English

Hwb

Enghreifftiau o ddulliau o bennu graddau ar gyfer ysgolion a cholegau

Trosolwg gan Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflenwi adran Hwb ac adnoddau a fydd ar gael.

Yn haf 2021 bydd graddau dysgwyr sy'n dilyn cymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch a gymeradwyir gan Gymwysterau Cymru yn cael eu pennu gan ysgolion a cholegau, yn seiliedig ar ystod o dystiolaeth asesu.

Ceir isod ddetholiad o enghreifftiau ac adnoddau eraill sy'n dangos sut mae gwahanol ysgolion a cholegau yn cynllunio i fynd ati i bennu graddau.

Darparwyd yr enghreifftiau hyn gan arweinwyr ysgolion a cholegau sy'n aelodau o'r Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni, ac rydym yn eu rhannu gyda'r bwriad o helpu arweinwyr ysgolion a cholegau i ddatblygu dulliau i gefnogi'r gwaith o bennu graddau eleni.

Caiff adnoddau eu diweddaru a'u hychwanegu wrth i ysgolion a cholegau fwrw ymlaen â’u dulliau o bennu graddau.

Rydym yn croesawu awgrymiadau, yn ogystal ag enghreifftiau eraill yr hoffech eu harddangos. Gellir eu hanfon atom drwy'r blwch post GCChCymwysterau2021@llyw.cymru

Rydym wedi cynnal cyfres o weminarau ar gyfer penaethiaid ysgolion a cholegau dan arweiniad aelodau o'r Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni, i helpu i egluro sut i fynd ati i bennu graddau, a’r gofynion ar gyfer ysgolion a cholegau, yn ogystal â rhoi cyfle uniongyrchol i holi cwestiynau. Byddwn yn parhau i gynnal y gweminarau hyn ar adegau allweddol yn yr amserlen, a byddwn yn cyhoeddi rhestr o’r rhain cyn bo hir.

Isod ceir cyflwyniadau o'r sesiynau hyn a, lle maent ar gael, recordiad o'r gweminarau. Ar hyn o bryd rydym yn amserlennu gweminarau pellach a byddwn yn rhoi’r manylion cyn bo hir.

9 Mawrth gweminar gan y Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni – diweddariad i ganolfannau ar bennu graddau

Gweminar

  • Cyflwyniad pptx 853 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

20 Ionawr gweminar gan y Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni – cyhoeddi model i ganolfannau ar bennu graddau

  • Cyflwyniad pptx 120 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Dyma amrywiaeth o enghreifftiau sy'n dangos sut mae gwahanol ysgolion a cholegau wedi mynd ati i ddatblygu eu cynlluniau asesu i ddarparu dull cadarn, clir a theg o bennu graddau. Ychwanegir at y rhain dros y dyddiau nesaf wrth i fwy o ddeunyddiau gael eu cwblhau.

Cardinal Newman

Cynllun asesu’r ganolfan

Ysgol Coedcae School

Cynllun ar gyfer asesiadau pwnc

Polisi Asesu Drafft ar gyfer Haf 2021

The Bishop of Llandaff/Caldicot School Partnership

Cynllun asesu’r ganolfan

Enghraifft o asesiad ar lefel pwnc

Ysgol Eirias

Polisi asesu’r ganolfan

Ysgol Penglais

Enghraifft o ddull asesu ysgol er mwyn pennu graddau

Ysgol Syr Thomas Jones

Polisi asesu’r ganolfan

Ysgol Syr Thomas a Grŵp Uwchradd Strategol Yns Môn

Cynllun Asesu Pwnc

Siart llif Asesu a Sicrhau Ansawdd

Coleg Caerdydd a’r Fro

Model asesu’r ganolfan 2021

Mae'n bwysig sicrhau bod dysgwyr a'u rhieni/gofalwyr yn deall sut y dyfernir graddau eleni a'u bod yn gwybod am y dull y bydd yr ysgol neu'r coleg yn ei ddefnyddio i gasglu tystiolaeth asesu. Darperir enghraifft o ddeunyddiau cyfathrebu isod a byddwn yn ychwanegu atynt yn y dyddiau nesaf.

The Bishop of Llandaff/Caldicot School Partnership

Briff i rieni/myfyrwyr ar y cymwysterau

Y wedudalen gymwysterau

Un o nodau’r dull o bennu graddau sydd wedi’i ddatblygu at ddefnydd canolfannau yw sicrhau bod cydraddoldeb yn ystyriaeth ganolog, fel bod dysgwyr yn gallu symud ymlaen ar sail deg, â hyder yn eu graddau. Darperir yr adnoddau isod i gefnogi ysgolion a cholegau i ystyried eu dyletswyddau o ran cydraddoldeb wrth bennu graddau.

Canllawiau gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

Enghraifft a ddatblygwyd gan ar y Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni Gydraddoldeb a Llais y Dysgwr – templed asesu'r effaith ar gydraddoldeb (Saesneg yn unig)

Enghreifftiau pellach

Ar hyn o bryd rydym yn paratoi ystod o enghreifftiau eraill i helpu i gefnogi ysgolion a cholegau i fynd ati i bennu graddau – mae hyn yn cynnwys enghreifftiau o gynlluniau ar gyfer asesiadau pwnc, sesiynau briffio i rieni/myfyrwyr, ystyried cydraddoldeb, dulliau amserlennu asesiadau. Byddwn yn diweddaru'n rheolaidd y deunydd a gyhoeddir yn yr adran hon.

Isod ceir crynodeb o adnoddau eraill sydd ar gael i gefnogi ysgolion a cholegau i ddarparu graddau, a dolenni iddynt.

Canllawiau Cymwysterau Cymru i ganolfannau ar bennu graddau.

Safle diogel CBAC

Datblygwyd deunyddiau dysgu proffesiynol ac adnoddau manwl gan CBAC, gyda chymorth aelodau’r Grŵp Cynghori Dylunio a Chyflawni, i helpu gyda chwestiynau ac ymholiadau ynghylch sut i roi’r canllawiau ar bennu graddau ar waith. Gellir gweld yr wybodaeth hon ac ystod o ddeunyddiau cymorth drwy wefan ddiogel CBAC – gan gynnwys y canllawiau graddio sydd newydd gael eu cyhoeddi.