English

I ddathlu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2023, mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd pobl i gystadlu yng Nghystadleuaeth Ffilm Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2023. Nod y gystadleuaeth yw annog plant a phobl ifanc i leisio’u barn ac adrodd eu hanesion am ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, gemau cyfrifiadurol neu apiau.

Thema’r gystadleuaeth: ‘Dyma’n llais ni’.

Mae dau gategori yng nghystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2023 – Cynradd ac Uwchradd.

Pan fydd plant a phobl ifanc yn siarad o brofiad, fe allan nhw wir helpu eraill, felly rydyn ni'n eu gwahodd i greu ffilm fer sy’n cyfleu eu barn, eu safbwyntiau neu eu straeon am ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, gemau cyfrifiadurol neu apiau. Llais y plentyn yw ffocws y gystadleuaeth eleni.

Mae’n bosibl yr hoffai’r rhai sydd am gymryd rhan ystyried:

 • Pa gyngor fydden nhw’n ei roi i rywun sy’n newydd neu’n amhrofiadol o ran defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, gemau cyfrifiadurol ac apiau eraill
 • Senario mae nhw wedi bod ynddi wrth ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, gemau cyfrifiadurol neu apiau eraill
 • Beth mae nhw wedi ei ddysgu o brofiad
 • Sut gellid gwneud apiau yn fwy diogel
 • Manteision defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, gemau cyfrifiadurol ac apiau eraill
 • Eu pryderon wrth ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, gemau cyfrifiadurol ac apiau a sut i’w goresgyn

Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio ag Undeb Rygbi Cymru ar gystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel eleni. Gwerthoedd craidd yr Undeb yw:

 • Rhagoriaeth
 • Cywirdeb
 • Llwyddiant
 • Dewrder
 • Teulu
 • Hiwmor

Rydym yn annog plant a phobl ifanc i gynnwys un neu fwy o werthoedd Undeb Rygbi Cymru yn eu ffilmiau.

Rydym yn chwilio am ffilmiau sydd yn cyfleu neges sy’n ennyn brwdfrydedd ac yn grymuso mewn ffordd greadigol. Gall ffilmiau fod o unrhyw fformat (ee animeiddiad, ffilm ddogfen, ffilm fyw ac ati) ond rhaid iddynt beidio â bod yn hirach na 2 funud o hyd. Dim ond ar eu negeseuon a’u creadigrwydd y bydd y ffilmiau’n cael eu beirniadu. Ni fyddant yn cael eu beirniadu ar safon eu proffesiynoldeb.

Caiff unigolion, grwpiau bach neu ddosbarthiadau llawn gystadlu. Fodd bynnag, rhaid i ysgolion a sefydliadau ieuenctid oruchwylio a chyflwyno ceisiadau ar ran pawb sy’n cymryd rhan. Bydd panel beirniadu yn sgorio’r ceisiadau a chyhoeddir yr enillwyr ar 7 Chwefror 2023 (Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2023).

