English

Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am adnoddau sydd ar gael i helpu dysgwyr ym mlynyddoedd 12 a 13 baratoi ar gyfer eu hasesiadau Safon Uwch.

Un o’r blaenoriaethau allweddol a amlygwyd wrth i ni ymateb i bandemig Covid-19 yw cefnogi dysgwyr ym mlynyddoedd 12 a 13, er mwyn eu galluogi i gael y cyfle gorau i lwyddo yn eu hasesiadau yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21.

Ar y dudalen hon mae dolenni i adnoddau i helpu dysgwyr atgyfnerthu ac ategu’r dysgu yn y dosbarth ac i baratoi ar gyfer asesiadau.

Bydd adnoddau’n cael eu uwchlwytho i wefan CBAC bob pythefnos. Byddwn hefyd yn ychwanegu dolenni i’r canllawiau adolygu ar y dudalen hon yn rheolaidd o fis Chwefror ymlaen, felly cadwch lygaid allan am yr adnoddau diweddaraf.

Mae adnoddau yn cael eu datblygu i alluogi dysgwyr astudio ar eu liwt eu hunain ar unrhyw adeg. Bydd adnoddau ar gael ar wefan CBAC ar gyfer unedau Safon Uwch yn y pynciau canlynol:

  • Busnes
  • Daearyddiaeth
  • Seicoleg
  • Bioleg
  • Cemeg
  • Ffiseg

Bydd trefnwyr gwybodaeth yn rhoi crynodeb i ddysgwyr o'r ffeithiau allweddol a'r wybodaeth hanfodol sydd eu hangen arnynt. Maent yn cynnwys gwybodaeth hanfodol a fydd yn helpu dysgwyr i wneud cysylltiadau rhwng themâu a chrynhoi gwybodaeth.

Er mwyn eu defnyddio'n effeithiol dylai dysgwyr:

1) ddechrau edrych ar y trefnydd gwybodaeth wrth iddynt ddechrau adolygu ar gyfer asesiadau i ddarparu cyd-destun, gwybodaeth allweddol, atgyfnerthu gwybodaeth sydd ganddynt eisoes ac i helpu nodi pa dopigau sydd angen ffocws pellach wrth adolygu

2) geisio ysgrifennu'r hyn y gallant ei gofio. Mae ymchwil yn dangos bod 'adalw' yn ffordd ardderchog o ddyfnhau dysgu.

Mae trefnwyr gwybodaeth ar gael ar wefan CBAC mewn ystod eang o bynciau. Gallwch chwilio amdanyn nhw ar Trefnwyr Gwybodaeth NEWYDD.

Mae arweiniad i’r arholiad yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol ar beth i’w ddisgwyl mewn asesiad neu arholiad. Maent yn cynnig awgrymiadau ymarferol ar sut i fynd i'r afael â chwestiynau yn effeithiol. Gan ddefnyddio cwestiynau o gyn-bapurau arholiad, bydd yr adnodd yn tywys dysgwyr trwy ffug bapur arholiad, gan eu helpu i adolygu ac ymarfer technegau arholiad defnyddiol.

Er ein bod wedi cytuno na fydd arholiadau'n cael eu cynnal yn ystod haf 2021, bydd arweiniad i’r arholiad yn parhau i fod yn offeryn adolygu defnyddiol i ddysgwyr wrth iddynt baratoi ar gyfer yr asesiadau a fydd yn cael eu cynnal.

Mae arweiniad i’r arholiad ar gael ar wefan CBAC mewn ystod eang o bynciau. Gallwch chwilio amdanyn nhw ar Arweiniad i’r Arholiad

Rydym yn datblygu canllawiau adolygu ar gyfer rhai pynciau Safon Uwch a fydd yn helpu dysgwyr i adolygu ar gyfer unedau o'r fanyleb. Gall dysgwyr gael mynediad i'r rhain ar unrhyw adeg i helpu atgyfnerthu dysgu yn yr ystafell ddosbarth neu baratoi ar gyfer asesiadau.

Mae rhestr chwarae bwrpasol ar gyfer y cysyniadau allweddol yn y pwnc ar gael ar Hwb a fydd yn arwain dysgwyr drwy daith adolygu. Bydd y daith hon yn ail-lunio gwybodaeth allweddol mewn fideo cryno byr ac yn darparu gweithgareddau i alluogi dysgwyr gymhwyso a meistroli eu gwybodaeth. Bydd pob rhestr chwarae yn rhoi cyfleoedd hunan-farcio i ddysgwyr, yn aml ar ffurf ateb fideo.

Bydd yr adnoddau hyn ar lefel Uwch Gyfrannol a Safon Uwch ar gael o fis Chwefror 2021 ymlaen yn y pynciau a restrir isod.

• Mathemateg
• Hanes
• Cymdeithaseg
• Llenyddiaeth Saesneg
• Astudiaethau Crefyddol
• Astudio’r Cyfryngau
• Addysg Gorfforol
• Celf a Dylunio
• Cymraeg
• Cyfrifiadureg
• Llywodraeth a Gwleidyddiaeth