English

Hwb

Canllawiau

4. Callawiau

Cynnal canllawiau statudol ac anstatudol i adlewyrchu datblygiadau technolegol a newidiadau yn y ffordd y defnyddir y rhyngrwyd.

 


 • Bydd Llywodraeth Cymru yn diwygio ac yn diweddaru’r canllawiau statudol ar ddiogelwch, Cadw dysgwyr yn ddiogel, a fydd yn cynnwys diweddariad ar ddiogelwch ar-lein.

  Diweddariad ar gyfer 2020

  Cyhoeddwyd y fersiwn ddrafft o’r canllawiau Cadw dysgwyr yn ddiogel ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus llawn yn ystod haf 2019. Cyhoeddwyd crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ym mis Ionawr 2020, a chyhoeddwyd y fersiwn derfynol o’r canllawiau yn ystod hydref 2020.

  Mae’r bennod ar ddiogelwch ar-lein wedi’i hadolygu a’u diweddaru.

  Byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid i gefnogi’r broses o roi’r canllawiau ar waith yn ystod 2020.

  Statws y cam gweithredu: Ar y gweill.

  Gweithiodd swyddogion Llywodraeth Cymru yn agos â rhanddeiliaid allweddol yn ystod 2018–19 i ddiwygio a diweddaru’r canllawiau statudol 'Cadw dysgwyr yn ddiogel'.

  Cyhoeddwyd y fersiwn ddrafft o’r canllawiau Cadw dysgwyr yn ddiogel ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus llawn yn ystod haf 2019. Bydd arweinwyr polisi yn diweddaru’r canllawiau yn unol â’r ymatebion a geir i’r ymgynghoriad cyhoeddus, a bydd fersiwn derfynol yn cael ei chyhoeddi yng ngwanwyn 2020.

  Mae’r adran ar ddiogelwch ar-lein wedi’i hadolygu a’i diweddaru fel gweddill y canllawiau.

  Statws y cam gweithredu: Ar y gweill.

  Rydym wedi cyhoeddi canllawiau statudol – Cadw dysgwyr yn ddiogeler mwyn helpu gwasanaethau addysg i gyflawni eu cyfrifoldebau statudol i gynnal amgylchedd dysgu diogel, a nodi ac ymateb i bryderon am les gydag asiantaethau eraill, lle bo angen.

  Disgwylir i’r canllawiau hyn gael eu diweddaru i ystyried datblygiadau ym maes deddfwriaeth a pholisi, gan gynnwys diogelwch ar-lein, bwlio ar-lein a secstio, fel y bo’n briodol.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod materion yn ymwneud â meithrin perthynas amhriodol ar-lein a chamfanteisio’n rhywiol ar blant yn cael eu hystyried wrth ddiweddaru’r canllawiau statudol 'Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio Rhywiol'.

  Cyhoeddwyd crynodeb o’r ymatebion i ymgynghoriad ffurfiol ar ganllawiau statudol diwygiedig ar ddiogelu plant sy’n wynebu risg y bydd rhywun yn camfanteisio’n rhywiol arnynt ym mis Chwefror 2020. Disgwylir i’r fersiwn ddrafft derfynol gael ei chyhoeddi yn ystod gaeaf 2020. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am ddiogelu plant rhag achosion o feithrin perthynas amhriodol ar-lein a chamfanteisio.

  Statws y cam gweithredu: Ar y gweill.

  Lansiwyd ymgynghoriad ar 15 Gorffennaf 2019 am 12 wythnos ar ganllawiau statudol i ddiogelu plant rhag cam-fanteisio rhywiol. Mae’r canllawiau hyn yn cynnwys cyngor ar feithrin perthynas amhriodol ar-lein, a chamdriniaeth a cham-fanteisio ar-lein.

  Statws y cam gweithredu: Ar y gweill.

  Nod y canllawiau Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio Rhywiol (2010) yw helpu athrawon, gweithwyr iechyd proffesiynol, gweithwyr cymdeithasol, yr heddlu ac ymarferwyr allweddol eraill yng Nghymru i fynd i’r afael ag achosion o gamfanteisio rhywiol. Hefyd, mae’r canllawiau’n eu helpu i nodi plant sy’n wynebu risg, yn eu galluogi i amddiffyn y plant hyn sy’n agored i niwed, a chymryd camau yn erbyn y rhai sy’n cyflawni troseddau.

 • Bydd grŵp gorchwyl a gorffen amlasiantaeth yn datblygu canllawiau ymarfer Cymru gyfan ar ddiogelu plant sy’n wynebu risg o gael eu cam-drin ar-lein. Bydd Bwrdd Diogelu Caerdydd a’r Fro yn ymgynghori ar y canllawiau hyn ac yn eu cyhoeddi ar ran Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a’r Byrddau Diogelu yng Nghymru. Bwriedir i’r Gweithdrefnau Amddiffyn Cenedlaethol a’r canllawiau ymarfer ategol gael eu cyhoeddi yn gynnar yn 2019.

  Cyhoeddwyd canllaw ymarfer Cymru gyfan ar ddiogelu plant rhag cam-drin ar-lein ar y cyd â Gweithdrefnau Diogelu Cymru ar ran y Byrddau Diogelu Plant.

  Statws y cam gweithredu: Ar y gweill.

  Mae canllaw ymarfer Cymru gyfan ar ddiogelu plant rhag cam-drin ar-lein wedi’i ddatblygu gyda grŵp amlasiantaeth a gadeiriwyd gan Colin Turner, o CEOP gynt. Caiff y canllaw hwn ei gyhoeddi ym mis Tachwedd 2019 gyda Gweithdrefnau Diogelu Cymru ar ran y Byrddau Diogelu Plant.

  Statws y cam gweithredu: Ar y gweill.

  Mae grŵp gorchwyl a gorffen amlasiantaeth wedi’i sefydlu er mwyn datblygu canllawiau diogelu statudol diwygiedig ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant. Cyhoeddir y canllawiau ar gyfer ymgynghoriad ffurfiol yn ystod hydref 2018, a byddant yn cynnwys gwybodaeth am feithrin perthynas amhriodol ar-lein a chamfanteisio’n rhywiol ar blant.

  Rydym wedi darparu cyllid i alluogi Bwrdd Diogelu Caerdydd a’r Fro i adolygu a datblygu Gweithdrefnau Amddiffyn Cenedlaethol. Rydym yn gweithio gyda grwpiau gorchwyl a gorffen i ddatblygu canllawiau ymarfer i’w defnyddio ar y cyd â Gweithdrefnau Amddiffyn Cenedlaethol. Bydd hyn yn cynnwys diweddaru Protocol Cymru Gyfan ar Ddiogelu Plant rhag cael eu Cam-drin drwy gyfrwng Technoleg Gwybodaeth.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal y safonau hidlo’r we a argymhellir ar gyfer ysgolion yng Nghymru.

  Rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol ledled Cymru i adolygu a diweddaru'r Safonau a argymhellir ar gyfer hidlo'r we yn ysgolion Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2018. Bydd fersiwn wedi'i diweddaru o'r ddogfen ar gael ar Hwb yn ddiweddarach yn y flwyddyn academaidd.

  Statws y cam gweithredu: Ar y gweill

  Rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol ledled Cymru i adolygu a diweddaru Safonau a argymhellir ar gyfer hidlo’r we yn ysgolion Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2018. Bydd fersiwn ddiwygiedig 2020 o’r ddogfen ar gael ar Hwb yn ystod tymor yr hydref 2020.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Cafodd y ddogfen Safonau a argymhellir ar gyfer hidlo’r we yn ysgolion Cymru ei diweddaru a’i chyhoeddi ym mis Chwefror 2018 ac mae ar gael i ysgolion yng Nghymru. Prif nod y safonau a amlinellir yn y ddogfen hon yw galluogi mynediad i wefannau sy’n cefnogi addysgu a dysgu effeithiol mewn ysgolion.

