English

Cwestiynau ac ymatebion cyffredin yn ôl category

 • Dylai ysgolion flaenoriaethu eu trefniadau ar gyfer addysgu dysgwyr agored i niwed, plant gweithwyr allweddol a darpariaeth ar gyfer dysgu o bell. Darperir cefnogaeth ar gyfer y parhad hwn o ddysgu gan Lywodraeth Cymru a chonsortia rhanbarthol. Mae deunyddiau ar-lein hefyd ar gael o wefannau Cyngor y Gweithlu Addysg ac Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysg.

 • Yn ystod tymor yr haf, efallai y bydd arweinwyr ysgol am ddechrau ystyried trefniadau parhad o ran dysgu proffesiynol staff a chynllunio tymor hir. Er mwyn cefnogi dysgu proffesiynol parhaus ar gyfer y cwricwlwm newydd mae gwefan taith dysgu proffesiynol newydd nawr yn fyw, gyda chyfres o restrau chwarae Hwb wedi'u cynhyrchu gan ysgolion ar gyfer ysgolion. Dylai ysgolion wneud penderfyniadau lleol o ran eu parodrwydd i ymgysylltu â dysgu proffesiynol ar adegau priodol yn ystod y tymor. Gall ysgolion gyrchu'r adnoddau hyn yn hyblyg dros y 12 mis nesaf.

 • Dros yr wythnosau nesaf, bydd deunyddiau ategol ychwanegol ar sut i ddefnyddio offer cydweithredol trwy Hwb ar gael. Bydd y rhain yn darparu cefnogaeth i ysgolion ar sut i sefydlu agweddau fel rhwydweithiau Hwb, Timau Microsoft a Skype. Mae rhai canllawiau testun eisoes yn bodoli trwy'r Ganolfan Gymorth Hwb.

  Bydd gan lawer o ysgolion ddulliau sydd wedi sefydlu eisoes o gydweithredu a chyfathrebu ar-lein. Dylai ysgolion barhau â'r rhain os ydyn nhw'n gwasanaethu anghenion yr ysgol yn llawn. Yn ogystal, bydd yr adrannau taith ddysgu broffesiynol, datblygiad proffesiynol a Chwricwlwm i Gymru ar Hwb yn parhau i gael eu diweddaru i gefnogi ysgolion yn eu dysgu proffesiynol tymor hir a'u paratoi ar gyfer Cwricwlwm i Gymru. Mae consortia rhanbarthol hefyd yn datblygu adnoddau a rhaglenni dysgu proffesiynol o bell. Bydd gwybodaeth bellach yn dilyn yn fuan.

  Efallai yr hoffai ysgolion ystyried sefydlu rhwydweithiau cydweithredu ar lefel ysgol gyfan neu fesul grwpiau o staff i alluogi trafod a rhannu adnoddau.

  Cynhyrchwyd canllawiau ychwanegol gan y consortia rhanbarthol a Llywodraeth Cymru o amgylch dysgu proffesiynol yn ystod yr achosion o Covid-19.

 • Mae mynediad agored i'r adnoddau rhestr chwarae hyn trwy Hwb. Gall defnyddwyr dilysedig Hwb lawrlwytho unrhyw un o'r rhestri chwarae a'u haddasu yn unol â hynny. Gellir lawrlwytho'r atodiadau ffeiliau yn uniongyrchol o'r rhestri chwarae a'u defnyddio yn ôl yr angen.

  Mae'r adnoddau hyn ar gael i ysgolion eu defnyddio a'u haddasu fel y mynnent. Gellir gweld arweiniad ar ddefnyddio rhestri chwarae ar dudalennau Canolfan Gymorth Hwb. Mae’r wefan yn amlinellu'r daith ddysgu proffesiynol ac yn darparu rhywfaint o fanylion i helpu ysgolion gyda'u cynllunio. Mae'r adnoddau'n darparu enghreifftiau o sut mae ysgolion wedi mynd i'r afael â gwahanol gydrannau o'r daith ddysgu proffesiynol. Cynhwysir trosolwg o'r rhaglen gymorth draws-ranbarthol hefyd a fydd yn helpu ysgolion i gynllunio ar gyfer dysgu proffesiynol tymor byr, tymor canol a hir.

 • Man cychwyn byr y PLJ yw edrych ar y trelar byr. Mae hwn ar gael ar sianel YouTube Llywodraeth Cymru yn:

  www.youtube.com/watch?v=VR8uDnDm65U (Saesneg)

  www.youtube.com/watch?v=gJsz74YcWgo (Cymraeg)

  Mae'r trelar yn darparu crynodeb o'r daith ddysgu proffesiynol a'i phwrpas, ynghyd â gwybodaeth am y gwaith sy'n cael ei wneud gan ysgolion i gynhyrchu adnoddau astudiaethau achos a sut y bydd y wybodaeth hon yn cael ei chynnal ar Hwb. Mae'r trelar hefyd yn amlinellu'r llinell amser cyhoeddi, gan nodi pryd y bydd adnoddau ar gael i ysgolion.

