English

Hwb

Cynllun pontio cynradd i uwchradd cyfrwng Cymraeg

Mae ein strategaeth ar gyfer yr iaith Gymraeg, Cymraeg 2050, yn gosod targedau hirdymor ar gyfer cynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg a Chymraeg fel a ganlyn.

Yn fras, rydym yn recriwtio nifer digonol o athrawon cyfrwng Cymraeg i'r sector cynradd i allu cyrraedd y targedau. Fodd bynnag, mae cyrraedd y targedau ar gyfer y sector uwchradd yn her. Mae angen ffocws penodol ar gynyddu nifer yr athrawon uwchradd a all addysgu Cymraeg fel pwnc ac addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Nod y cynllun yw cynyddu nifer yr athrawon uwchradd cyfrwng Cymraeg. Cychwynnodd cynllun pontio peilot ym mis Medi 2020 gyda 10 o athrawon, ac yn sgil adborth cadarnhaol gan yr athrawon a’r ysgolion sydd yn rhan o’r peilot, ein bwriad yw parhau gyda’r cwrs pontio yn 2021/22 gan dargedu athrawon sydd â Statws Athro Cymwysedig (SAC) i addysgu yn y sector cynradd, i dderbyn hyfforddiant a chefnogaeth er mwyn trosi i addysgu yn y sector uwchradd.

Bydd y rhaglen yn cael ei darparu mewn partneriaeth rhwng ysgolion a darparwyr addysg gychwynnol athrawon (AGA) dros gyfnod o flwyddyn Ysgol.

Bydd y peilot cyntaf yn cael ei gynnal yn ystod tymor yr haf 2020, gan gychwyn ar 20 Ebrill.

Bydd pedwar diwrnod o gefnogaeth yn cael eu darparu gan y darparwyr AGA ar y themâu canlynol:

 • Rheolaeth dosbarth
 • Ymddygiad pobl ifanc yn eu harddegau
 • Lles yr athro a datblygu dycnwch
 • Rheoli amser/llwyth gwaith
 • Cynllunio gwersi: trosolwg
 • Cwricwlwm newydd: trosolwg
 • Mewnbwn ieithyddol: yn ôl angen yr unigolion

Bydd ysgolion yn gyfrifol am ddarparu ystod o brofiadau a chefnogaeth a fydd yn darparu datblygiad proffesiynol i unigolion ar y canlynol:

 • Mewnbwn pynciol
 • Marcio ac adborth
 • Cynllunio gwersi

Bydd disgwyl i bob unigolyn addysgu gwersi gydag amserlen yn cynyddu dros y flwyddyn.

Byddgan bob unigolyn fynediad i Gefnogwr Proffesiynol o fewn yr ysgol a fydd yn gyfrifol am gynnal deialog proffesiynol am ddatblygiad gyda’r unigolyn bob pythefnos ac i fod yn cefnogi mewn gwers unwaith y pythefnos.

Edrychwn am unigolion brwdfrydig sydd â gweledigaeth gadarn dros ddatblygu disgyblion yn ddysgwyr annibynnol, hyderus a llwyddiannus. Mae’r cyfle hwn yn agored i geisiadau llawn amser neu ran amser.

Gwahoddwn geisiadau gan athrawon brwdfrydig a blaengar o’r sector cynradd sydd â diddordeb mewn ehangu eu profiadau mewn ysgol uwchradd. Yn ogystal, croesewir ceisiadau gan athrawon cynradd ac uwchradd sydd am ddychwelyd i ddysgu yng Nghymru neu athrawon sydd am ddychwelyd i'r proffesiwn.

Mae’r cynllun hwn ar gael i ymgeiswyr ar draws Cymru yn yr ysgolion canlynol:

 • Bro Myrddin
 • Dyffryn Conwy
 • Glantaf
 • Maes y Gwendraeth
 • Plasmawr
 • Tryfan.

Gellir hefyd ystyried ceisiadau i ymgymryd â’r cynllun mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg eraill.

Nodwch os gwelwch yn dda NI DDYLID ymgeisio i'r ysgol yn uniongyrchol.

Bydd unigolion yn gwneud cais i fod yn rhan o’r cynllun trwy Lywodraeth Cymru gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein trwy’r ddolen isod neu trwy lawrlwytho’r ffurflen ac e-bostio’r ffurflen gan ddefnyddio’r ddogfen isod.

Gofynnir i unigolion uwchlwytho copiau o’ch tystysgrifau o fewn y ffurflen, felly bydd angen i chi gael y rhain yn barod.

Y dyddiad cau yw dydd Sul 7 Mawrth 2021. 

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal yn yr ysgolion partner rhwng 15 i 24 Mawrth 2021.

Bydd pob unigolyn yn derbyn cyflog ar y raddfa briodol am flwyddyn ysgol. Bydd yr unigolion yn derbyn cytundeb ac yn cael eu talu gan yr ysgolion/awdurdodau lleol.

Ni fydd gwarant swydd barhaol ar ddiwedd y rhaglen, ond bydd cyfle i unigolion ymgeisio am swyddi gweigion mewn ysgolion uwchradd.

Ffurflen gais ar-lein

Ar-lein: ffurflen gais unigol (Cymraeg yn unig)

Dogfennau

 • Ffurflen gais i unigolion (Cymraeg yn unig) doc 42 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Hysbysiad preifatrwydd pdf 485 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch, cysylltwch â thîm y Cynllun Pontio Cyfrwng Cymraeg ar AthrawonCC.WMTeachers@llyw.cymru