynny, ceir diweddariadau ar Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel a gweithgareddau diogelwch ar-lein eraill.

  Darperir y cylchlythyr gan SWGfl, a gaiff ei gontractio gennym ar hyn o bryd i gynnal y prosiect i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar-lein yng Nghymru.

  Yn ystod 2019–20, byddwn yn parhau i gydweithio â SWGfL i ddarparu cylchlythyr dwyieithog misol ar ddiogelwch ar-lein, a’i gyhoeddi ar y Parth Diogelwch Ar-lein ar Hwb.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Bydd SWGfL yn parhau i ddarparu cylchlythyr dwyieithog misol ar ddiogelwch ar-lein, wedi’i gyhoeddi ar Hwb.

 • Gan adeiladu ar ymgyrch ‘Nid cariad yw hyn. Rheolaeth yw hyn’, mae Llywodraeth Cymru yn rhoi ymgyrch ar waith i dynnu sylw at reolaeth drwy orfodaeth mewn cydberthnasau, wedi’i hanelu’n benodol at bobl ifanc.

  Roedd ymgyrch gyfathrebu Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) ‘Nid cariad yw hyn. Rheolaeth yw hyn’ yn cynnwys cam dynodedig, ‘Dyw hyn ddim yn iawn’, wedi’i anelu at bobl ifanc sy’n dioddef rheolaeth drwy orfodaeth mewn cydberthnasau. Lansiwyd ‘Dyw hyn ddim yn iawn’ i gyd-daro ag Wythnos y Glas prifysgolion, gan dargedu pobl ifanc 19 i 21 oed, cyn mynd ati i rannu negeseuon wedi’u hanelu at bobl ifanc 16 i 18 oed. Datblygwyd negeseuon ar gyfer rhieni a gofalwyr a phobl eraill sy’n poeni, gan godi ymwybyddiaeth o’r arwyddion y gallant gadw golwg amdanynt.

  Cafodd hysbysebion digidol yr ymgyrch eu harddangos dros dair miliwn o weithiau a chafodd fideos yr ymgyrch eu gwylio fwy na 200,000 o weithiau.

  Gan gydnabod y gallai nifer yr achosion o drais a cham-drin gynyddu o ganlyniad i bandemig COVID-19, gwnaethom lansio ein hymgyrch ‘Ddylai neb deimlo’n ofnus gartre ym mis Mai 2020. Ein nod yw sicrhau bod pob dioddefwr yn gwybod bod gwasanaethau ar gael o hyd, ac annog y rhai sy’n dyst i’r ymddygiadau hyn a phobl eraill sy’n poeni, i gael gafael ar help a gwybodaeth.

  Ymgyrch aml-gyfrwng yw ‘Ddylai neb deimlo’n ofnus gartre’ ac mae wedi’i rhannu ar draws sianeli teledu a radio, yn y newyddion a’r wasg genedlaethol a lleol, ar-lein, a thrwy rwydweithiau cymunedol fel fferyllfeydd, archfarchnadoedd lleol a heddluoedd, gan gyrraedd y gynulleidfa ehangaf a’r nifer mwyaf o bobl agored i niwed.

  Statws y cam gweithredu: Cwblhawyd (gweler y camau gweithredu newydd).

  Mae ymgyrch ‘Nid cariad yw hyn. Rheolaeth yw hyn’ yn rhan o ymrwymiad hirsefydledig Llywodraeth Cymru i godi ymwybyddiaeth o Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) yng Nghymru a herio agweddau at y materion hyn.

  Nod ein hymgyrch ‘Nid cariad yw hyn. Rheolaeth yw hyn’ yw helpu pobl i nodi ymddygiadau rheolaeth drwy orfodaeth. Mae rheolaeth drwy orfodaeth yn fath ar gam-drin – gall fod yn gyfrwys, gan ei gwneud yn anodd sylwi arno a chydnabod ei fod yn anghywir ac yn gyfystyr â cham-drin. Mae’r rhai sy’n dioddef ymddygiad o’r fath yn aml yn cael eu gadael i deimlo’n unig ac wedi’u bychanu. Mae’r ymgyrch yn annog y rhai sy’n dioddef rheolaeth drwy orfodaeth, sydd mewn cydberthynas nad yw’n iach, yn ogystal â phobl eraill sy’n poeni, i gysylltu â llinell gymorth a gwasanaeth sgwrsio ar-lein 24/7 Byw Heb Ofn am gyngor a chymorth.