  Bydd y safonau’n rhoi cyfle i ddysgwyr ddysgu mewn amgylchedd diogel, cyfrifol a chefnogol ac yn atal mynediad at gynnwys amhriodol. Dylai rhaglen addysg effeithiol ar ddiogelwch ar-lein ategu’r canllawiau hyn er mwyn addysgu plant a phobl ifanc ynghylch pwysigrwydd ymddygiadau cyfrifol ac ystyriol ar-lein.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Cyfres gyffredin o safonau y cytunwyd arnynt ar gyfer mynediad i’r rhyngrwyd yw safonau hidlo’r we, sy’n galluogi ysgolion i wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth am fynediad priodol wedi’i hidlo i’r rhyngrwyd, p’un a gaiff ei darparu gan yr awdurdod lleol neu gan ddarparwr arall. Mae’r safonau yn helpu ysgolion i fod yn addas ar gyfer dysgu ac addysgu yn yr unfed ganrif ar hugain, gan barhau i ddiogelu plant a phobl ifanc.

  Mae’r safonau hefyd yn cynnwys y rhagofynion ar gyfer adnoddau Hwb, sy’n amlinellu’r gofynion digidol er mwyn sicrhau y gall ysgolion fanteisio i’r eithaf ar offer y llwyfan dysgu digidol.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu ac yn diwygio’r canllawiau gwrthfwlio anstatudol, 'Parchu eraill', sy’n cynnwys cyngor ar fynd i’r afael ag achosion o fwlio ar-lein mewn ysgolion.

  Ym mis Tachwedd 2019, gwnaethom gyhoeddi cyfres o ganllawiau gwrthfwlio, sef Hawliau, parch, cydraddoldeb, sy’n darparu canllawiau statudol ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir ac awdurdodau lleol, er mwyn helpu i fynd i’r afael ag achosion o fwlio mewn lleoliadau addysg yng Nghymru, a’u hatal. Mae’r gyfres hefyd yn cynnwys canllawiau cynghori i blant, pobl ifanc a’u rheini a gofalwyr, er mwyn helpu’r rhai y mae bwlio yn effeithio arnynt, gan amlinellu hawliau a chyfrifoldebau.

  Er mwyn cefnogi’r broses ymarferol o roi’r canllawiau ar waith, rydym wedi llunio rhestrau chwarae adnoddau ar-lein ar gyfer pob grŵp rhanddeiliaid.

  Yn ystod 2020, byddwn yn cefnogi’r broses o roi’r canllawiau ar waith.

  Statws y cam gweithredu: Ar y gweill.

  Cafodd y canllawiau a’r pecyn cymorth gwrthfwlio diwygiedig drafft eu cyhoeddi at ddibenion ymgynghori rhwng Tachwedd 2018 a Chwefror 2019. Cyhoeddwyd crynodeb o’r ymatebion ym mis Mai 2019.

  Mae’r canllawiau diwygiedig yn nodi pwysigrwydd dull gweithredu ysgol gyfan a mynd ati mewn ffordd ragweithiol i herio ac atal bwlio. Rydym eisiau sicrhau bod cysylltiad agos rhwng yr elfennau o’r canllawiau sy’n gysylltiedig â bwlio ar-lein a’n nodau ehangach ar gyfer diogelwch ar-lein, ac rydym wedi gweithio’n agos â SWGfL i gyflawni hyn. Bydd y canllawiau newydd ar gael yn y flwyddyn ysgol newydd.

  Statws y cam gweithredu: Ar y gweill.

