English

Mentora

Mae mentora yn rhan bwysig o ddysgu proffesiynol drwy gydol gyrfa ac mae’n rhan hanfodol o’r cyfnod sefydlu. Bydd pob athro newydd gymhwyso, gan gynnwys y rhai sy’n ymgymryd â’u cyfnod sefydlu drwy gyflenwi tymor byr, yn derbyn cefnogaeth o ddydd i ddydd gan fentor sefydlu a chefnogaeth achlysurol gan wiriwr allanol.

Dysgu proffesiynol

Mae cyfleoedd dysgu proffesiynol ar gael ym mhob awdurdod lleol neu ranbarth i gefnogi athrawon newydd gymhwyso yn ystod eu cyfnod sefydlu. I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â chydlynydd sefydlu’r awdurdod lleol neu’r consortiwm rhanbarthol.

Castell-nedd Port Talbot

CGA y De-ddwyrain, GwE, Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru, Consortiwm Canolbarth y De, Partneriaeth

Cyllid

Mae cyllid wedi bod ar gael gan Lywodraeth Cymru i gefnogi rôl mentor sefydlu i alluogi ysgolion i ryddhau mentoriaid sefydlu i weithio gyda phob athro newydd gymhwyso. I weld rhai Mae awgrymiadau ynghylch sut y gellid defnyddio’r cyllid i gefnogi gweithgareddau mentoriaid sefydlu yn y canllawiau sefydlu.

Dysgu proffesiynol

Mae cyfleoedd dysgu proffesiynol ar gyfer mentoriaid sefydlu ar gael ym mhob awdurdod lleol neu ranbarth. Cysylltwch â chydlynydd sefydlu’r awdurdod lleol neu’r consortiwm rhanbarthol i gael gwybodaeth bellach.

Castell-nedd Port Talbot

CGA y De-ddwyrain, GwE, Partneriaeth Addysg Canolbarth Cymru, Consortiwm Canolbarth y De, Partneriaeth

Canolbarth y De

Corff priodol: Mandy.Esseen@cscsjes.org.uk

Arweinydd sefydlu: Rebecca.Roach@cscjes.org.uk

Arweinydd sefydlu cyfrwng Cymraeg: Bethan.Frost@cscjes.org.uk

Swyddog prosiect cynorthwyol: Matthew.Robbins@cscjes.org.uk

Consortiwm y De-ddwyrain – Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg

Amanda Passmore: amanda.passmore@sewaleseas.org.uk   

Deb Woodward: deb.woodward@sewaleseas.org.uk

Hannah Barry: Hannah.Barry@sewaleseas.org.uk

GwE – Gogledd Cymru

Ieuan Jones: IeuanJones@gwegogledd.cymru

Partneriaeth

Carol Jeffreys: carol.jeffreys@partneriaeth.cymru

Castell-nedd Port Talbot

Darren Long: d.long1@npt.gov.uk Ffon: 01639 763990

Ceredigion

Alwyn Ward: Alwyn.Ward@ceredigion.gov.uk Ffon: 07929750701

Powys

Mark Wakeley: mark.wakeley@powys.gov.uk