Dyddiad cau'r gystadleuaeth: 2 Rhagfyr 2022 12:00pm

  1. Dim ond plant o oedran ysgol gynradd (ar y dyddiad cau) sy'n cael cystadlu yng nghategori Cynradd y gystadleuaeth.
  2. Dim ond pobl ifanc rhwng 11-18 oed (ar y dyddiad cau) sy'n cael cystadlu yng nghategori oedran Uwchradd y gystadleuaeth.
  3. Mae Cystadleuaeth Ffilm Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2023 ar agor i ysgolion a sefydliadau ieuenctid yng Nghymru yn unig.
  4. Rhaid i ymarferwyr/athrawon gyflwyno'r ffurflen gais ar ran dysgwyr. Dim ond ceisiadau a gyflwynir gan athro, ymarferydd neu arweinydd ieuenctid fydd yn cael eu hystyried ar gyfer y gystadleuaeth.
  5. Rhaid i bob ffilm gael ei chyflwyno drwy Microsoft Forms, ynghyd â'r ffurflen cydsyniad cyfryngau wedi'i chwblhau, erbyn 12pm ddydd Gwener 2 Rhagfyr 2022. Ni ellir ystyried ffilmiau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn ar gyfer y gystadleuaeth.
  6. Bydd y ffilmiau buddugol yn y categori hwn yn ymddangos ar Hwb ac yn cael eu rhannu drwy gyfryngau cymdeithasol Llywodraeth Cymru a WRU.
  7. Gall ysgolion a sefydliadau ieuenctid gystadlu gyda mwy nag un ffilm.
  8. Er mwyn cynnal Cystadleuaeth Ffilm Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2023 fel cystadleuaeth deg, byddwn ond yn ystyried ceisiadau a gynhyrchwyd mewn cydweithrediad rhwng plant a'u hysgol/lleoliad ieuenctid mewn ymdrech greadigol ar y cyd i greu ffilmiau y gellid eu defnyddio hefyd i addysgu plant am barch ar-lein.
  9. Ni ddylai ffilmiau bara mwy na 2 funud. Rhaid i'r amser hwn gynnwys teitlau a chredydau os byddwch chi'n penderfynu defnyddio'r rhain.  Os ydych chi'n ychwanegu credydau, cadwch nhw'n fyr er mwyn osgoi torri i mewn i amser eich ffilm.
  10. Er budd amddiffyn plant, dylai credydau a ychwanegir at ddiwedd unrhyw ffilm gynnwys enwau cyntaf yn unig, yn unol â'r polisi cydsyniad cyfryngau. Ni ellir ystyried unrhyw ffilmiau sy'n cynnwys enwau llawn plant ac enw'r ysgol neu'r lleoliad ieuenctid yn y credydau ar gyfer y gystadleuaeth. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn trin data, cyfeiriwch at ein Hysbysiad Preifatrwydd Llywodraeth Cymru.
  11. Rhaid i bob ffilm gynnwys neges gadarnhaol a chynnwys a delweddau priodol.
  12. Rhaid i bob ffilm adlewyrchu'r thema.
  13. Mae pwyslais y gystadleuaeth ar y neges rydych chi'n ei rhannu, yn hytrach na safon broffesiynol y recordiad. Fodd bynnag, gofynnwn i chi gyflwyno ffilmiau o safon ddigon uchel sy'n debyg i adnoddau eraill a ddefnyddir i addysgu eich dysgwyr eich hun.
  14. Rhaid i'r holl waith ffilmio a chynhyrchu fod wedi'i gyflawni gan y plant, heb unrhyw gyfraniad gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant. Disgwylir i ymarferwyr gefnogi a goruchwylio gwaith y prosiect, ond ni ddylent greu cynnwys eu hunain.
  15. Rhaid i bob ffilm barchu cyfraith hawlfraint. Mae'n well gennym gynnwys cerddoriaeth a fideo gwreiddiol. Os ydych yn dymuno defnyddio deunydd â hawlfraint rhywun arall (e.e. cerddoriaeth, delweddau, ffilm), rhaid i chi gael caniatâd ysgrifenedig gan ddeiliad yr hawlfraint cyn cyflwyno eich ffilm a chynnwys yr wybodaeth hon gyda'ch cais.
  16. Er mwyn sicrhau y glynir wrth delerau cynnwys a hawlfraint cyn cystadlu yng Nghystadleuaeth Ffilm Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2023, rhaid i bob ffilm gael ei goruchwylio gan ymarferydd addysg neu ymarferydd ieuenctid.
 • Pwy all gystadlu yn y gystadleuaeth?

  Gall unrhyw ysgol neu leoliad ieuenctid sydd wedi'i leoli yng Nghymru gystadlu yn y gystadleuaeth.  Mae'r gystadleuaeth hon yn rhan o ymgyrch Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2023 yng Nghymru.

  Beth ddylwn i ei gynnwys yn fy ffilm?

  Thema’r gystadleuaeth yw ‘Dyma’n llais ni’. Rydym yn gwahodd plant a phobl ifanc i greu ffilm fer sydd yn lleisio eu barn neu’n adrodd eu hanesion am ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, gemau cyfrifiadurol, neu apiau. Ffocws y gystadleuaeth eleni yw llais y plentyn.

  Pa mor hir all fy ffilm fod?

  Ni ddylai ffilmiau bara mwy na 2 funud.  Rhaid i'r amser hwn gynnwys teitlau a chredydau os byddwch yn penderfynu defnyddio'r rhain.  Os ydych yn ychwanegu credydau, cadwch nhw'n fyr er mwyn osgoi torri i mewn i amser eich ffilm.

  Faint o geisiadau y gellir eu cyflwyno gan un ysgol/clwb ieuenctid?

  Nid oes terfyn ar nifer y ceisiadau y gall ysgol a/neu sefydliad ieuenctid eu cyflwyno.

  Pa offer ddylwn i ei ddefnyddio?

  Mae gan bob ysgol/sefydliad ieuenctid gyfleusterau gwahanol ac mae mynediad at offer yn amrywio.  Gallech ddefnyddio unrhyw beth o gamcorder i ffôn symudol.  Y cynnwys fydd yn dwyn ein sylw ni!

  Pa fformat ddylwn i ei ddefnyddio ar gyfer fy ffilm?

  Rydym yn argymell y dylai eich ffeil fod mewn fformat MP4 (HD safonol - H.264 190/1080 a sain o ansawdd CD - sain AAC 44.1Hz 16 did), ond byddwn yn gallu prosesu ffeiliau eraill hefyd.

  Beth os ydw i am roi cerddoriaeth yn fy ffilm?