  Yn 2003, gwnaethom gyhoeddi canllawiau anstatudol er mwyn helpu i fynd i’r afael ag achosion o fwlio mewn ysgolion yng Nghymru – 'Parchu Eraill': Canllawiau Gwrthfwlio. Yn 2011, cafodd y canllawiau eu diweddaru a’u hymestyn i fynd i’r afael â phum maes bwlio allweddol. Un o’r meysydd allweddol hyn yw bwlio ar-lein. Rydym wrthi’n gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i adolygu 'Parchu Eraill', er mwyn sicrhau bod y canllawiau’n parhau i ddarparu cymorth effeithiol i awdurdodau lleol, ysgolion, rhieni, gofalwyr a dysgwyr. Cyhoeddir y canllawiau diwygiedig ar gyfer ymgynghoriad yn 2018.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu’r adnoddau gwrthfwlio sydd ar gael i ysgolion ar hyn o bryd ac yn asesu unrhyw anghenion i helpu ymarferwyr addysg i fynd i’r afael ag achosion o fwlio mewn lleoliadau addysg.

  Mae ein cyfres o ganllawiau Hawliau, parch, cydraddoldeb yn darparu canllawiau statudol ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir ac awdurdodau lleol, er mwyn helpu i fynd i’r afael ag achosion o fwlio mewn lleoliadau addysg yng Nghymru, a’u hatal. Mae’r gyfres hefyd yn cynnwys canllawiau cynghori i blant, pobl ifanc a’u rheini a gofalwyr, er mwyn helpu’r rhai y mae bwlio yn effeithio arnynt, gan amlinellu hawliau a chyfrifoldebau.

  Er mwyn cefnogi’r broses ymarferol o roi’r canllawiau ar waith, rydym wedi llunio rhestrau chwarae adnoddau ar-lein ar gyfer pob grŵp rhanddeiliaid, a gynhelir ar Hwb. Caiff y rhestr chwarae ei diweddaru’n barhaus wrth i adnoddau newydd ddod i’r amlwg.

  Statws y cam gweithredu: Ar y gweill.

  Bydd y canllawiau gwrthfwlio newydd yn cael eu hategu gan becyn cymorth ar-lein ar Hwb. Bydd y pecyn cymorth hwn yn cynnig adnoddau a chymorth i ymarferwyr, dysgwyr, a rhieni a gofalwyr, a bydd ar gael yn y flwyddyn ysgol newydd. Bydd yn adnodd byw a fydd yn tyfu dros amser wrth i adnoddau newydd gael eu hychwanegu.

  Statws y cam gweithredu: Ar y gweill.

  Yn ogystal â diwygio canllawiau Parchu Eraill, rydym yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i ystyried pa strategaethau ac adnoddau sydd eu hangen i helpu i rannu’r neges wrthfwlio mewn lleoliadau addysg. Mae adolygiad o’r deunyddiau sydd ar gael ar hyn o bryd wedi dechrau ac, ar sail canfyddiadau’r adolygiad, byddwn yn ystyried datblygu rhagor o adnoddau er mwyn helpu ymarferwyr addysg i fynd i’r afael â bwlio.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal canllawiau Gwrthsafiad a pharch i ysgolion.

  Rydym yn parhau i gynnal Gwrthsafiad a pharch – Datblygu cydlyniant cymunedol ar gyfer awdurdodau lleol, penaethiaid a chyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir, penaethiaid a chyrff llywodraethu ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig, athrawon sy’n gyfrifol am unedau cyfeirio disgyblion, darparwyr gofal plant, awdurdodau esgobaethol yr eglwys, sefydliadau hyfforddi athrawon, Cadeiryddion Byrddau Diogelu Plant Lleol, Partneriaethau Diogelwch Cymunedol, a sefydliadau sy’n arwain ar ddiogelu plant a chydlyniant cymunedol.

  Cafodd y ddogfen ei diweddaru ddiwethaf ym mis Ionawr 2019 ac mae ein Tîm Cydnerthu yn parhau i rannu gwybodaeth am arferion da er mwyn helpu ysgolion i gydnabod eu rôl o ran datblygu a hybu dulliau strategol o hyrwyddo a chynnal cydlyniant cymunedol ac atal eithafiaeth dreisgar drwy Grŵp Atal Cymru Gyfan, sy’n rhan o Fwrdd CONTEST ac Eithafiaeth Cymru.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Byddwn yn cynnal Gwrthsafiad a pharch – Datblygu cydlyniant cymunedol, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2016 ar gyfer awdurdodau lleol, penaethiaid a chyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir, penaethiaid a chyrff llywodraethu ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig, athrawon sy’n gyfrifol am unedau cyfeirio disgyblion, darparwyr gofal plant, awdurdodau esgobaethol yr eglwys, sefydliadau hyfforddi athrawon, Cadeiryddion Byrddau Diogelu Plant Lleol, Partneriaethau Diogelwch Cymunedol, a sefydliadau sy’n arwain ar ddiogelu plant a chydlyniant cymunedol.

