English

Trosolwg

Ystyriwch y disgrifwyr yn y model ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu.

Yn y gydran hon, dylai ysgolion sicrhau bod ganddyn nhw ddealltwriaeth glir o bedwar diben y cwricwlwm a’r broses o reoli newid y bydd ei angen ar weithredu Cwricwlwm i Gymru.

O’r naratif a rennir sy’n dod i’r amlwg, dylai arweinwyr roi amser ac ymdrech i ddatblygu dealltwriaeth o Gwricwlwm i Gymru a’r fframwaith asesu ar draws yr ysgol a chymryd camau i sicrhau bod hyn yn digwydd. Er mwyn gweithredu’r cwricwlwm newydd bydd angen cynllunio ar gyfer dysgu ystyrlon, arloesi a chreadigrwydd. Bydd hyn yn gofyn am ddealltwriaeth ddyfnach o addysgeg ac ymarfer a fydd yn cael ei gefnogi trwy’r Prosiect Addysgeg Cenedlaethol a’r rhaglenni dysgu proffesiynol traws-ranbarthol. Bydd y rhain yn hwyluso arweinyddiaeth deialog a sgwrs broffesiynol a fydd yn datblygu ein dealltwriaeth o sut rydym yn cefnogi dysgwyr i ddod yn unigolion uchelgeisiol, galluog, hyderus, creadigol, iach, mentrus ac egwyddorol gwybodus.

Dylai arweinwyr ystyried eu blaenoriaethau gwella ysgolion ar gyfer y tair blynedd nesaf, yn seiliedig ar ddadansoddiad o’r hyn sydd ei angen i wireddu Cwricwlwm i Gymru ar gyfer yr ysgol.

Mae cydweithredu a dulliau a rennir yn bwysig. Dylid ystyried cyd-ddealltwriaeth o staff ac ymgysylltu â rhanddeiliaid a’u rolau.

Meysydd i’w hystyried

Rhai meysydd y gallai ysgolion eu hystyried yn y maes hwn yw:

  • deall pedwar diben y cwricwlwm ar gyfer rheoli newid
  • rheoli newid
  • deall dylunio cwricwlwm sy’n seiliedig ar ddibenion ac sy’n seiliedig ar gynnydd
  • cyd-ddealltwriaeth o gynnydd
  • ystyried strwythurau, rolau a chyfrifoldebau staffio
  • datblygu model asiantaeth athrawon
  • datblygiad strategol y Gymraeg.

Argymhellir bod arweinwyr yn cymryd amser i ystyried yr uchod a pheidio â rhuthro i gael cynnyrch gorffenedig yn ei le heb ystyried yr holl oblygiadau. Nid model datblygu ‘tasg a gorffen’ sy’n arwain at gynnyrch gorffenedig yw hwn.

  • Allwedd i’r eiconau adnoddau pdf 327 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Adnoddau cysylltiedig

Mae’r adnoddau rhestr chwarae isod yn dangos sut mae rhai ysgolion wedi mynd i’r afael â rhai neu fwy o’r agweddau uchod.