  Dim ond ffilmiau sy'n cynnwys cerddoriaeth wreiddiol neu gerddoriaeth heb freindaliadau y gallwn ni eu derbyn.  Gofalwch eich bod wedi darllen ein gwybodaeth am hawlfraint cyn i chi gynnwys unrhyw gerddoriaeth yn eich ffilm.

  Oes angen caniatâd arna i?

  Oes, bydd athro neu arweinydd ieuenctid yn gweithredu fel mentor drwy'r gystadleuaeth.  Nhw hefyd fydd yn gyfrifol am gyflwyno ffilmiau i'r gystadleuaeth.  Wrth gyflwyno ffilm, bydd angen i athrawon a/neu arweinwyr ieuenctid sicrhau bod ganddynt ffurflen cydsyniad cyfryngau ar gyfer yr holl bobl yn y ffilm, neu ni fyddwn yn gallu derbyn y ffilm.

  Sut ydw i'n cyflwyno ffilm?

  Rhaid cyflwyno eich ffurflen gais a'ch ffurflen cydsyniad cyfryngau drwy Microsoft Forms.

  Beth yw'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno fy ffilm?

  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 2 Rhagfyr 2022 am 12pm.  Ni fydd unrhyw ffilmiau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried

  Pryd fydd yr enillydd/enillwyr yn cael eu cyhoeddi?

  Cyhoeddir yr enillwyr ddydd Mawrth 7 Chwefror 2023, sef Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

 • Sylwch mai dim ond straeon digidol sy’n waith gwreiddiol gan blant a phobl ifanc ac yn cynnwys delweddau a sain heb freindal, os oes rhai o gwbl, y byddwn ni’n eu derbyn. Ni fydd modd i ni dderbyn unrhyw waith nad yw’n glynu wrth hyn.

  Hawlfraint

  Mae cyfreithiau hawlfraint yn diogelu’r rheini sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol drwy eu galluogi i gael eu talu. Maent wedi’i llunio i nodi pwy all gopïo, addasu neu ddosbarthu’r gwaith hwnnw heb ganiatâd, a phryd y caiff hyn ei ganiatáu.

  Gall hawlfraint ddiogelu amrywiaeth o gynnwys megis: nofelau, rhaglenni cyfrifiadurol, geiriau caneuon, erthyglau papurau newydd, cerddoriaeth, lluniau, mapiau, logos a ffilmiau. Mae hawlfraint hefyd yn berthnasol i unrhyw gyfrwng gan gynnwys y rhyngrwyd, a lawrlwytho, rhannu a ffrydio yn sgil hynny.

  Felly, cyn i chi ddefnyddio delweddau, cerddoriaeth neu unrhyw gyfryngau eraill ar gyfer eich ffilm, mae'n bwysig eich bod chi'n ymgyfarwyddo ag agweddau cyfreithiol ar hyn. Dysgwch  fwy am hawlfraint ar safle Cadw'n ddiogel ar-lein ar Hwb, gan gynnwys y poster hwn, neu gan y Swyddfa Eiddo Deallusol.

  Creative Commons

  Trwyddedau hawlfraint yw trwyddedau Creative Commons sy’n cael eu rhoi ar gynnwys digidol. Maent yn caniatáu i bobl sy’n creu a deiliad hawliau eraill i gynnig rhai hawliau defnyddio i’r cyhoedd gan gadw hawliau eraill. Mae mwy o wybodaeth am drwyddedau Creative Commons ar gael yma: creativecommons.org/faq/.

  Lawrlwytho a defnyddio cerddoriaeth

  Os ydych chi’n bwriadu defnyddio cerddoriaeth yn eich film, mae’n fwy diogel recordio rhywbeth gwreiddiol ond os byddwch yn penderfynu defnyddio rhywbeth sydd wedi ei recordio ymlaen llaw, gwnewch yn siŵr bod gennych ganiatâd neu hawl i’w ddefnyddio. Ceisiwch osgoi traciau adnabyddus neu rai sydd yn y siartiau gan na fydd y rhain yn rhydd o hawlfraint.

  Mae sawl gwefan yn hyrwyddo cerddoriaeth sy’n rhydd o hawlfraint neu sydd am ddim. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y print mân gan fod llawer o wefannau yn gofyn am ffi trwydded i ddefnyddio'r trac sain. Gall amodau amrywiol fod yn berthnasol o ran sut a ble y dylid ei ddefnyddio hefyd.

  Sylwch: Os byddwch chi’n llwytho cynnwys digidol i lawr gan ddefnyddio gwefannau a/neu raglenni rhannu ffeiliau anghyfreithlon, gallech chi fod yn torri'r gyfraith ac yn wynebu canlyniadau.

  • Ffurflen cydsyniad rhiant/gofalwr ar gyfer dysgwr docx 25 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch hwb@llyw.cymru