  Diweddarwyd Gwrthsafiad a pharch – Datblygu cydlyniant cymunedol ddiwethaf ym mis Ionawr 2019. Mae ein Tîm Cydnerthu yn parhau i rannu gwybodaeth am arferion da, er mwyn helpu ysgolion i gydnabod eu rôl wrth ddatblygu a hybu dulliau strategol o hyrwyddo a chynnal cydlyniant cymunedol ac atal eithafiaeth dreisgar drwy Grŵp Atal Cymru Gyfan, sy’n rhan o Fwrdd CONTEST ac Eithafiaeth Cymru (mae rhagor o wybodaeth ar gael o ran Cam gweithredu 7.4).

  Statws y cam gweithredu: Parhaus.

  Nod canllawiau Gwrthsafiad a pharch – Datblygu cydlyniant cymunedol (2016) yw helpu i ddatblygu cydlyniant cymunedol ac atal eithafiaeth dreisgar ym mhob ysgol uwchradd, uned cyfeirio disgyblion, ysgol arbennig a lleoliad addysgol arall.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi ‘Cysylltu Cymunedau: Strategaeth ar gyfer mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol a chreu cysylltiadau cymdeithasol cryfach’ ar waith.

  Ar 11 Chwefror 2020, gwnaethom gyhoeddi Cysylltu Cymunedau: Strategaeth ar gyfer mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol a chreu cysylltiadau cymdeithasol cryfach, sef y strategaeth drawslywodraethol gyntaf i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol. Mae’n nodi ein gweledigaeth ar gyfer Cymru gysylltiedig; gwlad lle mae pawb yn cael y cyfle i feithrin cydberthnasau cymdeithasol ystyrlon a lle mae pobl yn cael eu cefnogi yn ystod yr adegau hynny mewn bywyd pan fyddant yn fwyaf agored i niwed.

  Pedair blaenoriaeth y strategaeth yw: cynyddu’r cyfleoedd i bobl ddod i gysylltiad â’i gilydd; seilwaith cymunedol sy’n cefnogi cymunedau cysylltiedig; datblygu cymunedau cydlynus a chefnogol; a meithrin ymwybyddiaeth a hybu agweddau cadarnhaol. Mae pob un o’r blaenoriaethau hyn wedi’u hategu gan nifer o ymrwymiadau er mwyn helpu i’w cyflawni; mae hyn yn cynnwys diogelwch ar-lein i blant a phobl ifanc, a gwaith ieuenctid.

  Byddwn yn cyhoeddi adroddiad bob dwy flynedd ar gynnydd o ran cyflawni’r ymrwymiadau, a byddwn yn rhannu unrhyw gamau gweithredu pellach neu newidiadau i’r modd yr eir i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol.

  Mae nodau ac amcanion y strategaeth wedi darparu sylfaen gadarn i lywio ein hymateb i COVID-19. Fodd bynnag, rydym wedi achub ar y cyfle i adolygu blaenoriaethau’r strategaeth ar y cyd â chydweithwyr ar draws y llywodraeth yn y tymor byr, y tymor canolig a’r tymor hwy, er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchu’n gywir y newidiadau a welwyd mewn cymdeithas ac ystyried pa gamau pellach y gallai fod angen eu cymryd o ganlyniad i hynny. Rydym hefyd yn gweithio gyda rhanddeiliaid allanol er mwyn deall yn well yr effaith y mae pandemig COVID-19 wedi ei chael ar unigrwydd ac ynysigrwydd.

