English

Hwb

Omegle

Gwefan sgwrsio fideo am ddim yw Omegle, lle mae defnyddwyr wedi'u cysylltu ag eraill trwy fideo, testun a sain. Prif ddiben y gwasanaeth sgwrsio hwn yw cysylltu pobl gyda'i gilydd ar hap.  Dau berson yn unig sydd mewn un sgwrs, ac mae hunaniaeth y defnyddiwr yn parhau i fod yn anhysbys oni bai ei fod yn dewis rhannu unrhyw wybodaeth bersonol o fewn y sgwrs. Mae Omegle yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sgwrsio - adran testun wedi'i chymedroli, ac adran fideo wedi'i chymedroli neu heb ei chymedroli - ond mae'n debyg bod defnyddwyr yn debygol o ddod ar draws cynnwys rhywiol ym mhob gwasanaeth sgwrsio. Anogir defnyddwyr i'w 'gadw'n lân' wrth ddefnyddio'r gwasanaeth testun wedi'i gymedroli, ond mae'n werth nodi bod gan y brif dudalen ddolenni i wefannau pornograffi am ddim.

Cyfyngiad oedran

Rhaid i ddefnyddwyr Omegle fod yn o leiaf 13 oed.  Mae'r platfform yn gofyn i ddefnyddwyr dan 18 oed ddefnyddio'r wefan gyda chaniatâd rhieni yn unig.

Fel gyda'r mwyafrif o blatfformau cyfryngau cymdeithasol eraill, nid oes gan Omegle unrhyw ddulliau dilysu oedran llym.

Am nad oes angen i ddefnyddwyr gofrestru na chreu cyfrif i ddefnyddio'r safle, nid oes cyfle i gymhwyso gosodiadau preifatrwydd neu reolaethau rhieni.

Darganfyddwch fwy am raddfeydd oedran yn ein 'Canllaw i rieni a gofalwyr ar sgoriau oedran mewn apiau a gemau'.

Sut mae plant a phobl ifanc yn defnyddio'r ap

Mae Omegle yn wasanaeth sgwrsio fideo am ddim lle gellir cysylltu defnyddwyr â dieithriaid ar hap i sgwrsio a rhyngweithio. Mae Omegle yn wasanaeth sgwrsio fideo cymharol hirsefydlog (a lansiwyd yn 2009), yr ymddengys iddo ddod yn arbennig o boblogaidd eto yn ddiweddar gyda phobl ifanc, yn dilyn cynnydd yng nghynnwys a lluniau Omegle ar lwyfannau cymdeithasol eraill megis TikTok a YouTube.   Gall platfformau cymdeithasol anhysbys megis Omegle apelio'n fawr at bobl ifanc efallai nad oes ganddynt gynifer o ffrindiau yn bersonol, neu sydd am chwarae rôl fel rhywun gwahanol ar-lein.

Risgiau posib

Cynnwys

Er bod y wefan yn honni ei bod yn addas ar gyfer defnyddwyr 13+ oed, mae mwyafrif y cynnwys a rennir ar y platfform hwn yn addas i oedolion yn unig. Mae nifer mawr o ddefnyddwyr ar Omegle yn defnyddio iaith rhywiol, yn ogystal â rhannu cynnwys rhywiol â'i gilydd trwy'r gwasanaeth sgwrsio fideo. Er bod Omegle yn cymedroli rhai o'i wasanaethau, nid ydynt yn cymedroli pob un ohonynt ac maent yn nodi 'nad oes unrhyw gymedroli yn berffaith'.  Mae prif dudalen y wefan hefyd yn cynnwys dolen i wefannau pornograffi allanol am ddim, y gall plant chwilfrydig gael mynediad atynt yn hawdd neu trwy gamgymeriad. Anogwch eich plentyn i siarad â chi os bydd yn dod ar draws unrhyw gynnwys sy'n peri gofid neu aflonyddwch.

Cysylltu ag eraill

Gyda'r llinell glo 'Talk to Strangers', nid yw'n syndod bod risgiau helaeth i Omegle o ran cysylltu ag eraill. Mae'r ffordd ar hap y mae'r wefan yn paru defnyddwyr gyda'i gilydd yn golygu nad oes gennych unrhyw ffordd o wybod gyda phwy y byddwch yn cysylltu. Gall y rhwyddineb y gall defnyddwyr ddechrau a gadael sgwrs ar Omegle wneud iddo deimlo'n hwyl ac yn hygyrch i blant a phobl ifanc, a allai fod yn llai ymwybodol o'r risgiau.  Yn anffodus, gall y rhai sy'n ceisio ecsbloetio plant a phobl ifanc fanteisio ar natur agored apiau a gwefannau fel hyn i gysylltu'n uniongyrchol â nhw.  Mae'n bwysig atgoffa'ch plentyn i fod yn ofalus ynghylch pwy maen nhw'n cwrdd ar-lein, ac adrodd am unrhyw un sy'n gwneud iddo deimlo'n anghyfforddus.  Dylent hefyd fod yn ofalus ynghylch yr hyn y maent yn ei rannu a chofio y gellir tynnu llun, cadw a rhannu pob cynnwys ymhellach.

Ymddygiad defnyddwyr

Gall y ffaith y gall defnyddwyr aros yn anhysbys a'u bod yn annhebygol o adnabod y person y maent yn sgwrsio ag ef olygu bod defnyddwyr yn teimlo'n llai atebol am eu hymddygiad ar y platfform. Gall sgwrsio â dieithryn a diffyg hanes sgwrsio arwain at ddefnyddwyr yn gwneud penderfyniadau mwy peryglus am y cynnwys maen nhw'n dewis ei rannu yn y foment. Mae'n bwysig esbonio i blant y gellir tynnu llun, cadw a rhannu'r holl gynnwys yn eang. Mae angen ystyried bob amser y cynnwys maent yn ei rannu, a meddwl o ddifrif a fyddent yn hapus i bawb maen nhw'n eu hadnabod ei weld.