 • Mae'r daith ddysgu proffesiynol yn cyfuno nifer o fodelau cenedlaethol sydd eisoes wedi'u cyhoeddi. Mae'r daith ddysgu proffesiynol yn darparu strwythur i'r rhain. Gall ysgolion ddilyn y rhain os dymunant.

 • Bydd ysgolion yn mynd i'r afael â gwahanol gydrannau o'r teithiau dysgu proffesiynol ar wahanol lefelau o ddyfnder, yn dibynnu ar eu datblygiadau mor belled. Bydd canlyniadau arolwg ysgolion fel sefydliadau dysgu a chanllawiau Cwricwlwm i Gymru yn helpu i arwain ysgolion at y datblygiadau sy'n ofynnol a pha mor aml i fynd i'r afael â gwahanol gydrannau o’r daith ddysgu proffesiynol. Nid yw i’w ystyried yn fodel ‘tasg a gorffen’ ond taith tuag at ddatblygiad cyffredinol a pharatoi ar gyfer Cwricwlwm i Gymru.

 • Mae pob agwedd yn berthnasol i ddatblygu eich ysgol fel sefydliad dysgu. Mae'r manylion yn y daith ddysgu proffesiynol yn amlinellu meysydd i'w hystyried wrth gynllunio ar gyfer gweithredu Cwricwlwm i Gymru yn 2022 a thu hwnt, ond nid yw'n rhestr ragnodol ac nid oes rhaid ymdrin â'r cyfan.

 • Y mannau cychwyn fydd cynnal arolwg ysgolion fel sefydliadau dysgu ac ymgyfarwyddo â chanllawiau Cwricwlwm i Gymru. Yn dilyn hyn, rydym yn argymell bod ysgolion yn ystyried eu gweledigaeth ar gyfer Cwricwlwm i Gymru, er mwyn ennill dealltwriaeth o gwricwlwm sy’n seiliedig ar ddibenion a dilyniant a pha gynllunio fydd ei angen.

 • Nac oes, nid model ‘tasg a gorffen’ yw’r daith ddysgu proffesiynol. Mae'n ddull i helpu ysgolion i gynllunio taith tuag at weithredu Cwricwlwm i Gymru. O ganlyniad, gellir mynd i'r afael â chydrannau mewn unrhyw drefn er ein bod yn argymell bod ysgolion yn dechrau ystyried eu gweledigaeth ysgol gyfan. Gellir mynd i'r afael â chydrannau eraill mewn trefn yn dibynnu ar anghenion a chynlluniau’r ysgol.

 • Mae angen i chi sicrhau eich bod chi'n treulio amser yn ystyried y cynlluniau a'r weledigaeth hirdymor ar gyfer yr ysgol. Mae angen i chi hefyd sicrhau bod gan y staff ddealltwriaeth glir o gwricwlwm sy’n seiliedig ar ddibenion a dilyniant a sicrhau bod rhanddeiliaid yn cymryd rhan ac yn cael eu hysbysu yn unol â hynny. Nid oes disgwyl canolbwyntio pwyslais ar agwedd benodol; mae hon yn daith lle bydd ysgolion yn treulio mwy o amser ar wahanol gydrannau yn dibynnu ar eu hanghenion a'u cynlluniau eu hunain.

 • Bydd y daith ddysgu proffesiynol yn cael ei chynnal ar adran bwrpasol o dan yr adran Datblygiad proffesiynol ar Hwb.

 • Mae cynlluniau ar waith i ddatblygu cyfres o fideos ac adnoddau eraill i gefnogi cyflwyno'r daith ddysgu proffesiynol a'r adnoddau cysylltiedig.

 • Mae'r daith dysgu proffesiynol wedi'i chynllunio i gyfuno'r modelau canlynol:

  • ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu
  • y dull cenedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol
  • y rhaglen gymorth draws-ranbarthol
  • y prosiect addysgeg cenedlaethol.

  Mae cynlluniau ar y gweill i gysylltu’r daith ddysgu proffesiynol, rhannau eraill o Hwb a gwefannau allanol allweddol at ei gilydd er mwyn i’r defnyddiwr allu llywio i ganllawiau ac adnoddau perthnasol heb orfod gadael safle neu ddull llywio benodol.

