English

Hwb

Discord

Mae Discord yn ap cyfryngau cymdeithasol a sgwrsio am ddim sy'n boblogaidd gyda chwaraewyr gemau, sy'n defnyddio'r platfform i gyfathrebu wrth chwarae gemau. Mae llawer o ddefnyddwyr yn mwynhau sgwrsio â chwaraewyr eraill a'u gwylio yn chwarae a defnyddio'r ap i gyfnewid awgrymiadau a rhannu technegau. Gall sgyrsiau fod naill ai un i un neu mewn grŵp neu 'weinydd' gêm-benodol (grwpiau cymunedol neu ffrindiau). Mae gan gemau poblogaidd ar-lein fel Fortnite eu sianeli Discord swyddogol eu hunain, lle gall cefnogwyr wylio ei gilydd yn chwarae a siarad am y gêm.

Gyda dros 140 miliwn o ddefnyddwyr mewn mwy nag 80 o wledydd, mae Discord wedi dod yn llwyfan poblogaidd i chwaraewyr gemau ledled y byd ddod at ei gilydd. Er bod Discord yn gysylltiedig yn bennaf â chwaraewyr gemau, mae'r platfform hefyd yn cael ei ddefnyddio gan eraill i sgwrsio a rhyngweithio ar ystod o bynciau eraill, yn amrywio o ffasiwn i chwaraeon, gyda miloedd o sianeli ar gael.

Gradd oedran

Mae telerau gwasanaeth Discord yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr fod dros 13 oed, ond nid oes ganddo unrhyw ddulliau gwirio oedran trwyadl

Diweddarodd Discord ei radd oedran i 17+ yn yr Apple App Store ar gais Apple. Dywedodd Apple fod y gradd oedran uwch yn angenrheidiol i adlewyrchu'r defnydd o iaith dramgwyddus a thrais realistig a gynhwysir mewn rhai gemau a ddefnyddir ar y platfform. Fodd bynnag, mae Google Play yn dal i raddio'r cynnwys ar Discord fel 'Teen'.  Er gwaethaf y sgôr 17+ yn siop Apple mae telerau

Darganfyddwch fwy am raddfeydd oedran yn ein 'Canllaw i rieni a gofalwyr ar sgoriau oedran mewn apiau a gemau'.

Sut mae plant a phobl ifanc yn defnyddio'r ap

Mae Discord yn gwerthu ei hun fel “lle sy'n ei gwneud hi'n hawdd siarad bob dydd a chymdeithasu yn amlach. Mae'n cefnogi sawl math o gyfathrebu, gan gynnwys galwadau fideo, sgwrsio llais a thestun fel bod gan ddefnyddwyr nifer o ffyrdd o gysylltu. Mae'n arbennig o boblogaidd ymhlith pobl ifanc sy'n ei ddefnyddio i gysylltu â ffrindiau a rhannu eu profiadau o'u hoff gemau. Mae cymuned Discord yn gwneud chwarae gêm yn fwy rhyngweithiol a chymdeithasol i bobl ifanc, yn enwedig i'r rheini sy'n tueddu i chwarae gemau chwaraewr sengl neu os nad oes ganddyn nhw ffrindiau i chwarae gyda nhw wyneb yn wyneb.

Risgiau posib

Cynnwys

Argymhellir bod rhieni a gofalwyr yn cydnabod y gradd oedran hŷn o 17+ a ddefnyddir gan yr Apple App Store. Mae defnyddwyr ar y platfform yn aml yn trafod gemau sydd â gradd oedran uwch na 13 ac felly mae defnyddwyr yn agored i gynnwys mwy aeddfed. Os dewiswch ganiatáu i'ch plentyn ddefnyddio'r ap Discord, mae'n werth darganfod pa gemau y maent yn eu trafod ac archwilio sgôr oedran y gemau hyn trwy wefan PEGI. Byddai hyn yn rhoi gwell syniad o'r mathau o gynnwys chwarae y byddai defnyddwyr yn agored iddynt ac yn eu trafod. Yn yr un modd ag apiau sgwrsio eraill, bydd hefyd yn bosibl y bydd eich plentyn yn baglu ar draws cynnwys amhriodol ar ffurf iaith ddrwg mewn sgyrsiau. Trwy gyfyngu ar bwy y gall eich plentyn gael mynediad iddo ar y platfform, bydd eich plentyn yn llai tebygol o brofi iaith neu ymddygiad nad yw'n addas i'w oedran.

