English

Hwb

Barn yr arbenigwyr

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn cyhoeddi cyfres o erthyglau barn gan westeion yn archwilio ac yn bwrw golwg ar feysydd o ddiddordeb o ran cadernid digidol. Bydd yr arbenigwyr uchel eu parch hyn o'n sefydliadau partner yn darparu persbectif a mewnwelediad unigryw ar faterion hollbwysig sy'n effeithio ar ddiogelwch, diogeledd a chadernid plant a phobl ifanc ar-lein.


Trin plant yn wahanol mewn byd digidol

Helen Thomas, Uwch Swyddog Polisi (Cymru) yn Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Mae Helen yn esbonio beth yw pwrpas cod y Plant, pam mae ei angen a sut mae'n effeithio ar ysgolion.

Effaith y cyfryngau cymdeithasol ar hunan-barch a sut i helpu

Stephanie Hoffman, Pennaeth Gweithredu Cymdeithasol, Pro-Mo Cymru

Mae Stephanie Hoffman, Pennaeth Gweithredu Cymdeithasol Pro-Mo Cymru yn trafod effaith y cyfryngau cymdeithasol ar hunan-barch. Mae’n tynnu sylw at yr holl alwadau i linell gymorth Meic gan bobl ifanc, a sut y cawson nhw eu datrys.

Mae Will yn trafod problem gynyddol aflonyddu rhywiol ar-lein sy'n wynebu pobl ifanc ac effaith ymddygiadau annerbyniol ar-lein, gan dynnu sylw at bwysigrwydd grymuso pobl ifanc i gamu ymlaen a siarad allan.

Dysgu mewn oes o gamwybodaeth

Kelly Mendoza, Uwch Gyfarwyddwr Rhaglenni Addysg, Common Sense Education

Mae Dr. Kelly Mendoza, Uwch Gyfarwyddwr Rhaglenni Addysg yn Common Sense Education, yn trafod y cyfraniad y gallwn ni ei wneud o ran helpu plant i ddod yn ddefnyddwyr beirniadol ac yn grewyr newyddion a chyfryngau.

Nid ffrog mohoni: pwysigrwydd amrywiaeth ym maes seiberddiogelwch

Clare Johnson, Rheolwr Partneriaethau ac Allgymorth (Digidol a STEM), Prifysgol De Cymru

Mae Clare yn sôn am bwysigrwydd amrywiaeth yn y diwydiant seiberddiogelwch. Mae'n egluro'r sefyllfa bresennol yn y diwydiant, yn tynnu sylw at fanteision mwy o amrywiaeth, yn archwilio rhagfarn ddiarwybod a rhai o'r camau y gellir eu cymryd i wella amrywiaeth.

Rhannu delweddau noeth

David Wright, Cyfarwyddwyr, UK Safer Internet Centre

Mae David yn egluro'r ymchwil ddiweddaraf ynghylch rhannu delweddau noeth a hanner noeth gan bobl ifanc ledled y byd. Mae hefyd yn trafod anghydbwysedd rhwng y rhywiau, sut yr ymatebwyd i ddigwyddiadau, y cynnydd diweddar mewn digwyddiadau o rannu lluniau noeth neu hanner noeth a'r canllawiau diweddaraf.