English

Hwb

CANLLAWIAU STATUDOL Datganiad y pennaeth

Datganiad y pennaeth ar gyfer Profion Rhifedd Cenedlaethol 2020.

Dogfennau

  • Datganiad y pennaeth docx 152 Kb Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Os oes angen fersiwn mwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, anfonwch ebost os gwelwch yn dda. digital@gov.wales. Dywedwch wrthym y fformat sydd ei angen arnoch. Os ydych yn ddefnyddio technoleg gynorthwyol dywedwch wrthym pa fath

Manylion

Pan fydd prawf olaf y cylch profion wedi’i weinyddu, rhaid i’r pennaeth lofnodi a chyflwyno datganiad i’r consortiwm rhanbarthol (sy’n gweithredu ar ran yr awdurdod lleol) yn cadarnhau bod y pecynnau prawf wedi cyrraedd ac wedi’u storio’n ddiogel, bod y profion wedi’u gweinyddu’n gywir yn unol â’r gofynion a amlinellwyd yn y llawlyfr gweinyddu PC a bod y profion wedi eu marcio’n unol â’r cynllun marcio.

Mae’r datganiad hwn ar gyfer y profion ar bapur yn unig. Eleni, bydd disgyblion yn cymryd asesiad personol ar-lein ar gyfer Rhifedd (Gweithdrefnol) a Darllen. Gall yr asesiadau personol i’w cymryd ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn ysgol. Mae penaethiaid yn cytuno i weinyddu’r asesiadau personol yn unol â’r llawlyfr gweinyddu'r pan fyddant yn llofnodi i’r wefan asesiad am y tro gyntaf.

Cyfeiriadau ar gyfer dychwelyd ffurflenni datganiad y pennaeth

Ar gyfer Consortiwm Canolbarth y De (sy’n ymwneud â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr; Cyngor Caerdydd; Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful; Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg) dylid anfon y ffurflenni datganiad i’r cyfeiriad canlynol:

Consortiwm Canolbarth y De
Canolfan Menter y Cymoedd
Parc Hen Lofa’r Navigation
Aberpennar
CF45 4SN

Gellir anfon copïau wedi eu sganio a’u llofnodi at: cscdataunit@cscjes.org.uk

Ar gyfer Consortiwm De-ddwyrain Cymru (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen) dylid anfon y ffurflenni datganiad i’r cyfeiriad canlynol:

Y Tîm Dysgu a Gwybodaeth
Gwasanaeth Cyflawni Addysg
Adeilad The Gateway
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7EH

Gellir anfon copïau wedi eu sganio a’u llofnodi at: learning.intelligence@sewaleseas.org.uk

Ar gyfer Consortiwm Gogledd Cymru (Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam), dylid anfon y ffurflenni datganiad at:

GwE
Bryn Eirias
Ffordd Abergele
Bae Colwyn
LL29 8BY

Gellir anfon copïau wedi eu sganio a’u llofnodi at tests@gwegogledd.cymru neu profion@gwegogledd.cymru

Ar gyfer Consortiwm Addysg De Orllewin a Chanolbarth Cymru (Powys, Ceredigion, Penfro, Abertawe, Caerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot), dylid anfon y ffurflenni datganiad at:

ERW
Y Llwyfan
Coleg Prifysgol y Drindod Dewi Sant
Ffordd y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3QE

Gellir anfon copïau wedi eu sganio a’u llofnodi at admin@erw.org.uk