English

Hwb

Llwyth gwaith a lles: Trosolwg

Sefydlodd y Gweinidog Addysg grŵp rhanddeiliaid ar draws y proffesiwn addysg i fynd i'r afael â materion yn ymwneud â llwyth gwaith, dan yr enw y Grŵp Rheoli Llwyth Gwaith a Lleihau Biwrocratiaeth. Mae hyn yn cynnwys cynrychiolwyr rhanddeiliaid o Lywodraeth Cymru, consortia rhanbarthol, awdurdodau lleol, Estyn, Cyngor y Gweithlu Addysg, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac undebau llafur.

Maent yn cydweithio i nodi materion llwyth gwaith ac i ymrwymo i egwyddorion craidd o ran sut y gellir mynd i'r afael â hwy, tra'n dileu biwrocratiaeth lle bynnag y bo modd.

Mae'r grŵp yn cydnabod y bydd dod o hyd i atebion i faterion llwyth gwaith a nodi meysydd lle gellir lleihau biwrocratiaeth yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl a lles athrawon.

Mae'r grŵp yn parhau i gyfarfod a chydweithio i ystyried atebion i faterion sy'n ymwneud â llwyth gwaith gan roi sylw arbennig i effaith y pandemig, yr holl amharu ar addysg, a'r newidiadau i gymwysterau ac i'r cwricwlwm.

Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae Cymorth Addysg, sefydliad elusennol sy’n arbenigo mewn darparu cymorth iechyd meddwl a lles i'r proffesiwn addysgu, yn bwrw ymlaen â phrosiect i ddarparu nifer o adnoddau i gefnogi'r proffesiwn addysg ledled Cymru mewn perthynas ag iechyd meddwl a lles.

Un o'r adnoddau y mae Cymorth Addysg wedi'i ddatblygu yw ‘Taking care of teachers: Mental health and wellbeing hub’, sy’n cynnwys ystod o gymorth, gwybodaeth, fideos ac offer i staff addysg ledled Cymru eu defnyddio i gefnogi eu hiechyd meddwl a'u lles.

Ychwanegir deunyddiau ac adnoddau Lles Disgyblion pan fyddant ar gael.

Ychwanegir adnoddau ychwanegol at y wefan hon wrth iddynt ddod ar gael.