English

Hwb

CANLLAWIAU Astudiaeth achos arferion gorau: Integreiddio TGCh (Cynradd)

Mae'r astudiaeth achos hon yn cyflwyno enghraifft o integreiddio TGCh ar draws y cwricwlwm cyfan ac ym mhob agwedd ar waith yr ysgol.

Dogfennau

Manylion

Mae Ysgol Gynradd Casllwchwr yn Abertawe yn defnyddio dyfeisiau llaw i gefnogi'r dysgu a'r addysgu.  Wrth ddatblygu sgiliau llythrennedd, mae’r dysgwyr yn defnyddio technoleg i wirio eu gwaith, sillafu ac ystyr geiriau.  Maent yn lanlwytho gwaith er mwyn rhannu a datblygu casgliad o adnoddau ar-lein.  Sefydlwyd clwb hyfforddi i rieni/gofalwyr sy'n fodd iddynt gyfrannu at addysg eu plant. Penodwyd Rheolwr E-ddysgu i arwain y prosiect a’r dysgwyr sy’n gyfrifol am gynnal a chadw'r offer, cefnogi disgyblion iau a hyfforddi ymarferwyr newydd.  Rhestri chwe maes ar gyfer llwyddo, a’r tri mwyaf pwysig yw technoleg, addysgeg a'r cwricwlwm. Gwelwyd gwelliant yn lefelau llythrennedd bechgyn.