English

Hwb

Cynllun pontio cynradd i uwchradd cyfrwng Cymraeg

Mae ein strategaeth ar gyfer yr iaith Gymraeg, Cymraeg 2050, yn gosod targedau hirdymor ar gyfer cynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg a Chymraeg fel a ganlyn.

Yn fras, rydym yn recriwtio nifer digonol o athrawon cyfrwng Cymraeg i'r sector cynradd i allu cyrraedd targed 2021. Fodd bynnag, mae cyrraedd targedau 2021 ar gyfer y sector uwchradd yn her. Mae angen ffocws penodol ar gynyddu nifer yr athrawon uwchradd a all addysgu Cymraeg fel pwnc ac addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Nod y cynllun yw cynyddu nifer yr athrawon uwchradd cyfrwng Cymraeg. Mae data yn awgrymu bod gwarged o athrawon cymwysedig i addysgu yn y sector cynradd. Felly, y bwriad yw datblygu a threialu cwrs pontio gan dargedu athrawon sydd â Statws Athro Cymwysedig (SAC) i addysgu yn y sector cynradd, i dderbyn hyfforddiant a chefnogaeth er mwyn trosi i addysgu yn y sector uwchradd.

Bydd y rhaglen yn cael ei darparu mewn partneriaeth rhwng ysgolion a darparwyr addysg gychwynnol athrawon (AGA) dros gyfnod o dymor Ysgol.

Bydd y peilot cyntaf yn cael ei gynnal yn ystod tymor yr haf 2020, gan gychwyn ar 20 Ebrill.

Bydd pedwar diwrnod o gefnogaeth yn cael eu darparu gan y darparwyr AGA ar y themâu canlynol:

 • Rheolaeth dosbarth
 • Ymddygiad pobl ifanc yn eu harddegau
 • Lles yr athro a datblygu dycnwch
 • Rheoli amser / llwyth gwaith
 • Cynllunio gwersi: trosolwg
 • Cwricwlwm newydd: trosolwg
 • Mewnbwn ieithyddol: yn ôl angen yr unigolion.

Bydd ysgolion yn gyfrifol am ddarparu ystod o brofiadau a chefnogaeth a fydd yn darparu datblygiad proffesiynol i unigolion ar y canlynol:

 • Mewnbwn pynciol
 • Marcio ac adborth
 • Cynllunio gwersi.

Bydd gan bob unigolyn fynediad i Gefnogwr Proffesiynol o fewn yr ysgol a fydd yn gyfrifol am gynnal deialog proffesiynol am ddatblygiad gyda’r unigolyn bob pythefnos ac i fod yn cefnogi mewn gwers unwaith y pythefnos.

Bydd disgwyl iddynt fod yn addysgu gwersi o wythnos 2 ymlaen gydag amserlen yn cynyddu o 30% i 70% dros y tymor.

Edrychwn am unigolion brwdfrydig sydd â gweledigaeth gadarn dros ddatblygu disgyblion yn ddysgwyr annibynnol, hyderus a llwyddiannus. Mae’r cyfle hwn yn agored i geisiadau llawn amser neu ran amser.

Gwahoddwn geisiadau gan athrawon brwdfrydig a blaengar o’r sector cynradd sydd â diddordeb mewn ehangu eu profiadau mewn ysgol uwchradd. Yn ogystal, croesewir ceisiadau gan athrawon cynradd ac uwchradd sydd am ddychwelyd i ddysgu yng Nghymru neu athrawon sydd am ddychwelyd i'r proffesiwn.

Mae’r cynllun hwn ar gael i ymgeiswyr ar draws Cymru yn yr ysgolion canlynol:

 • Y Creuddyn
 • Bro Idris
 • Bro Teifi
 • Y Strade
 • Bro Myrddin
 • Ystalyfera-Bro Dur
 • Llanhari
 • Rhydywaun
 • Garth Olwg
 • Plasmawr a Chwm Rhymni.

Gellir ystyried ceisiadau i ymgymryd â’r cynllun mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg eraill.

Nodwch os gwelwch yn dda NI DDYLID ymgeisio i'r ysgol yn uniongyrchol.

Unigolion

Bydd unigolion yn gwneud cais i fod yn rhan o’r cynllun trwy Lywodraeth Cymru. Ceir mwy o wybodaeth am y broses ynghyd â ffuflen gais i unigolion yn y dogfennau isod.

Gofynnir i unigolion uwchlwytho copiau o’ch tystysgrifau o fewn y ffurflen, felly bydd angen i chi gael y rhain yn barod.

Y dyddiad cau yw dydd Gwener, 17 Ionawr 2020. 

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal yn yr ysgolion partner rhwng 3-14 Chwefror 2020.

Bydd pob unigolyn yn derbyn cyflog ar y raddfa briodol am dymor ysgol. Bydd yr unigolion yn derbyn cytundeb ac yn cael eu talu gan yr ysgolion/awdurdodau lleol.

Ysgolion

Gofynnir i ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog sydd am gymryd rhan yn y peilot ymgeisio trwy lenwi ffurflen gais.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 6 Rhagfyr 2019.

Ceir mwy o wybodaeth am y broses ynghyd â ffuflen gais i ysgolion yn y dogfennau isod.

Ffurflen gais ar-lein

Mae ffurflen gais ar-lein hefyd ar gael i unigolion ac ysgolion.

Ar-lein: ffurflen gais unigol (Cymraeg yn unig)

Ar-lein: ffurflen mynegi diddordeb: ysgolion (Cymraeg yn unig)

Os oes angen gwybodaeth bellach arnoch, cysylltwch â thîm y Cynllun Pontio Cyfrwng Cymraeg ar AthrawonCC.WMTeachers@llyw.cymru

Dogfennau

 • Gwybodaeth i unigolion pdf 261 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Gwybodaeth i ysgolion pdf 268 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Ffurflen gais i unigolion (Cymraeg yn unig) doc 42 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Ffurflen gais i ysgolion (Cymraeg yn unig) doc 36 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
 • Hysbysiad preifatrwydd pdf 485 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath