English

Cyflenwi tymor byr

Rhaid i athrawon newydd gymhwyso sy’n ymgymryd â sefydlu drwy gronni cyfnodau tymor byr o gyflenwi, ddangos tystiolaeth eu bod yn bodloni’r holl safonau proffesiynol perthnasol hyd nes bod 380 o sesiynau ysgol wedi’u cwblhau. Diffinnir sesiwn ysgol fel un bore neu un prynhawn o gyflogaeth fel athro cymwysedig mewn lleoliad priodol.

Rhaid i athrawon cyflenwi tymor byr gymryd cyfrifoldeb am:

  • gwblhau ‘Ffurflen Hysbysu Sefydlu fel Athro Cyflenwi Byrdymor’ CGA (dolen allanol) o fewn deg diwrnod gwaith o gychwyn cyflogaeth a phob tro bydd yr ANG yn symud ysgol yn ystod eu cyfnod ymsefydlu
  • logio gyda CGA pob sesiwn ysgol wedi’i dilysu, o fewn 10 diwrnod o gwblhau’r sesiynau drwy ddefnyddio’r Pasbort Dysgu Proffesiynol (dolen allanol)
  • sicrhau bod y sesiynau yn cael eu dilysu gan y pennaeth neu uwch arweinydd yn yr ysgol gan ddefnyddio adran berthnasol o’r proffil ymsefydlu cyn iddynt symud i ysgol arall
  • mynychu digwyddiadau hyfforddi ar gyfer athrawon cyflenwi byrdymor. Gellir dod o hyd iddynt ar wefan eu consortiwm neu drwy gysylltu â chydlynydd ymsefydlu eu hawdurdod lleol neu gonsortiwm. Caiff manylion y digwyddiadau hyfforddi/sesiynau gyda’r hwyr, eu cyhoeddi yn aml drwy ein cylchlythyr, Dysg.