  Nodau’r ymgyrch yw:

  • pwysleisio sut beth yw cydberthynas iach drwy hyrwyddo/amlygu ymddygiadau iach ac ymddygiadau rheolaeth nad ydynt yn iach
  • helpu pobl ifanc i gydnabod bod ymddygiadau rheolaeth yn anghywir ac yn gyfystyr â cham-drin
  • annog y rhai sy’n cyflawni’r ymddygiadau hyn i newid eu hymddygiad a cheisio cymorth
  • symud y pwyslais oddi ar feio a chywilyddio dioddefwyr
  • helpu’r rhai sy’n dyst i’r ymddygiadau hyn i sylwi arnynt, cydnabod eu bod yn gyfystyr â cham-drin a chymryd camau priodol os ydynt yn amau eu bod yn digwydd.
 • Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â’r sector gwaith ieuenctid i sicrhau bod adnoddau priodol ar gael ar ddiogelwch ar-lein, a’u bod yn cael eu hyrwyddo.

  Yn dilyn cyhoeddi’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru yn 2019, gwnaethom weithio gyda’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Interim i gyhoeddi dogfen gweithredu, yn nodi sut y byddai’r weledigaeth lefel uchel yn cael ei chyflawni. Sefydlwyd amrywiaeth o is-grwpiau i’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Interim, sef Grwpiau Cyfranogiad y Strategaeth, a aeth ati i lunio cynlluniau gwaith yn nodi sut y gallai’r llinyn gwaith hwnnw gyfrannu at y nodau cyffredinol.

  Fodd bynnag, ym mis Mawrth 2020 pan ddechreuodd y pandemig COVID-19, cafodd gwaith Grwpiau Cyfranogiad y Strategaeth ei atal i raddau helaeth. O ganlyniad, gallai gweithwyr rheng flaen ganolbwyntio ar gefnogi pobl ifanc, a chafodd rhai o aelodau’r grwpiau hyn eu rhoi ar ffyrlo o’u mannau gwaith arferol.

  Drwy’r flwyddyn hon, mae ein Grŵp Digidol a’n Grŵp Marchnata wedi parhau i weithredu, ac maent wedi gweithio gyda ni i gyhoeddi bwletinau ar faterion megis diogelu, cyfranogi, a gwybodaeth i bobl ifanc. Roedd yr wybodaeth hon am adnoddau ar gael drwy waith y Grŵp Digidol drwy wefan Notion, yn ogystal â rhifyn arbennig wedi’i ysgrifennu gan Dîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru. Roedd rhifyn diogelu y bwletin yn cynnwys cynghorion ar weithio’n ddiogel ar-lein, yn unol â Gweithdrefnau Diogelu Cymru.

  Hefyd, rydym wedi parhau i hyrwyddo’r dolenni priodol i bob un o’n tudalennau COVID-19, y dolenni ‘diogelu a chefnogi pobl ifanc agored i niwed’, a’r adnoddau sydd ar gael drwy Hwb. Mae ein Cangen Ymgysylltu ag Ieuenctid wedi cymryd rhan yn y ffrwd waith diogelu plant a phobl ifanc agored i niwed, ac wedi arwain a chydgysylltu gwaith yr is-grŵp ôl-16 ar gyfer diogelu plant a phobl ifanc agored i niwed.

  Rydym yn parhau i weithio ochr yn ochr â’r sector i ddatblygu canllawiau i gefnogi gwasanaethau gwaith ieuenctid i ehangu neu ailagor eu gwasanaethau. Cyhoeddwyd y canllawiau presennol ym mis Awst 2020.

  Wrth i’r cyfyngiadau symud gael eu llacio, mae gwaith y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Interim yn dychwelyd i weithredu’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid. Gofynnir i bob Grŵp Cyfranogiad y Strategaeth ailystyried ei gynlluniau gwaith o gofio’r gwersi sylweddol a ddysgwyd am weithio o bell a gweithio’n ddigidol yn ystod y pandemig. 

  Mae’r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Interim hefyd wedi cyfarfod â grwpiau o bobl ifanc i nodi’r hyn yr hoffent ei weld yn y dyfodol o ran gwaith ieuenctid, ac mae hynny wedi cynnwys gwrando ar eu barn am yr hyn a weithiodd yn dda yn ystod y cyfyngiadau symud, yr hyn yr hoffent weld mwy ohono, a’r hyn yr hoffent iddo gael ei wneud yn wahanol. Bydd hyn yn cyfrannu at waith parhaus y Grŵp Hygyrch a Chynhwysol.

