English

Hwb

Cynllun pontio cynradd i uwchradd cyfrwng Cymraeg

Mae ein strategaeth ar gyfer yr iaith Gymraeg, Cymraeg 2050, yn gosod targedau hirdymor ar gyfer cynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg a Chymraeg fel a ganlyn.

Yn fras, rydym yn recriwtio nifer digonol o athrawon cyfrwng Cymraeg i'r sector cynradd i allu cyrraedd targed 2021. Fodd bynnag, mae cyrraedd targedau 2021 ar gyfer y sector uwchradd yn her. Mae angen ffocws penodol ar gynyddu nifer yr athrawon uwchradd a all addysgu Cymraeg fel pwnc ac addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Nod y cynllun yw cynyddu nifer yr athrawon uwchradd cyfrwng Cymraeg. Mae data yn awgrymu bod gwarged o athrawon cymwysedig i addysgu yn y sector cynradd. Felly, y bwriad yw datblygu a threialu cwrs pontio gan dargedu athrawon sydd â Statws Athro Cymwysedig (SAC) i addysgu yn y sector cynradd, i dderbyn hyfforddiant a chefnogaeth er mwyn trosi i addysgu yn y sector uwchradd.

Bydd y rhaglen yn cael ei darparu mewn partneriaeth rhwng ysgolion a darparwyr addysg gychwynnol athrawon (AGA) dros gyfnod o dymor Ysgol (12 i 14 wythnos, yn ddibynnol ar hyd y tymor Ysgol).

Bydd y peilot cyntaf yn cael ei gynnal yn ystod tymor yr haf 2020, gan gychwyn ar 20 Ebrill.

Bydd pedwar diwrnod o gefnogaeth yn cael eu darparu gan y darparwyr AGA ar y themâu canlynol:

 • Rheolaeth dosbarth
 • Ymddygiad pobl ifanc yn eu harddegau
 • Lles yr athro a datblygu dycnwch
 • Rheoli amser / llwyth gwaith
 • Cynllunio gwersi: trosolwg
 • Cwricwlwm newydd: trosolwg
 • Mewnbwn ieithyddol: yn ôl angen yr unigolion.

Bydd ysgolion yn gyfrifol am ddarparu ystod o brofiadau a chefnogaeth a fydd yn darparu datblygiad proffesiynol i unigolion ar y canlynol:

 • Mewnbwn pynciol
 • Marcio ac adborth
 • Cynllunio gwersi.

Bydd gan bob unigolyn fynediad i Gefnogwr Proffesiynol o fewn yr ysgol a fydd yn gyfrifol am gynnal deialog proffesiynol am ddatblygiad gyda’r unigolyn bob pythefnos ac i fod yn cefnogi mewn gwers unwaith y pythefnos.

Bydd disgwyl iddynt fod yn addysgu gwersi o wythnos 2 ymlaen gydag amserlen yn cynyddu o 50% i 80% dros y tymor.

 Bydd unigolion yn gwneud cais i fod yn rhan o’r cynllun trwy Lywodraeth Cymru. Mae dau gyfle i ymgeisio. Ceir mwy o wybodaeth am y broses ynghyd â ffuflen gais i unigolion yn y dogfennau isod.

Bydd pob unigolyn yn derbyn cyflog ar y raddfa briodol am dymor ysgol. Bydd yr unigolion yn derbyn cytundeb ac yn cael eu talu gan yr ysgolion/awdurdodau lleol.

Gofynnir i ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sydd am gymryd rhan yn y peilot ymgeisio trwy lenwi ffurflen gais.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 6 Rhagfyr 2019. Ceir mwy o wybodaeth am y broses ynghyd â ffuflen gais i ysgolion yn y dogfennau isod.

Mae ffurflen gais ar-lein hefyd ar gael i unigolion ac ysgolion.

Gofynnir i unigolion uwchlwytho copiau o’ch tystysgrifau o fewn y ffurflen, felly bydd angen i chi gael y rhain yn barod.

Ar-lein: ffurflen gais unigol (Cymraeg yn unig)

Ar-lein: ffurflen mynegi diddordeb: ysgolion (Cymraeg yn unig)

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch, cysylltwch â thîm y Cynllun Pontio Cyfrwng Cymraeg ar AthrawonCC.WMTeachers@llyw.cymru

Dogfennau

 • Gwybodaeth i unigolion pdf 261 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Gwybodaeth i ysgolion pdf 267 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Ffurflen gais i unigolion (Cymraeg yn unig) doc 42 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Ffurflen gais i ysgolion (Cymraeg yn unig) doc 36 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Hysbysiad preifatrwydd pdf 485 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath