English

Hwb

Ar drywydd dysgu: Cwricwlwm drafft i Gymru fersiwn 2022

Mae deunyddiau Ar Drywydd Dysgu yn helpu ymarferwyr i asesu sgiliau cyfathrebu a gwybyddol cynnar dysgwyr ag anawsterau  dysgu dwys a lluosog (ADDLl).

Fel rhan o’n gwaith ehangach i ddiwygio’r cwricwlwm a threfniadau asesu, mae ymarferwyr ac arbenigwyr o bob cwr o Gymru wedi dechrau diweddaru deunyddiau cyfredol Ar Drywydd Dysgu. Byddant ar gael ar eu ffurf derfynol ym mis Ionawr 2020.

Bydd y gyfres hon o ddeunyddiau yn cynnwys Map llwybrau Ar Drywydd Dysgu. Bydd y dudalen hon yn cynnwys dolenni i Fap llwybrau diwygiedig a dolenni i enghreifftiau o glipiau sy’n dangos rhai o gamau a cherrig milltir y Map llwybrau.  Enghreifftiau ydynt i chi gynnig adborth arnynt. Bydd y gyfres lawn o glipiau i enghreifftio pob cam a charreg milltir ar y Map llwybrau ar gael yn Ionawr 2020, gan adlewyrchu eich adborth ar yr enghreifftiau cychwynnol.

Mae Map llwybrau Ar Drywydd Dysgu yn rhoi trosolwg o gerrig milltir allweddol (a ddangosir yn y blychau oren) mewn perthynas â datblygiad gwybyddol cynnar, cyfathrebu a rhyngweithio cymdeithasol. Teimlir y bydd dysgwyr yn teithio trwy  y cerrig milltir allweddol hyn, er y gall y llwybr y bydd yn ei ddilyn amrywio yn ôl eu hanghenion corfforol, synhwyraidd a dysgu.

Mae pob carreg milltir a cham (a ddangosir yn y blychau glas) ar y Map llwybrau wedi’i rifo, er hwylustod. Ni ddylid disgwyl i ddysgwyr eu cyflawni mewn trefn rifyddol benodol.

Cynigion i ddiweddaru’r Map llwybrau:

Fel y gwelwch, rydym wedi diweddaru’r Map llwybrau blaenorol drwy:

  • ddileu Blwch 8, ‘Ymateb i’w enw ei hun’ – mae profiad wedi dangos nad yw dysgwyr yn cyflawni’r cam hwn yn annibynnol ar yr adeg gynnar hon
  • newid geiriad Blwch 7 yn fersiwn Saesneg y Map llwybrau i gyfleu  ‘Gallu cymryd tro gydag oedolyn mewn sefyllfa 1:1, gyda chymorth’ er mwyn cynyddu eglurder drwy ddefnyddio’r gair ‘aided’ yn hytrach na ‘supported’.

Rydym yn datblygu PDF rhyngweithiol, i’w gyhoeddi ym mis Ionawr 2020, lle y gall ymarferwyr glicio ar bob blwch i weld clip enghreifftiol (gellir gweld enghreifftiau o glipiau o’r fath ar y dudalen hon).

Yn ogystal â cheisio eich barn am yr uchod, hoffem hefyd wybod a ddylid diweddaru unrhyw agweddau eraill ar y Map llwybrau, neu eu hegluro ymhellach, yn eich barn chi.

Bydd eich adborth yn allweddol i helpu i lywio ein gwaith yn y dyfodol. Byddem yn ddiolchgar pe baech chi’n ystyried ein cynigion ac yn ymateb i’r cwestiynau a gynhwysir yn yr adran ‘Dweud eich dweud’, i’w anfon i asesu@llyw.cymru erbyn 19 Gorffennaf.

Gwaith parhaus a’r camau nesaf:

Mae deunyddiau Ar Drywydd Dysgu hefyd yn cynnwys llyfryn asesu a dogfen ganllaw ychwanegol, sy’n allweddol i helpu ymarferwyr i asesu dysgwyr ag ADDLl.

Mae’r ddwy ddogfen yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd, a byddant yn cael eu mireinio ymhellach er mwyn adlewyrchu eich adborth ar y newidiadau arfaethedig i’r Map llwybrau, ac yng nghyd-destun Cwricwlwm i Gymru 2022. Cefnogir y gwaith hwn gan arbenigwyr ac ymarferwyr, gan gynnwys cynrychiolwyr o ysgolion arbenigol o fewn y rhwydwaith arloesi.

Byddem yn croesawu eich adborth wrth i ni barhau i ddiweddaru’r deunyddiau hyn. Felly, rydym yn bwriadu cynnal digwyddiad ymgysylltu yn ystod tymor yr haf 2019 er mwyn casglu adborth manylach ac, o bosibl, nodi meysydd eraill i’w datblygu. Os hoffech fynegi diddordeb mewn bod yn rhan o’r digwyddiad(au) ymgysylltu, cysylltwch â ni drwy e-bostio asesu@llyw.cymru

  • Map llwybrau pdf 534 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

2. Ymateb i gysylltiad agos ag oedolyn cyfarwydd

7. Gallu cymryd tro gydag oedolyn mewn sefyllfa 1:1, gyda chymorth

13. Rhagweld ysgogiad sy'n cael ei gyflwyno drosodd a throsodd

21. Cyfleu 'mwy'

22. Ymateb i ddibyniaeth

24. Newid ymddygiad wrth ymateb i ddigwyddiad diddorel gerllaw

25. Ymwybyddiaeth o ddibyniaeth

27. Cyfleu 'mwy' / 'dim mwy' drwy ddwy weithred gyson wahanol

41. Dangos arwyddion cynnar o ddatrys problemau – rhoi cynnig ar strategaeth newydd pan fo'r hen un yn methu

42. Cychwyn gweithredoedd i sicrhau'r canlyniad a ddymunir (ymarfer ymreolaeth mewn cyd-destunau amrywiol)