 • Cynghorir ysgolion i ddefnyddio o leiaf dau ddiwrnod HMS y flwyddyn tuag at y dysgu proffesiynol sy'n ofynnol i fynd i'r afael â datblygiadau Cwricwlwm i Gymru. Mae diwrnod HMS ychwanegol wedi'i ddarparu bob blwyddyn am y tair blynedd nesaf i gefnogi hyn.

  Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi'n sylweddol mewn ysgolion i gefnogi dysgu proffesiynol, e.e. Mae £ 24miliwn ar gael yn ystod y 18 mis blaenorol, ac mae buddsoddiad pellach ar y gweill yn y flwyddyn i ddod.

 • Strwythur yw hwn, sy'n gyfuniad o dudalen we a chyflwyniad, i ddarparu gwybodaeth ac i gynnal adnoddau. Mae'n offeryn ar gyfer cyflwyno gwybodaeth mewn amgylchedd amlgyfrwng sy’n ddefnyddiwr-gyfeillgar.

  Gellir lawrlwytho ac addasu rhestrau chwarae. Gellir eu rhannu hefyd trwy ddolen gydag eraill.

 • Gellir defnyddio rhestrau chwarae fel adnoddau hunangynhwysol, eu defnyddio fel adnodd cyflwyno neu fel dull o drefnu gwybodaeth ac adnoddau i bobl eu defnyddio o bell neu mewn sesiwn hyfforddi.

 • Bydd y rhestrau chwarae sy'n cael eu cynhyrchu ar gyfer y daith ddysgu proffesiynol yn cael eu cynnal ar dudalen we'r daith ddysgu proffesiynol ar Hwb, wedi'u categoreiddio yn ôl themâu penodol.

  Gellir eu cyrchu hefyd trwy chwilio fesul geiriau allweddol yn yr adran ‘Adnoddau’ ar Hwb.

 • Bydd adnoddau’n cael eu cynnal ar dudalen we’r daith ddysgu proffesiynol ar Hwb a byddant hefyd ar gael yn yr adran ‘Adnoddau’ ar Hwb. Gellir eu canfod hefyd trwy chwiliadau fesul geiriau allweddol neu trwy gategori.

 • Cynhyrchwyd rhestrau chwarae i ddangos sut mae ysgolion wedi mynd i'r afael â chydrannau o'r daith ddysgu proffesiynol. Maent yn enghreifftiau yn unig ac ni chânt eu cyhoeddi fel canllawiau penodol i'w dilyn. Mae gan yr eiconau ar gyfer yr adnoddau god lliw hefyd i nodi'r gynulleidfa darged arfaethedig (e.e. uwch arweinwyr, arweinwyr canol, athrawon a staff cymorth). Gall ysgolion ddewis edrych ar yr holl adnoddau neu rai ohonynt yn ôl yr angen.

 • Gallwch. Arbedwch y rhestr chwarae i ‘My playlists’ ar Hwb a gellir eu golygu yn ôl yr angen i gynhyrchu rhestr chwarae newydd neu i gysylltu â’i gilydd. Gweler offer Hwb ar restrau chwarae i gael mwy o wybodaeth.

 • Bydd 19 rhestr chwarae fyw erbyn canol mis Mai 2020 gyda rhestri chwarae ychwanegol yn cael eu hychwanegu dros y misoedd nesaf. Bydd gwaith yn mynd rhagddo cyn bo hir i nodi ysgolion ar gyfer cam nesaf y prosiect a bydd nifer yr adnoddau'n tyfu'n sylweddol dros y flwyddyn nesaf. Mae rhestrau chwarae astudiaethau achos ychwanegol hefyd yn cael eu cynhyrchu o amgylch ymholi (gweler gwefan y Prosiect Ymchwiliad Proffesiynol Cenedlaethol), gan ddefnyddio hunanarfarnu (gweler gwefan Adnoddau Gwerthuso a Gwella Cenedlaethol) ac mewn meysydd arwahanol, e.e. ysgolion fel sefydliadau dysgu, #talkpedagogy, dyfodol byd-eang, ac ati).

 • Mae rhanbarthau wedi gweithio ar y cyd i gynhyrchu cyfres o adnoddau (ar ffurf rhestrau chwarae, dogfennau a chyflwyniadau) a fydd ar gael yn genedlaethol. Fodd bynnag, bydd cyflwyno rhaglenni rhanbarthol, er ar themâu cyffredin, yn wahanol yn ôl dull o ranbarth i ranbarth. O'r herwydd, bydd rhai adnoddau lleol yn cael eu cynhyrchu gan ranbarthau a fydd ar gael i ranbarth unigol yn unig. Fodd bynnag, rydym yn edrych ar adnoddau a gynhyrchir yn lleol gyda'r bwriad o rannu'r goreuon ar lefel genedlaethol.