Dyluniad, data a chostau

Risg ddylunio allweddol ar y platfform hwn yw'r dolenni hawdd eu cyrchu i wefannau pornograffi am ddim. Mae'r ffordd y mae'r wefan wedi'i dylunio yn golygu bod defnyddwyr yn cael eu cyfeirio at wefannau oedolion am ddim ar y brif dudalen, gyda dim ond cadarnhad blwch ticio yn sefyll rhwng defnyddwyr Omegle a gwefannau pornograffi. Sicrhewch fod eich plentyn yn gwybod eich bod ar gael i siarad am unrhyw gwestiynau ynglŷn â chynnwys rhywiol a phornograffi.


Awgrymiadau ar gyfer cadw'ch plentyn yn ddiogel

 • Nid oes rheolaethau rhieni a gosodiadau diogelwch ar gael ar gyfer Omegle. Yn lle, bydd angen i chi archwilio'r rheolaethau rhieni ar eich dyfeisiau unigol a'ch darparwr band eang, sy'n eich galluogi i roi hidlyddion a rhwystrau ar waith.

 • Am nad oes angen i chi gofrestru na chreu cyfrif i ddefnyddio Omegle, mae'n anodd rheoli rhyngweithiadau neu gynnwys. Archwiliwch y rheolaethau rhieni ar eich dyfeisiau unigol a'ch gwasanaeth band eang, sy'n eich galluogi i roi hidlyddion a rhwystrau ar waith.

  Os dewiswch ganiatáu i'ch plentyn ddefnyddio'r wefan hon, anogwch i ddefnyddio'r gwasanaeth 'Moderated chat', lle mae o leiaf rhyw fath o gymedroli ar waith.

 • Ni allwch adrodd na rhwystro defnyddwyr yn Omegle. Anogwch eich plentyn i adael sgwrs ar unwaith os yw'n teimlo'n anghyfforddus ac i siarad â chi am y profiad.

 • Nid oes unrhyw nodweddion ar gael sy'n caniatáu i ddefnyddwyr reoli eu hamser ar y wefan. Yn lle, archwiliwch y rheolaethau rhieni ar eich dyfeisiau unigol a'ch gwasanaeth band eang, a allai eich caniatáu i osod rheolaethau a chyfyngiadau amser.


Nodweddion a therminoleg allweddol

 • Dieithryn

  Yperson yr ochr arall i'r sgwrs

  Spy Mode

  Dyma pryd mae trydydd person yn gofyn cwestiwn i ddau aelod arall yn y sgwrs ei drafod. Yna gall yr 'Ysbïwr' wylio'r sgwrs ond heb ymuno.

  College Student Chat

  Dyma lle mae myfyrwyr yn defnyddio'u cyfeiriad e-bost coleg neu brifysgol ac yn gallu cysylltu â myfyrwyr eraill.

  Moderated Section

  Mae'r rhan hon o'r gwasanaeth sgwrsio yn honni ei bod wedi'i chymedroli, ond mae ymwadiad Omegle yn nodi nad yw'r gwasanaeth hwn yn berffaith, oherwydd efallai y byddwch yn dal i ddod ar draws defnyddwyr eraill nad ydynt yn cydymffurfio â'r rheolau.

  Unmoderated Section

  Nid yw'r rhan hon o'r gwasanaeth sgwrsio wedi'i chymedroli. Daw gyda blwch rhybuddio yn cynghori defnyddwyr bod angen iddynt fod dros 18 oed, ond gall defnyddwyr glicio OK i symud ymlaen. Mae defnyddwyr yn debygol o ddod ar draws cynnwys neu themâu oedolion yn yr adran hon.

  Adult Site

  Pan fydd y defnyddiwr yn dewis yr opsiwn 'Safle i Oedolion', mae neges yn ei rybuddio am gynnwys rhywiol ac yn gofyn iddo gadarnhau ei fod dros 18 oed. Ar ôl cadarnhau, caiff ei ailgyfeirio'n awtomatig i safle pornograffi allanol.

  Stop

  Mae hyn yn atal y sgwrs. Gofynnir i ddefnyddwyr a ydynt wir eisiau gadael cyn iddynt adael y sgwrs.

  ASL

  Mae hyn yn cyfeirio at 'oedran, rhyw a lleoliad', ac mae'n gwestiwn cyntaf cyffredin mewn sgyrsiau.

Awgrymiadau cyffredinol

Mae'n hanfodol bod rhieni'n deall bod Omegle yn cysylltu plant â dieithriaid o unrhyw oedran, felly byddem yn cynghori rhieni a gofalwyr i ystyried cyfyngu'r defnydd o'r platfform ar gyfer plant aphobl ifanc yn eu gofal.

Mae'n bwysig annog eich plentyn i fod yn ddinesydd digidol da, sy'n golygu cymryd cyfrifoldeb am y pethau mae'n eu gwneud ar-lein, y ffyrdd mae'n mynegi ei hun a'r ffyrdd mae' trin pobl eraill ar-lein. Mae hefyd yn golygu annog i feddwl am hyn, yr olion digidol a adewir, a'r effaith ar bobl eraill yn ogystal â'i hun yn y dyfodol.

Siaradwch â'ch plentyn am pam mae eisiau ei ddefnyddio ac am y risgiau a'r problemau, fel ei fod yn barod rhag ofn i rywbeth fynd o'i le. Gwnewch yn siŵr eich bod ar gael iddynt siarad â chi.