English

Hwb

Hyfforddiant cyfrwng Cymraeg i ymarferwyr

Mae'n hanfodol fod ein system addysg yn darparu nifer digonol o ymarferwyr sydd â sgiliau iaith Gymraeg o safon uchel a chymhwysedd o ran methodolegau addysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

Mae darparu hyfforddiant o ansawdd uchel i ymarferwyr felly yn allweddol i lwyddiant y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg.

Grant Gwella Addysg

Ar 1 Ebrill 2015 cyfunodd Llywodraeth Cymru  11 o’i ffrydiau  arian grant yn cynnwys Grant y Gymraeg Mewn Addysg i mewn i un prif grant, Grant Gwella Addysg (GGA).  Bydd y grant yn ffocysu ar wella llythrennedd, rhifedd, lleihau ar effaith tlodi ar gyrhaeddiad  addysgol a gwella cyrhaeddiad addysgol pob disgybl.

Hyfforddiant Methodoleg Ddwyieithog

Mae Sgiliaith yn cynnig cwrs hyfforddi dri diwrnod mewn Methodoleg Ddwyieithog sy'n galluogi athrawon a darlithwyr dwyieithog i ddefnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg yn hyfedr wrth addysgu. Mae'r cwrs wedi'i achredu fel modiwl MA a gellir ei ddefnyddio gan ymarferwyr i gyfrannu at MA llawn.

Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg

Mae’r Cynllun yn cynnig hyfforddiant methodoleg ac iaith Gymraeg i athrawon a chynorthwywyr dosbarth mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, darlithwyr Addysg Bellach a darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith.

Mae’r Cynllun yn rhoi cyfle i ymarferwyr:

 • wella eu sgiliau iaith Gymraeg
 • dysgu terminoleg sy’n benodol i’w maes pwnc
 • sicrhau ymwybyddiaeth a hyder wrth ddefnyddio methodolegau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.

Mae’r Cynllun ar agor i ymarferwyr sy’n gweithio yng Nghymru ar hyn o bryd. Gellir ystyried ceisiadau gan staff cyflenwi yn ddarostyngedig i rai amodau.

Mae pob cwrs yn cael ei gynnig yn rhad ac am ddim. Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn ad-dalu costau cyflenwi a chostau teithio’r cyfranogwr.

Ar hyn o bryd mae’r Cynllun yn cynnig cyrsiau ar dair lefel fel yr amlinellir isod.

Lefel uwch

Anelir cyrsiau lefel uwch at y sawl sy’n gallu siarad Cymraeg yn rhugl, naill ai fel siaradwyr iaith gyntaf neu ddysgwyr ar lefel uwch, ond nad oes ganddynt yr hyder neu’r derminoleg arbenigol yn y Gymraeg i ddefnyddio’r sgiliau hyn mewn cyd-destun proffesiynol. Mae’r cyrsiau’n cynnig cyfle i:

 • ddatblygu sgiliau iaith
 • derbyn hyfforddiant iaith dwys wedi’i gyfuno â hyfforddiant methodolegol mewn addysgu cyfrwng Cymraeg
 • datblygu gwybodaeth arbenigol o derminoleg sy’n benodol i’w maes pwnc neu arbenigedd.

Lefel sylfaen

Mae’r cwrs hwn yn cynnig hyfforddiant iaith Gymraeg i athrawon Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 sy’n gweithio mewn ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg neu dwyieithog ac sy’n dymuno:

 • datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg i lefel Sylfaen
 • cymryd y camau cyntaf ar lwybr cydnabyddedig i ddysgu’r Gymraeg gyda’r nod tymor hir o addysgu Cymraeg neu drwy gyfrwng y Gymraeg
 • cyfrannu at ddwyieithrwydd yn eu hysgolion a datblygu ethos iaith Gymraeg.

Anelir y cwrs at y sawl sydd â gwybodaeth sylfaenol o’r Gymraeg ac sydd â’r cymhelliant i ymrwymo i 11 wythnos o hyfforddiant dwys.

Lefel mynediad

Mae’r cwrs pum wythnos hwn ar gyfer cynorthwywyr dosbarth sy’n gweithio mewn ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg neu ddwyieithog. Bydd y cwrs yn rhoi’r eirfa a’r sgiliau ieithyddol angenrheidiol i gyfranogwyr allu cefnogi eu cydweithwyr sy’n addysgu.

Amserlen cyrsiau

Mae amserlen cyrsiau a lleoliadau darparu yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn. Mae’r amserlen ar gyfer 2019 isod.

Lefel mynediad

 • Wrecsam/Fflint: 29/04/19 – 07/06/19
 • Conwy/Dinbych: 03/06/19 – 05/07/19
 • Caerfyrddin: 04/03/19 – 05/04/19
 • Pontypŵl: Mai 2019

Lefel uwch

 • Gogledd Cymru: Ebrill 2019 (Athrawon a Chynorthwywyr)
 • Caerdydd: Ebrill 2019 (Cynorthwywyr Cynradd ac Uwchradd)

Sut i ymgeisio

Am wybodaeth pellach ynglŷn ag unrhyw un o’r cyrsiau, ewch i wefan y darparwr arweiniol yn eich rhanbarth chi.

Gogledd Cymru (GWE) – Prifysgol Bangor

De Orllewin a Chanolbarth Cymru (ERW) – Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Canolbarth De Cymru (CSCJES) a De Ddwyrain Cymru (EAS) – Prifysgol Caerdydd

neu cysylltwch â’r Tîm Sabothol:

Ffôn: 01443 663770
E-bost: cynllunsabothol@llyw.cymru