Cysylltu ag eraill

O fewn yr ap Discord, gall defnyddwyr ryngweithio un i un neu mewn sgyrsiau grŵp gyda naill ai pobl y maent yn eu hadnabod neu â dieithriaid. Argymhellir bod pobl ifanc yn sgwrsio â phobl y maent yn eu hadnabod yn y byd all-lein yn unig. Bydd hyn yn helpu i gyfyngu ar y tebygolrwydd o fod yn agored i gynnwys amhriodol. Os yw'ch plentyn yn defnyddio'r ap mewn gweinydd cyhoeddus (gofod sgwrsio o fewn y gêm), fe'ch cynghorir i'w goruchwylio er mwyn sefydlu'r mathau o ymrwymiadau y mae'n ymwneud â nhw. Siaradwch â'ch plentyn am y risgiau o sgwrsio â dieithriaid ac eglurwch bwysigrwydd peidio â rhannu unrhyw wybodaeth bersonol neu adnabyddadwy â defnyddwyr eraill mewn sgyrsiau. Anogwch nhw i ddweud wrthych a ofynnwyd cwestiynau personol iddynt neu i sgwrsio'n breifat.

Ymddygiad defnyddiwr

Os oes gan eich plentyn gyfrif Discord, mae'n bwysig eich bod chi a nhw yn ymwybodol o'r hyn y mae'n ei rannu a'r effaith y bydd hyn yn ei chael ar ei ôl troed digidol. Sgwrsiwch â nhw i'w helpu i ddeall beth sy'n briodol a beth sydd ddim yn briodol iddyn nhw ei rannu a'u hannog i rannu gyda'u ffrindiau yn unig. Sicrhewch fod eich plentyn yn gwybod y gall fod yn anodd cadw perchnogaeth ar unrhyw gynnwys ar ôl iddo gael ei rannu ar-lein, oherwydd mae'n hawdd copïo ac ailbostio cynnwys heb yn wybod iddynt ac yna gall ddod yn anodd ei dynnu oddi ar y rhyngrwyd.

Dyluniad, data a chostau

Gall Discord fod yn eithriadol o boblogaidd gyda phobl ifanc sy'n caru chwarae gemau. Fel chwarae gêm ei hun, gall gwylio eraill yn gêm a sgwrsio â nhw amdano fod yn ymdrwythol ac yn ddiddorol i bobl ifanc, felly efallai y bydd angen ffiniau arnyn nhw i'w hatal rhag cymryd rhan mewn oriau estynedig o sgwrsio.


Awgrymiadau ar gyfer cadw'ch plentyn yn ddiogel

 • Er nad oes un prif osodiad preifatrwydd ar Discord, mae rhai gosodiadau diogelwch y gellir eu defnyddio i reoli preifatrwydd. Mae hyn yn cynnwys rheoli pwy all anfon ceisiadau ffrind at eich plentyn.

  Rheoli ceisiadau ffrind:

  • Agorwch yr ap a dewis 'Settings' a dewis 'Privacy and safety'.
  • Toglwch ar neu oddi ar y gosodiadau yr hoffech i'ch plentyn eu defnyddio. Yn ddiofyn, mae'r holl leoliadau wedi'u gosod i bawb.
  • Yr opsiynau ar gyfer 'Who can you add as a friend' yw:
   • Pawb
   • Ffrindiau i Ffrindiau
   • Aelodau Gweinydd
 • Mae sawl lleoliad diogelwch mewn-ap y gallwch eu defnyddio i wneud Discord yn fwy diogel i'ch plentyn. Yn ddiofyn, mae Discord yn caniatáu i unrhyw un allu anfon a derbyn negeseuon uniongyrchol.

  I osod 'Safe direct messaging':

  • Agorwch yr ap a dewiswch 'Settings' a dewiswch 'Privacy and safety'.
  • Er mwyn caniatáu i Discord sganio negeseuon am gynnwys penodol gallwch ddewis o'r naill neu'r llall:
   • Cadwch fi'n ddiogel sy'n sganio negeseuon uniongyrchol gan bawb
   • Mae fy ffrindiau'n ddymunol sy'n sganio negeseuon uniongyrchol gan bawb oni bai eu bod nhw'n ffrind (gosodiad diofyn)
   • Peidiwch â sganio sy'n golygu na fydd negeseuon uniongyrchol yn cael eu sganio am gynnwys penodol.
   • Bydd y newidiadau yn cael eu gweithredu ar unwaith.

  Os byddai'n well gennych i'ch plentyn beidio â derbyn negeseuon uniongyrchol gallwch analluogi'r swyddogaeth hon trwy :

  • Agor yr ap a dewis 'Settings' a dewis 'Privacy and safety'.
  • Toglo 'Allow direct messages from server members' i off.
  • Sylwch: cymhwysir y gosodiad hwn pan fydd defnyddwyr yn ymuno â gweinyddwyr newydd ac ni fyddant yn cael eu cymhwyso i weinyddion presennol.
 • Gallwch adrodd a rhwystro defnyddwyr a allai fod yn eich poeni neu'n ymddwyn yn amhriodol ar y platfform. Er ei bod yn hawdd rhwystro defnyddiwr, mae'n fwy cymhleth adrodd defnyddiwr, gan fod angen i chi gyflwyno cais i Discord â dolen i'r neges, delwedd neu fideo yr ydych am ei adrodd.

  I rwystro defnyddiwr:

  • Ewch at y defnyddiwr yr ydych am ei rwystro trwy ddewis yr eicon ffrind ar y gwaelod.
  • Dewiswch eu henw ac yna tapiwch yr opsiwn 'Blocked'.

  I adrodd defnyddiwr neu gynnwys:

  • Yn gyntaf, sicrhewch eich bod wedi cadw'r holl IDau neges perthnasol a/neu IDau defnyddwyr, sylwch nad yw Discord yn derbyn lluniau sgrin fel tystiolaeth ar gyfer adrodd. I ddod o hyd i ID y neges, gwnewch glic dde ar y neges neu'r defnyddiwr.
  • Dewiswch 'Settings' ar gornel dde isaf y dudalen.
  • Sgroliwch i 'App settings' ap' a thapio 'Appearance'.
  • Toglwch y modd datblygwr i ymlaen.
  • Llywiwch i'r neges yr hoffech chi ei adrodd a dewiswch y tri dot.
  • Sgroliwch i lawr i 'Report message' a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i gwblhau'r cais.

  Fel arall gallwch lenwi ffurflen adrodd ar-lein Discord.

 • Er mwyn helpu i gyfyngu ar y pwysau i bobl ifanc fod ar-lein ac ymateb i negeseuon ar unwaith, mae gan Discord rai lleoliadau i helpu i reoli'r defnydd. Mae 'activity status' yn dweud wrth ddefnyddwyr eraill pan fyddwch ar-lein gyda dot bach gwyrdd wrth ymyl yr eicon Discord.

  I analluogi 'Activity status':

  • Agorwch yr ap a dewiswch 'Settings' ar gornel dde isaf y dudalen.
  • Sgroliwch i lawr a thapiwch 'Activity settings' a thoglwch i off.


Nodweddion a therminoleg allweddol

 • Server

  Dyma le'r defnyddiwr lle maen nhw'n cymdeithasu â ffrindiau. Mae'n ystafell rithwir ddynodedig ar eu cyfer ac unrhyw un y maent yn eu gwahodd. Gall defnyddwyr ddewis sefydlu gweinyddwyr ar gyfer grwpiau preifat 'For me and my friends' neu ar gyfer cynulleidfaoedd ehangach 'For a club or community'.

  Friends

  Gallwch ychwanegu ffrindiau trwy eich cysylltiadau ffôn, gan ddefnyddio enw defnyddiwr a thag defnyddiwr neu trwy sgan gerllaw gan ddefnyddio'ch ffonau symudol Bluetooth a Wi-Fi i ddod o hyd i ffrindiau cyfagos.

  Negeseuon uniongyrchol

  Gall defnyddwyr gyfeirio neges at ei gilydd mewn neges breifat. Gall defnyddwyr hefyd wneud galwad fideo trwy eu DMs (Negeseuon Uniongyrchol) neu sianeli llais y gweinydd.

  Channels

  Dyma lle gall defnyddwyr ryngweithio â'i gilydd trwy sgwrsio neu fideo.

  NSFW

  Mae hyn yn golygu 'Not Safe For Work.' Defnyddir hwn i gyfeirio at gynnwys oedolion ar y platfform. Mae Discord wedi ychwanegu opsiwn i ddefnyddwyr 18+ labelu eu cynnwys fel NSFW, sy'n golygu y bydd neges rybuddio i ddefnyddwyr cyn edrych ar y cynnwys.

  Stage Discovery

  Mae'r nodwedd hon yn golygu y gall defnyddwyr ddod o hyd i sgyrsiau sain byw sy'n digwydd ar y platfform yn hawdd

Awgrymiadau cyffredinol

Mae Discord wedi datblygu ei ganolfan ddiogelwch ddynodedig ei hun i ddefnyddwyr ddarganfod mwy am ffyrdd i gadw eu hunain yn ddiogel wrth ddefnyddio'r ap.