  Statws y cam gweithredu: Ar y gweill.

  Mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru, ‘Symud Cymru Ymlaen 2016–21’
  yn cynnwys ymrwymiad i ddatblygu strategaeth drawslywodraethol ar unigrwydd ac ynysigrwydd.

  Mae strategaeth ‘Cysylltu Cymunedau’, a fydd yn cael ei gyhoeddi yn hwyrach eleni, yn gam cyntaf wrth newid ein ffordd o feddwl a gweithredu ar unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol o fewn y llywodraeth, mewn cymunedau ac fel unigolion. Mae’n:

  • gosod gweledigaeth o’r math o gymdeithas yr ydym am ei gweld, lle bydd unigolion a chymunedau yn teimlo’n gysylltiedig â’i gilydd
  • diffinio’r hyn rydym ni’n ei olygu wrth unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol
  • gosod ein prif flaenoriaethau a’n nodau wrth fynd i’r afael â’r materion hyn, a sut y gallwn gydweithio i chwarae’n rhan i hyrwyddo lles ac adeiladu Cymru fwy cysylltiedig a chynhwysol.

  Bydd y strategaeth yn canolbwyntio ar y rôl y gall llywodraeth ei chwarae i gefnogi awdurdodau lleol, gwasanaethau cyhoeddus a’r trydydd sector, yn ogystal â chymunedau ac unigolion, i chwarae eu rhan a chefnogi cysylltiadau cymdeithasol pobl.

  Ar gyfer plant a phobl ifanc, mae’r rhyngrwyd a thechnoleg ddigidol yn rhan annatod o’u bywydau. Fodd bynnag, mae ymchwil yn dangos anfanteision posib y cyfryngau cymdeithasol i bobl ifanc. Gallant fod yn gyfrwng ar gyfer bwlio, aflonyddu a phwysau cymdeithasol a all achosi, neu gyfrannu at, synnwyr o ynysigrwydd ac unigrwydd i’r plentyn neu’r person ifanc.


Meysydd gwaith newydd ar gyfer 2020

Yn 2020, rydym yn adeiladu ar waith blaenorol ac yn ystyried meysydd gwaith newydd sy’n cael effaith gadarnhaol ar gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel ar-lein.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i adolygu, diweddaru a chyhoeddi ei chanllawiau Ffrydio byw a fideogynadledda: arferion ac egwyddorion diogelu.

  Ym mis Ionawr 2021, cafodd canllawiau Ffrydio byw a fideo-gynadledda: arferion ac egwyddorion diogelu ar gyfer ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol eu diweddaru a'u cyhoeddi.

  Er mwyn cefnogi ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol ymhellach, datblygwyd ardal gwersi byw newydd ar Hwb i roi canllawiau cyffredinol a thechnegol ar ddefnyddio gwasanaethau Hwb gan gynnwys Microsoft Teams a Google Meet i ddarparu gwersi byw. Rydym yn parhau i adolygu, diweddaru a hyrwyddo yr ardal ar Hwb.

  Statws y cam gweithredu: Parhaus

  Yn ystod pandemig COVID-19, daeth canllawiau Ffrydio byw a fideogynadledda: arferion ac egwyddorion diogelu, a gyhoeddwyd gyntaf ym mis Mai 2020, yn rhan o raglen parhad dysgu, ‘Cadw’n Ddiogel. Dal ati i Ddysgu’, a chawsant eu hanelu at leoliadau prif ffrwd yng Nghymru.

  Mae’r canllawiau hyn, a ddiweddarwyd ym mis Medi 2020 i adlewyrchu’r ffaith bod plant a phobl ifanc yn dychwelyd i’r ysgol, yn rhoi gwybodaeth i ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol ar sut y gellir defnyddio technoleg fideogynadledda a ffrydio byw yn ddiogel.

  Byddwn yn parhau i adolygu, diweddaru a hyrwyddo’r canllawiau er mwyn sicrhau y caiff plant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ym maes addysg eu diogelu’n briodol.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ac yn hyrwyddo canllawiau 'Rhannu delweddau noeth a hanner noeth: ymateb i ddigwyddiadau a diogelu plant a phobl ifanc. Canllawiau i leoliadau addysg yng Nghymru'

  Ym mis Rhagfyr 2020, cyhoeddwyd y canllawiau Rhannu delweddau noeth a hanner noeth: Ymateb i ddigwyddiadau a diogelu plant a phobl ifanc.

  Bwriad y canllawiau yw cynorthwyo lleoliadau addysg i ddatblygu gweithdrefnau i ymateb i ddigwyddiadau sy'n ymwneud â rhannu delweddau noeth neu hanner noeth fel rhan o'u trefniadau diogelu. Dylid darllen y cyngor ochr yn ochr â chanllawiau statudol Llywodraeth Cymru Cadw Dysgwyr yn Ddiogel.

  Yn ogystal â'r canllawiau, datblygwyd 'Trosolwg i staff sy'n gweithio mewn lleoliadau addysg yng Nghymru' sy'n rhoi canllawiau i bob ymarferydd ar sut i ymateb i ddigwyddiadau lle mae delweddau noeth a hanner noeth wedi'u rhannu.

  Mae Canllaw i ymarferwyr ar ymateb i ddigwyddiadau o rannu delweddau noeth a hanner noeth hefyd wedi'i gyhoeddi ar gyfer ymarferwyr nad oes ganddynt gyfrifoldeb arweiniol dros ddiogelu ar sut i roi gwybod am ddigwyddiadau yn ogystal â chefnogi ac addysgu dysgwyr.

  Ym mis Ionawr 2021, ar y cyd â SWGfL cynhaliwyd gweminar i ymarferwyr er mwyn archwilio a deall y canllawiau ymhellach. Gellir ei weld ar Hwb.

  Statws y cam gweithredu: Cwblhawyd.

  Caiff ein canllawiau Secstio: Ymateb i ddigwyddiadau a diogelu dysgwyr, a gyhoeddwyd yn 2017 fel rhan o gylch gwaith Gweithgor Addysg Cyngor y DU ar gyfer Diogelwch ar y Rhyngrwyd (UKCIS), eu diweddaru. Mae’r canllawiau’n cael eu diweddaru mewn ymgynghoriad â Chyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu, Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, yr NSPCC, consortia rhanbarthol, y Grŵp Diogelu mewn Addysg, Estyn a rhanddeiliaid allweddol eraill.

  Nod y canllawiau hyn yw cefnogi ysgolion, colegau a lleoliadau addysgol eraill i ddatblygu gweithdrefnau i ymateb i ddigwyddiadau yn ymwneud â rhannu delweddau noeth a rhannol noeth. Byddwn yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol ym maes addysg a rhanddeiliaid allweddol i hyrwyddo ac ymgorffori gweithdrefnau arferion gorau a chodi ymwybyddiaeth o ffynonellau cymorth.

 • Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried yr angen i addasu a chyhoeddi Adnodd Archwilio Diogelwch Ar-lein Cyngor y DU ar gyfer Diogelwch ar y Rhyngrwyd (UKCIS) i gefnogi athrawon dan hyfforddiant ac athrawon newydd gymhwyso.

  Nod Adnodd Archwilio Diogelwch Ar-lein (Saesneg yn unig) Cyngor y DU ar gyfer Diogelwch ar y Rhyngrwyd (UKCIS) yw helpu athrawon dan hyfforddiant ac athrawon newydd gymhwyso (ANGau) i ddeall eu rôl o ran cadw plant a phobl ifanc yn ddiogel ar-lein a pholisi ac arferion eu hysgol. Mae’n cynnig cyfleoedd ar gyfer ymchwil yn ogystal â chwestiynau myfyriol i ategu eu datblygiad fel athrawon.

  Byddwn yn ystyried yr awydd am yr adnodd hwn yng Nghymru.