  O ystyried yr oedi a achoswyd gan bandemig COVID-19, cytunwyd y bydd y Bwrdd Gwaith Ieuenctid Interim yn parhau â’i waith yn 2021. Bydd yn cyflwyno adroddiad cychwynnol i’r Gweinidog Addysg ym mis Rhagfyr 2020, a’r adroddiad terfynol yn ddiweddarach yn 2021.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Ym mis Mehefin 2019, gwnaethom lansio Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cymru, a fydd yn cael ei hategu gan gynllun gweithredu a gyhoeddir ym mis Hydref 2019. Un o nodau’r strategaeth yw sicrhau bod gwaith ieuenctid yn hygyrch ac yn gynhwysol, gan gynnwys drwy wasanaethau a darpariaeth ffisegol ac ar-lein. Fel rhan o waith cydweithredol drwy’r Strategaeth Gwaith Ieuenctid a’r cynllun gweithredu hwn, byddwn yn sicrhau bod y rhai sy’n gweithio yn y sector yn ymwybodol o’r adnoddau sydd ar gael iddynt ar hyn o bryd mewn perthynas â diogelwch ar-lein, ac yn ystyried unrhyw adnoddau ychwanegol y gallai fod eu hangen.


Yn 2020, rydym yn adeiladu ar waith blaenorol ac yn ystyried meysydd gwaith newydd sy’n cael effaith gadarnhaol ar gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel ar-lein.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’r Ganolfan Seiber Ddiogelwch Genedlaethol i gefnogi a datblygu gweithgareddau addysg i’w cynnwys yn Rhaglen CYBERUK 2021.

  Oherwydd effaith pandemig COVID-19 cynhaliwyd CYBERUK fel rhith-ddigwyddiad yn 2021.

  Byddwn yn parhau i weithio gyda'r NCSC i gefnogi'r gwaith o gynllunio a datblygu gweithgareddau allgymorth addysg ar gyfer CYBER UK yn 2022.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus

  CYBERUK yw digwyddiad seiber ddiogelwch blaenllaw Llywodraeth y DU lle mae arbenigwyr a sefydliadau o’r radd flaenaf ym maes seiber ddiogelwch yn arddangos y datrysiadau a’r cyfleoedd diweddaraf yn y diwydiant seiber ddiogelwch.

  Cafodd y digwyddiad deuddydd, y bwriadwyd ei gynnal ym mis Mai 2020, ei aildrefnu ar gyfer 2021 i ganlyniad i effaith pandemig COVID-19.

  Byddwn yn cydweithio â’r Ganolfan Seiber Ddiogelwch Genedlaethol a phartneriaid i gefnogi’r gwaith o ddatblygu’r gweithgareddau allgymorth addysgol fel rhan o CYBERUK, er mwyn cefnogi ac annog dysgwyr ac ysgolion yng Nghymru i gymryd rhan. Byddwn yn gweithio gyda’r Ganolfan Seiber Ddiogelwch Genedlaethol i gynnal digwyddiad ymylol ar gyfer ymarferwyr addysg yn benodol, er mwyn ystyried seiber ddiogelwch a chadernid mewn addysg.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn datblygu ymgyrch i hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o’r risg o we-rwydo er mwyn cefnogi rhanddeiliaid addysg yng Nghymru.

  Yn ystod 2020, gwnaethom weithio gyda Tarian i ddatblygu hyfforddiant ar-lein gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth o we-rwydo a’r bygythiad i ddata sensitif ar systemau ysgolion a sefydliadau. Mae’r hyfforddiant yn rhoi trosolwg i ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol ym maes addysg o we-rwydo, y technegau a ddefnyddir, a chymorth a chanllawiau i’w diogelu eu hunain a’u sefydliadau.

  Byddwn yn parhau i hyrwyddo’r hyfforddiant i ysgolion yng Nghymru a byddwn yn ystyried cyfleoedd i ddatblygu ymgyrch gwe-rwydo er mwyn codi ymwybyddiaeth ymhellach ymhlith lleoliadau addysg yng Nghymru.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i adeiladu ar ymgyrch ‘Nid cariad yw hyn. Rheolaeth yw hyn’, a’i datblygu.

  Byddwn yn parhau i adeiladu ar ymgyrch ‘Nid cariad yw hyn. Rheolaeth yw hyn’, a’i datblygu, ac yn parhau i rannu deunydd cyfathrebu a negeseuon yr ymgyrch er mwyn tynnu sylw at reolaeth drwy orfodaeth a chydberthnasau nad ydynt yn iach, gan dargedu pobl ifanc yn benodol.