English

Hwb

CANLLAWIAU Rhesymu rhifyddol deunyddiau cynorthwyol ar gyfer athrawon

Darperir y deunyddiau hyn i hwyluso dysgu ac addysgu rhesymu rhifyddol.

Dogfennau

  • Beth yw rhesymu rhifiadol? pdf 30 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath
  • Osgoi meini tramgwydd y profion pdf 472 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Mae Addysg yng Nghymru yn newid er mwyn paratoi ein dysgwyr yn well ar gyfer y dyfodol. Mae angen i ddysgwyr feddu ar y sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr er mwyn rhedeg eu busnesau’n llwyddiannus - sgiliau fel llythrennedd, rhifedd, datrys problemau a defnyddio data i wneud penderfyniadau deallus.

Er mwyn bod yn hollol rifog, mae angen i ddysgwyr ddeall prosesau rhifyddol a bod yn hyderus wrth gymhwyso’r prosesau hyn at amrediad eang o gyd-destunau.

Wrth gyflwyno rhesymu rhifyddol, mae angen mynd ati mewn ffordd sydd, nid yn unig yn canolbwyntio ar sicrhau bod y dysgwyr yn datblygu sgiliau gweithdrefnol, ond hefyd yn eu hannog i feddwl mewn ffordd fathemategol, gan ddewis beth i’w wneud a sut i wneud hynny.

Mae’r deunyddiau hyn wedi’u datblygu i gefnogi’r math hwn o addysgu. Maent yn cynnwys amrediad eang o weithgareddau ar gyfer yr ystafell ddosbarth sy’n hybu datblygiad rhesymu rhifyddol, ac sydd hefyd o gymorth uniongyrchol i baratoi dysgwyr ar gyfer y Profion Rhifedd Cenedlaethol (Rhesymu) sy’n cychwyn yn 2014.

Rhesymu yn yr ystafell ddosbarth

Wrth graidd y deunyddiau cynorthwyol hyn ar Rhesymu yn yr ystafell ddosbarth mae amrediad eang o weithgareddau y gall athrawon eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth. Darperir dewis o weithgareddau i bob grŵp blwyddyn (Blynyddoedd 2 – 9), yn cynnwys gwahanol bynciau a dulliau cyflwyno.

Mae’r gweithgareddau’n rhai hawdd i’w cymhathu ac fe geir gwybodaeth ar gyfer bwrdd gwyn a thaflenni adnoddau atodol yn ôl yr angen. Caiff athrawon eu hannog i addasu’r gweithgareddau ac i’w defnyddio i sbarduno dysgwyr i fwynhau rhifedd a’u galluogi i resymu gyda rhifau.

Fodd bynnag, er mwyn gwneud hyn, mae angen i bawb ddeall beth yr ydym yn ei olygu wrth rhesymu rhifyddol.  Mae Beth yw rhesymu rhifyddol? yn cynnig esboniad byr ar yr hyn sy’n sail i’r gweithgareddau dosbarth a’r Profion Rhifedd Cenedlaethol (Rhesymu).

Paratoi ar gyfer y Profion

Mae’r Profion Rhifedd Cenedlaethol (Rhesymu) yn cynnig asesiad ffurfiol i athrawon o allu eu dysgwyr i gymhwyso eu sgiliau rhifedd ac i rhesymu gyda rhifau. Datblygwyd y cynlluniau marcio i helpu athrawon i ddehongli ymatebion y dysgwyr: rhoddir enghreifftiau patrymol gyda sylwadau a nodir gwallau cyffredin.

Dangosir y dull hwn o helpu athrawon i ddeall perfformiad dysgwyr yn y deunyddiau cynorthwyol ar Rhesymu yn yr ystafell ddosbarth ar gyfer athrawon.

Mae pob gweithgaredd yn dechrau gydag eitem sy’n debyg i’r rhai a geir yn y Profion Rhifedd Cenedlaethol (Rhesymu). Mae hon yn rhoi cipolwg i’r dysgwyr ar fformat ac arddull y profion a gellir ei defnyddio ar gyfer asesu neu ei haddasu at ddefnydd cyffredinol yn yr ystafell ddosbarth. Mae rhai gweithgareddau’n dechrau gydag eitem ysgogi, fel sy’n digwydd yn y profion, ac felly darperir sgriptiau a chyflwyniadau PowerPoint ar gyfer yr athrawon. Yna, caiff y cyd-destunau eu hymestyn i nifer o weithgareddau cysylltiedig, ond gwahanol, i’w cynnal yn yr ystafell ddosbarth.  Mae’r rhain i gyd yn canolbwyntio ar annog y dysgwyr i archwilio rhifedd a chael pleser yn y maes, a chynyddu eu gallu i rhesymu gyda rhifau.

Dyfais arall i helpu’r athro yw’r ddogfen Osgoi maglau’r profion sy’n tynnu sylw at ddiffygion cyffredin dysgwyr mewn profion. Pa mor gryf bynnag yw gallu’r dysgwr i resymu gyda rhifau, mae ymwybyddiaeth o amodau prawf a strategaeth ar gyfer y prawf yn hanfodol er mwyn gwneud yn dda ac felly, wrth baratoi dysgwyr ar gyfer y profion, mae’n hollbwysig eu bod yn deall beth i’w wneud a beth i beidio â’i wneud.