English

Hwb

CANLLAWIAU Deunyddiau sampl rhifedd

Cyflwynwyd y Profion Cenedlaethol Rhifedd mewn ysgolion ym mis Mai 2013.

Dogfennau

  • Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol zip 5.31 Mb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Mae deunyddiau sampl wedi’u llunio ar gyfer pob grŵp blwyddyn er mwyn dangos y gwahanol fathau o gwestiynau a'r fformat ar gyfer eu hateb.

Ceir dwy adran i’r prawf rhifedd:

  • adran weithdrefnol
  • adran resymu a gaiff ei chyflwyno am y tro cyntaf ym mis Mai 2014.

Deunyddiau sampl yw'r rhain, sydd â chyswllt clos â'r fframwaith rhifedd, ac maen nhw'n cynrychioli'r lefel ddisgwyliedig y y profion rhifedd. Nid yw'r rhain yn bapurau prawf cyflawn: mae'r nifer o farciau'n amrywio gyda llai o farciau i'r grwpiau blwyddyn is a mwy o farciau i ddysgwyr hŷn.

Mae amrywiaeth o ddeunyddiau atodol newydd yn cael eu cynhyrchu a bydd y rhain ar gael yn gynnar yn 2014.

Sut mae defnyddio’r deunyddiau sampl

Gall y deunyddiau sampl gael eu hargraffu a’u defnyddio fel ymarferion cyn cynnal y profion. O wneud hyn, bydd modd gweld ble mae’r cryfderau a’r mannau i’w gwella ac yna eu defnyddio i baratoi gweithgareddau dysgu ac addysgu ychwanegol yn yr ystafell ddosbarth lle bo hynny’n briodol.

Gall y deunyddiau sampl gael eu defnyddio hefyd fel sail i drafodaeth yn y dosbarth, er mwyn dangos technegau da wrth gynnal y profion. Yn eu plith mae pwysigrwydd darllen y cwestiynau’n ofalus, gwybod ble mae ysgrifennu’r atebion, perthnasedd dangos y gwaith rhifo er mwyn cael credyd rhannol, rheoli amser yn dda a manteision gwirio’r atebion.

Mae’n bosib hefyd y bydd athrawon am gefnogi dysgwyr drwy drafod gwahanol ffyrdd o ymdrin ag eitemau 2 farc. Er enghraifft, gall yr athrawon dynnu’r enwau oddi ar waith y dysgwyr ac yna lungopïo nifer o’r ymatebion a gafwyd a gofyn i’r dysgwyr weithio mewn grwpiau bach i raddio’r atebion o’r ‘gwaethaf’ i’r ‘gorau’ gan nodi  beth sy’n dda am bob ateb a’r rheswm pam.

Ar gyfer y deunyddiau sampl rhesymu bydd pob grŵp blwyddyn yn cynnwys un eitem ysgogi, wedi’i chyflwyno drwy PowerPoint, lle bydd gofyn i’r athro ddangos gwybodaeth yn union cyn dechrau ar y prawf. Diben y deunydd ysgogi yw caniatáu i’r dysgwyr ymgyfarwyddo â chyd-destunau anghyfarwydd. Bydd sgript yn cael ei darparu ar gyfer yr athro ond gall athrawon hefyd ddefnyddio eu geiriau eu hunain cyn belled nad oes unrhyw help yn cael ei roi gyda’r gwaith rhifedd sydd i’w asesu. Bydd yr amser fydd ei angen i gyflwyno’r deunydd ysgogi yn ychwanegol at yr amser asesu.

Cyfle i gael gwybod mwy am ein rhesymu rhifyddol deunyddiau cynorthwyol ar gyfer athrawon.

Marcio’r eitemau enghreifftiol

Caiff cynllun marcio ei ddarparu sy’n debyg iawn i’r rhai fydd yn cael eu defnyddio ochr yn ochr â’r profion byw. Cafodd ei gynllunio er mwyn caniatáu iddo gael ei ddefnyddio’n gyflym ac yn deg ac mae canllawiau clir wedi’u paratoi hefyd yn nodi pryd a sut y dylai credyd rhannol gael ei roi. Ceir yn y canllawiau marcio cyffredinol egwyddorion marcio er mwyn sicrhau cysondeb ar draws ysgolion.

Deunyddiau sampl wedi’u haddasu (profion gweithdrefnol Rhifedd yn unig)

Mae deunyddiau sampl wedi’u haddasu yn cael eu paratoi hefyd ar gyfer dysgwyr â nam ar y golwg neu’r clyw neu ddysgwyr sydd fel arfer yn defnyddio print mawr yn rhan o’u gwaith arferol yn y dosbarth. Mae’r gwahanol fathau o ddeunyddiau sampl wedi’u haddasu yn adlewyrchu’r papurau wedi’u haddasu a fydd ar gael ar gyfer y profion eu hunain. Os hoffech dderbyn y deunyddiau sampl wedi’u haddasu cysylltwch â gwasanaeth y llinell gymorth: 02920 265327 neu gallwch gysylltu â'r llinell gymorth drwy ebostio: wgto@nationaltests.cymru